0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) - 2023

Wielkość tekstu:

Firmy będące osobami prawnym są zobowiązane do rozliczania się z urzędem skarbowym za pomocą tzw. CIT (wg stawki podatku CIT czyli stawki podatku dochodowego od osób prawnych). Według zasad ogólnych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. (art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Co to jest podatek CIT?

Podatek CIT to nic innego jak podatek dochodowy od osób prywatnych. Kwestie stawki podatku CIT reguluje rozdział 5 i 6b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podatnicy muszą mieć na uwadze, że stawki podatku CIT uzależnione są od rodzaju uzyskanego przychodu, jego źródła oraz dostępnych preferencji podatkowych takich jak np. opodatkowanie estońskim CIT.

Kto jest podatnikiem CIT?

Podatnikami CIT są:

  • osoby prawne (między innymi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie)
  • spółki kapitałowe w organizacji
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (między innymi wspólnoty mieszkaniowe, placówki oświatowe), z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej
  • spółki jawne mające siedzibę lub zarząd w Polsce, jeżeli wspólnikami tej spółki nie są wyłącznie osoby fizyczne i spółka nie złoży przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o podatnikach podatku CIT oraz podatnikach podatku PIT posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki
  • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd w Polsce
  • spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd w Polsce podatkowe grupy kapitałowe (zarejestrowane w urzędzie skarbowym grupy składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które funkcjonują w związkach kapitałowych i spełniają określone warunki)
  • spółki niemające osobowości prawnej, mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Stawki podatku dochodowego od osób prawnych w 2023 roku

Obowiązujące stawki podatku dochodowego od osób prawnych w 2023 roku, przedstawia poniższa tabela:

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT w 2023 roku wynosi:

StawkaPrzychód
19%podstawa opodatkowania na zasadach ogólnych
 9%

podstawa opodatkowania w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł (art. 19 ust. 1 pkt 2 updop)

podstawy opodatkowania w przypadku małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność (z wyjątkiem podatników wymienionych w art. 19 ust. 1a-1c ustawy oraz podatkowych grup kapitałowych)

19%od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP
19%od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP
19%od dochodów z niezrealizowanych zysków
19%od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia walut wirtualnych
19%od dochodu spółki nieruchomościowej, której udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa
lub prawa o podobnym charakterze są zbywane
5%od osiągniętego przez podatnika kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

Inaczej przedstawia się sytuacja dla osób podmiotów, które nie mają na terytorium RP siedziby lub zarządu. W ich przypadku podatek dochodowy z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kształtuje się inaczej. Opis znajduje się w tabeli.

Stawka

Przychód

Podatek dochodowy z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty, które nie mają na terytorium RP siedziby lub zarządu wynosi:

20%

1) z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),

Uwaga: Do podanych powyżej przychodów z pkt. 1 ma zastosowanie zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2) z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,

10%

1) z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,

2) uzyskany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej.

Opłacając podatek CIT stawka właściwa dla danego źródła przychodu może być zmodyfikowana postanowieniem stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Stawka

Przychód

Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT)

 Stawki podstawowe:

10%

dla małego podatnika oraz podatnika, którego wartość średnich przychodów obliczona na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego, z okresu opodatkowania ryczałtem, nie przekracza wartości maksymalnych przychodów określonych dla małego podatnika,

20%

dla podatnika innego niż wcześniej wskazany.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów