Poradnik Przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności gospodarczej - konsekwencje w PIT

Przedsiębiorca, który z jakichś powodów (w większości przypadków główną przyczyną jest utrata płynności finansowej) zamierza zlikwidować swoją działalność gospodarczą, nie musi tego robić. Przepisy pozwalają bowiem na zawieszenie działalności gospodarczej, a tym samym zmniejszenie obowiązków oraz zaprzestanie płatności zobowiązań podatkowych przy jednoczesnym formalnym istnieniu przedsiębiorstwa. Należy pamiętać, że zawiesić działalność gospodarczą może tylko ten przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników.

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

W celu zawieszenia działalności gospodarczej konieczne jest złożenie wniosku CEIDG-1. Wniosek CEIDG-1 o zawieszenie działalności gospodarczej można złożyć w następujący sposób:

  • on-line – używając podpisu elektronicznego, sprawdzanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, podpisu osobistego bądź w inny sposób akceptowany przez system CEIDG, umożliwiający identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia;

Uwaga!

Złożony anonimowy wniosek on-line nie będzie brany pod uwagę, bowiem wymagana jest wizyta w urzędzie gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG, drukuje i przekazuje wnioskodawcy do podpisania. W takiej sytuacji dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w urzędzie gminy.

  • w urzędzie gminy lub miasta – osobiście lub listem poleconym, w przypadku wysłania wniosku listem poleconym powinien on zawierać własnoręczny podpis wnioskodawcy, potwierdzony przez notariusza.

Uwaga!

Co do spółki cywilnej, zawieszenie działalności gospodarczej skuteczne jest wtedy, gdy wniosek o zawieszenie złożą wszyscy wspólnicy.

Okres zawieszenia działalności gospodarczej

Przedsiębiorca sam decyduje, na jaki okres chce zawiesić działalność gospodarczą, pamiętając o tym, że od 30 kwietnia 2018 r. w związku z wejściem w życie ustawy - Prawo przedsiębiorców, zawieszenie działalności może nastąpić na czas nieokreślony lub określony, ale nie krótszy niż 30 dni. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w danym wniosku lub do dnia wskazanego we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej. Natomiast w przepisach nie ma już ograniczenia dotyczącego możliwości zawieszenia działalności przed okresem złożenia wniosku o zawieszenie (za wyjątkiem przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego).

Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w trakcie zawieszenia działalności 

Przedsiębiorca w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej, zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców ma prawo do:

  • wykonywania wszelkich czynności, które pozwolą na zachowanie lub zabezpieczenie źródła dochodów;

  • przyjmowania należności;

  • zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia;

  • osiągnięcia przychodów finansowych także z okresu sprzed zawieszenia prowadzonej działalności.

Obowiązki, które dotyczą przedsiębiorcy pomimo zawieszenia działalności gospodarczej to:

  • regulowanie zobowiązań, które powstały przed datą zawieszenia działalności;

  • uczestniczenie w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych, związanych z działalnością gospodarczą;

  • poddanie się kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą;

  • wykonywania wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa.

Przychody osiągane w trakcie zawieszenia działalności

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej, właściciel nie może wykonywać prac na zasadach pełnego funkcjonowania firmy oraz nie może osiągać bieżących przychodów z tej działalności.

Inaczej jest w sytuacji przyjmowania zaliczek, bowiem traktowane są one jako przedpłaty na poczet usług, które zostaną wykonane po wznowieniu działalności, a zatem można uznać, że są to czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Podczas zawieszonej działalności przedsiębiorca nadal ma prawo do sprzedaży środków trwałych. W przypadku gdy sprzedaż środka trwałego będzie skutkować powstaniem przychodu, zapłata z tego tytułu powinna zostać zaksięgowana po zakończeniu okresu zawieszenia prowadzonej działalności. Wyjątek stanowi zawieszenie działalności gospodarczej na przełomie roku np. 2017/2018, w tym przypadku dochód ze sprzedaży tego środka trwałego trzeba będzie wykazać w roku, w którym go osiągnięto.

Koszty a zawieszenie działalności gospodarczej

Wydatki ponoszone przez przedsiębiorcę w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej, które mają na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródeł przychodów, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Do takich kosztów zaliczamy wydatki, do regulowania których przedsiębiorca zobowiązał się przed zawieszeniem działalności, należą do nich między innymi rachunki za telefon, czynsz za lokal czy stałe opłaty bankowe. Co do środków trwałych, które nie są używane w działalności na skutek jej zawieszenia, nie podlegają one amortyzacji. W momencie gdy dojdzie do wznowienia działalności, przedsiębiorca będzie mógł kontynuować odpisy amortyzacji, o ile dany środek trwały będzie nadal wykorzystywany w firmie.

Zawieszenie działalności gospodarczej a prowadzenie ewidencji księgowych

Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia przedsiębiorcy z prowadzenia ewidencji księgowej w postaci KPiR lub ksiąg rachunkowych. Przedsiębiorca jest zobowiązany ewidencjować w tym okresie takie transakcje jak np. sprzedaż środka trwałego, opłaty za telefon i inne. Obowiązek ten dotyczy również podatników ryczałtowych prowadzących ewidencję przychodów.

Właściciel działalności gospodarczej nie ma obowiązku sporządzania spisu z natury na dzień zawieszenia działalności ani na dzień jej wznowienia. Jednak gdy zawieszenie działalności gospodarczej obejmuje koniec roku podatkowego - 31 grudnia oraz początek roku podatkowego - 1 stycznia, wówczas mimo zawieszenia przedsiębiorca jest zobligowany do sporządzenia remanentu.