0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Lista stawek ryczałtu - najważniejsze informacje

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą opodatkowania. Podatnicy, którzy rozliczają się w tej formie, płacą podatek od przychodu. Nie mają natomiast możliwości pomniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania. W ustalaniu wysokości podatku przydatna będzie lista stawek ryczałtu.

Kto może stosować ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Podstawowym warunkiem, który trzeba spełnić, żeby korzystać z ryczałtu, jest limit przychodów. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może stosować przedsiębiorca, który w poprzednim roku podatkowym uzyskał:

 • przychody z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej kwoty 150 000 euro;
 • przychody, które były uzyskiwane wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a łączne przychody wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyły 150 000 euro.

Powyższe limity przychodów należy przeliczyć na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP z 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, a nie korzystają z karty podatkowej, nie obowiązuje limit osiąganych obrotów w pierwszym roku działalności. Natomiast przedsiębiorca, aby zachować prawo do rozliczania się za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego, powinien w następnych latach pilnować limitu obrotów.

Kolejnym warunkiem jest rodzaj prowadzonej działalności przez chcących skorzystać z ryczałtu. Wyłączeniu od możliwości zastosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podlegają przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie:

 • prowadzenia aptek
 • działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw
 • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych
 • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11
 • świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy
 • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych
 • wytwarzania wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł).

Wysokość opodatkowania w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależna jest od stawki ryczałt. Zobaczmy zatem jak wygląda lista stawek ryczałtu!

Lista stawek ryczałtu

Poniżej przedstawiona została lista stawek ryczałtu obowiązujących od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Stawka ryczałtu 20% przychodów

Stawka 20% dotyczy przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów świadczonych wyłącznie na rzecz osób fizycznych, między innymi przez:

 • lekarzy
 • dentystów
 • pielęgniarki
 • położne
 • tłumaczy
 • nauczycieli (w zakresie świadczenia usług edukacyjnych, które polegają na udzielaniu lekcji na godziny).

Stawka ryczałtu 17% przychodów

Stawka 17% dotyczy przychodów ewidencjonowanych przez przedsiębiorców ze świadczenia usług:

 1. reprodukcji komputerowych nośników informacji
 2. pośrednictwa w:
  • sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek oraz pozostałych pojazdów samochodowych, prowadzonej przez internet
  • pozostałej sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek oraz pozostałych pojazdów samochodowych
  • sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych
  • sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich
 1. pośrednictwa w sprzedaży hurtowej
 2. parkingowych, obsługi centrali wzywania radio-taxi, pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych, pilotowania na wodach śródlądowych
 3. związanych z zakwaterowaniem
 4. związanych z wydawaniem:
  • pakietów gier komputerowych
  • pakietów oprogramowania systemowego i użytkowego
  • oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu
 1. związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego
 2. przetwarzania danych, przesyłania strumieni audiowizualnych przez internet
 3. zarządzania nieruchomościami na zlecenie
 4. wynajmu i dzierżawy:
  • samochodów osobowych, furgonetek, pozostałych pojazdów samochodowych (bez kierowcy)
  • środków transportu wodnego oraz lotniczego bez załogi
  • pojazdów szynowych
  • kontenerów
  • motocykli, przyczep kempingowych
 1. przez agencje pracy tymczasowej, związanych z udostępnianiem pracowników
 2. przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów, zakwaterowania, rejsów i wycieczek zorganizowanych; przez organizatorów turystyki związanych z promowaniem turystyki; przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 3. obsługi nieruchomości wykonywanej na zlecenie, polegającej na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw
 4. fotograficznych
 5. przyjmowania telefonów, centrów telefonicznych, związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw
 6. poradnictwa dla dzieci, dotyczącego problemów edukacyjnych
 7. pomocy społecznej

Stawka ryczałtu 10% przychodów

Stawka 10% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosowana jest przy odpłatnym zbyciu praw majątkowych lub nieruchomości będących:

 • środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi

 • składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie przekracza 1500 zł

 • składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych

 • składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które nie podlegają ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Stawka ryczałtu 8,5% przychodów

Stawką ryczałtową 8,5% objęte są przychody:

 • z tytułu otrzymanych przez podatnika w roku kalendarzowym pieniędzy oraz innych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy
 • z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% (z wyjątkiem wymienionej niżej jako objętej stawką 5,5% lub 3%)
 • związane ze zwalczaniem pożarów
 • ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego
 • ze świadczenia usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
 • z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego
 • prowizje uzyskane przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu
 • prowizje uzyskane przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy.

Stawka ryczałtu 5,5% przychodów

Stawce ryczałtowej 5,5% podlegają przychody uzyskane:

 • z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton
 • uzyskane prowizje z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów
 • z odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stawka ryczałtu 3% przychodów

Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3% objęte są przychody:

 • z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%
 • z działalności usługowej w zakresie handlu
 • ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą
 • z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów
 • o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności a dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat, będących:
 • środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie przekracza 1500 zł
 • składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych.

Stawka ryczałtu 2% przychodów

Stawką ryczałtu 2% opodatkowane są przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.

Lista stawek ryczałtu nie jest zatem krótka a przedsiębiorcy powinni pamiętać by w pierwszej kolejności dokładnie określić charakter dokonywanej przez siebie sprzedaży. Od tego bowiem zależeć będzie która stawka z listy stawek ryczałtu będzie tą właściwą. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów