0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju – jakie są obowiązki podatnika?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z możliwości sprzedaży towarów poza granice naszego kraju. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju do państw Unii Europejskiej w ostatnich latach znacznie zyskała na popularności. Prowadząc ją z terytorium kraju, trzeba jednak mieć na uwadze, że tego typu transakcje nie zawsze opodatkowane są w Polsce. Po przekroczeniu określonych limitów wartości sprzedaży wysyłkowej z kraju na terytorium poszczególnych państw należących do Unii Europejskiej zachodzi konieczność rozliczenia podatku VAT w kraju nabywcy. 

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju

Sprzedażą wysyłkową z terytorium kraju nazywamy dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez przedsiębiorcę lub na jego rzecz z terytorium kraju przedsiębiorcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa dokonywana jest na rzecz:

  • podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;

  • innego niż wymieniony w lit. a podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Trzeba mieć na uwadze, że nie wszystkie dostawy towarów możemy rozliczać w ramach sprzedaży wysyłkowej, do wyjątków należą:

  • dostawy nowych środków transportu;
  • towary, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz.

Gdzie opodatkowana jest sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju?

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju opodatkowana jest w Polsce, stosujemy krajową stawkę VAT właściwą dla danego towaru, ale tylko do momentu przekroczenia odpowiednich limitów tej sprzedaży. Po przekroczeniu ściśle określonej dla każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej wartości sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, kolejne transakcje opodatkowane są już w kraju ich konsumpcji.

Art. 23 ust. 1 ustawy o VAT

W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów, z zastrzeżeniem ust. 2.

Art. 23 ust. 2 ustawy o VAT

W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, jest mniejsza lub równa w danym roku od kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów.

Art. 23 ust. 3 ustawy o VAT

Przepis ust. 2 stosuje się pod warunkiem, że całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów.

Jakie obowiązują limity sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju?

Limit sprzedaży wysyłkowej do państw członkowskich UE określony w dyrektywie 2006/112/WE RADY z 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej co do zasady wynosi 100 000 euro lub równowartość tej kwoty w walucie krajowej. Jest on liczony odrębnie dla każdego kraju Wspólnoty i odnosi się do całkowitej wartości dostaw towarów innych niż wyroby podlegające akcyzie z wyłączeniem VAT.

Państwo członkowskie, na którego terytorium znajdują się towary w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu do nabywcy, może ograniczyć wspomniany powyżej limit do kwoty 35 000 euro lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej, w razie gdy istnieje obawa, że próg 100 000 euro może prowadzić do poważnych zakłóceń konkurencji.

Limity obowiązujące w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej dostępne są na stronie Komisji Europejskiej.

W jaki sposób rozliczać transakcje po przekroczeniu limitu sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju?

Przekroczenie limitu sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju do danego państwa Unii Europejskiej obliguje sprzedawcę do rozliczania podatku VAT w państwie nabywcy. W przypadku przekroczenia limitu sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, miejsce opodatkowania na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów obowiązuje, począwszy od dostawy, którą przekroczono tę kwotę. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca powinien prowadzić ewidencję dokonanych transakcji w ramach sprzedaży wysyłkowej w odniesieniu do każdego kraju członkowskiego UE. Dostawa, którą przekroczono kwotę limitu, jest opodatkowana w kraju nabywcy, dlatego polski przedsiębiorca dokonujący tego typu dostaw musi wiedzieć, kiedy dokładnie limit sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju zostanie przekroczony, aby odpowiednio rozliczyć transakcje na gruncie podatku VAT.

Przykład 1.

Pan Mirosław prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce, w której ramach dokonuje sprzedaży obuwia do Węgier. Nabywcami są osoby fizyczne. W maju 2021 roku przekroczył on limit sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju do Węgier, czyli 35 000 euro. Dostawę, którą limit został przekroczony, zobowiązany jest on opodatkować w kraju przeznaczenia, czyli rozliczyć podatek VAT na Węgrzech zgodnie z węgierskimi przepisami.

Polski przedsiębiorca jeszcze przed przekroczeniem limitu sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju może złożyć zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego, ze wskazaniem nazwy państwa członkowskiego lub nazw państw członkowskich o wyborze miejsca opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju w kraju ich konsumpcji, czyli w państwie zakończenia dostawy towarów.

Sprzedaż wysyłkowa w pliku JPK_V7M/JPK_V7K

Od 1 października 2020 roku czynni podatnicy VAT zostali zobligowani do dostarczania do US nowego pliku JPK_V7 składającego się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej. Obowiązujący wcześniej plik JPK_VAT został rozszerzony o szereg oznaczeń, które muszą stosować przedsiębiorcy, raportując sprzedaż i zakup z danego okresu rozliczeniowego. Jednym z oznaczeń w nowym pliku JPK_V7M/JPK_V7K jest oznaczenie SW odnoszące się do sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.

Oznaczenie SW dotyczy dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o podatku od towarów i usług, czyli zarówno sprzedaży opodatkowanej w kraju, jak i w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Prowadząc sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju, podatnicy powinni oznaczać w części ewidencyjnej pliku JPK_V7M/JPK_V7K faktury sprzedażowe dokumentujące tego typu dostawy towarów poprzez wpisanie cyfry 1 przy symbolu SW.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów