Poradnik Przedsiębiorcy

Transakcja trójstronna w deklaracji VAT-7

Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna

Przez wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną należy rozumieć transakcję, która spełnia łącznie poniższe warunki, określone w art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT:

  • w transakcji uczestniczy trzech różnych podatników VAT, z których każdy jest zarejestrowany w innym kraju członkowskim,

  • każdy z podatników jest zarejestrowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych,

  • dostawa dotyczy tego samego towaru, wydawanego przez pierwszego uczestnika bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym transakcja następuje najpierw pomiędzy pierwszym a drugim, a następnie drugim i trzecim uczestnikiem,

  • towar jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub drugiego w kolejności podatnika lub na ich rzecz,

  • transport odbywa się z terytorium jednego państwa członkowskiego do innego, na terytorium Wspólnoty.

Pierwszy uczestnik wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej

Podatnik, który jest pierwszym uczestnikiem transakcji trójstronnej, dokonuje wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) na rzecz drugiego w kolejności podatnika VAT UE. Ustawodawca nie nakłada na pierwszego uczestnika transakcji dodatkowych obowiązków, w tym przypadku mamy do czynienia z klasyczną wewnątrzwspólnotową dostawą towarów.

Dostawa tego typu opodatkowana jest stawką 0%, przy spełnieniu określonych w ustawie warunków, w szczególności należy posiadać dowody potwierdzające, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego UE.

Dostawę tę wykazuje się w deklaracji VAT-7 w pozycji 21 (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów).

 

Należy również pamiętać, aby wykazać wewnątrzwspólnotową dostawę na rzecz drugiego w kolejności podmiotu w deklaracji VAT-UE w części C.

 

Pośrednik - czyli drugi w kolejności podatnik w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej

Na drugim w kolejności podatniku uczestniczącym w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej ciąży kilka obowiązków. Pośrednik stosuje procedurę uproszczoną (aby przesunąć rozliczenie podatku VAT na ostatniego w kolejności podatnika). W związku z tym zobowiązany jest do wystawienia faktury ostatniemu w kolejności podatnikowi ze swoją marżą, lecz bez podatku VAT. Faktura powinna zawierać, oprócz danych wymienionych w art. 106 ustawy o VAT, następujące informacje:

  • adnotację "VAT: Faktura WE uproszczona na mocy art. 135-138 ustawy o ptu" lub "VAT: Faktura WE uproszczona na mocy artykułu 141 dyrektywy 2006/112/WE";

  • stwierdzenie, że podatek z tytułu dokonanej dostawy zostanie rozliczony przez ostatniego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej;

  • numer VAT UE, który jest stosowany przez niego wobec pierwszego i ostatniego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej;

  • numer identyfikacyjny stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej ostatniego w kolejności podatnika.

Podatnik, do którego ma zastosowanie procedura uproszczona, jest zobowiązany podać w prowadzonej ewidencji ustalone wynagrodzenie za dostawy w ramach procedury uproszczonej oraz nazwę i adres ostatniego w kolejności podatnika VAT (art. 138 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT).

Ponadto, na pośredniku ciąży także obowiązek prawidłowego zaewidencjonowania transakcji w składanej deklaracji VAT-7. Podatnik wykazuje odpowiednio dane o wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (bez podatku od towarów i usług, gdyż w procedurze uproszczonej nie wykazuje się z tego tytułu podatku) od pierwszego w kolejności podatnika - wypełniając pozycję 23 deklaracji (bez pozycji 24).

 

 

Skoro wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów jest nieopodatkowane, podatnik nie wykazuje również tego nabycia w w części D2 (nabycie towarów i usług oraz podatek naliczony z uwzględnieniem korekt) deklaracji VAT-7.