Poradnik Przedsiębiorcy

Lista stawek ryczałtu - najważniejsze informacje

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą opodatkowania. Podatnicy, którzy rozliczają się w tej formie, płacą podatek od przychodu. Nie mają natomiast możliwości pomniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania. W ustalaniu wysokości podatku przydatna będzie lista stawek ryczałtu.

Kto może stosować ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Podstawowym warunkiem, który trzeba spełnić, żeby korzystać z ryczałtu, jest limit przychodów. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może stosować przedsiębiorca, który w poprzednim roku podatkowym uzyskał:

 • przychody z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej kwoty 150 000 euro;
 • przychody, które były uzyskiwane wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a łączne przychody wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyły 150 000 euro.

Powyższe limity przychodów należy przeliczyć na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP z 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, a nie korzystają z karty podatkowej, nie obowiązuje limit osiąganych obrotów w pierwszym roku działalności. Natomiast przedsiębiorca, aby zachować prawo do rozliczania się za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego, powinien w następnych latach pilnować limitu obrotów.

Kolejnym warunkiem jest rodzaj prowadzonej działalności przez chcących skorzystać z ryczałtu. Wyłączeniu od możliwości zastosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podlegają przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie:

 • prowadzenia aptek
 • działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw
 • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych
 • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11
 • świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy
 • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych
 • wytwarzania wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł).

Wysokość opodatkowania w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależna jest od stawki ryczałt. Zobaczmy zatem jak wygląda lista stawek ryczałtu!

Lista stawek ryczałtu

Poniżej przedstawiona została lista stawek ryczałtu obowiązujących od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Stawka ryczałtu 20% przychodów

Stawka 20% dotyczy przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów świadczonych wyłącznie na rzecz osób fizycznych, między innymi przez:

 • lekarzy
 • dentystów
 • pielęgniarki
 • położne
 • tłumaczy
 • nauczycieli (w zakresie świadczenia usług edukacyjnych, które polegają na udzielaniu lekcji na godziny).

Stawka ryczałtu 17% przychodów

Stawka 17% dotyczy przychodów ewidencjonowanych przez przedsiębiorców ze świadczenia usług:

 1. reprodukcji komputerowych nośników informacji
 2. pośrednictwa w:
  • sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek oraz pozostałych pojazdów samochodowych, prowadzonej przez internet
  • pozostałej sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek oraz pozostałych pojazdów samochodowych
  • sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych
  • sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich
 1. pośrednictwa w sprzedaży hurtowej
 2. parkingowych, obsługi centrali wzywania radio-taxi, pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych, pilotowania na wodach śródlądowych
 3. związanych z zakwaterowaniem
 4. związanych z wydawaniem:
  • pakietów gier komputerowych
  • pakietów oprogramowania systemowego i użytkowego
  • oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu
 1. związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego
 2. przetwarzania danych, przesyłania strumieni audiowizualnych przez internet
 3. zarządzania nieruchomościami na zlecenie
 4. wynajmu i dzierżawy:
  • samochodów osobowych, furgonetek, pozostałych pojazdów samochodowych (bez kierowcy)
  • środków transportu wodnego oraz lotniczego bez załogi
  • pojazdów szynowych
  • kontenerów
  • motocykli, przyczep kempingowych
 1. przez agencje pracy tymczasowej, związanych z udostępnianiem pracowników
 2. przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów, zakwaterowania, rejsów i wycieczek zorganizowanych; przez organizatorów turystyki związanych z promowaniem turystyki; przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 3. obsługi nieruchomości wykonywanej na zlecenie, polegającej na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw
 4. fotograficznych
 5. przyjmowania telefonów, centrów telefonicznych, związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw
 6. poradnictwa dla dzieci, dotyczącego problemów edukacyjnych
 7. pomocy społecznej