Poradnik Przedsiębiorcy

Transakcja trójstronna w deklaracji VAT-7

Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna

Przez wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną należy rozumieć transakcję, która spełnia łącznie poniższe warunki, określone w art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT:

 • w transakcji uczestniczy trzech różnych podatników VAT, z których każdy jest zarejestrowany w innym kraju członkowskim,

 • każdy z podatników jest zarejestrowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych,

 • dostawa dotyczy tego samego towaru, wydawanego przez pierwszego uczestnika bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym transakcja następuje najpierw pomiędzy pierwszym a drugim, a następnie drugim i trzecim uczestnikiem,

 • towar jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub drugiego w kolejności podatnika lub na ich rzecz,

 • transport odbywa się z terytorium jednego państwa członkowskiego do innego, na terytorium Wspólnoty.

Pierwszy uczestnik wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej

Podatnik, który jest pierwszym uczestnikiem transakcji trójstronnej, dokonuje wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) na rzecz drugiego w kolejności podatnika VAT UE. Ustawodawca nie nakłada na pierwszego uczestnika transakcji dodatkowych obowiązków, w tym przypadku mamy do czynienia z klasyczną wewnątrzwspólnotową dostawą towarów.

Dostawa tego typu opodatkowana jest stawką 0%, przy spełnieniu określonych w ustawie warunków, w szczególności należy posiadać dowody potwierdzające, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego UE.

Dostawę tę wykazuje się w deklaracji VAT-7 w pozycji 21 (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów).

 

Należy również pamiętać, aby wykazać wewnątrzwspólnotową dostawę na rzecz drugiego w kolejności podmiotu w deklaracji VAT-UE w części C.

 

Pośrednik - czyli drugi w kolejności podatnik w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej

Na drugim w kolejności podatniku uczestniczącym w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej ciąży kilka obowiązków. Pośrednik stosuje procedurę uproszczoną (aby przesunąć rozliczenie podatku VAT na ostatniego w kolejności podatnika). W związku z tym zobowiązany jest do wystawienia faktury ostatniemu w kolejności podatnikowi ze swoją marżą, lecz bez podatku VAT. Faktura powinna zawierać, oprócz danych wymienionych w art. 106 ustawy o VAT, następujące informacje:

 • adnotację "VAT: Faktura WE uproszczona na mocy art. 135-138 ustawy o ptu" lub "VAT: Faktura WE uproszczona na mocy artykułu 141 dyrektywy 2006/112/WE";

 • stwierdzenie, że podatek z tytułu dokonanej dostawy zostanie rozliczony przez ostatniego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej;

 • numer VAT UE, który jest stosowany przez niego wobec pierwszego i ostatniego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej;

 • numer identyfikacyjny stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej ostatniego w kolejności podatnika.

Podatnik, do którego ma zastosowanie procedura uproszczona, jest zobowiązany podać w prowadzonej ewidencji ustalone wynagrodzenie za dostawy w ramach procedury uproszczonej oraz nazwę i adres ostatniego w kolejności podatnika VAT (art. 138 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT).

Ponadto, na pośredniku ciąży także obowiązek prawidłowego zaewidencjonowania transakcji w składanej deklaracji VAT-7. Podatnik wykazuje odpowiednio dane o wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (bez podatku od towarów i usług, gdyż w procedurze uproszczonej nie wykazuje się z tego tytułu podatku) od pierwszego w kolejności podatnika - wypełniając pozycję 23 deklaracji (bez pozycji 24).

 

 

Skoro wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów jest nieopodatkowane, podatnik nie wykazuje również tego nabycia w w części D2 (nabycie towarów i usług oraz podatek naliczony z uwzględnieniem korekt) deklaracji VAT-7.

Natomiast w części F (informacje dodatkowe), należy zaznaczyć pozycję 59 informując w ten sposób, że podatnik uczestniczy w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej.

 

W deklaracji podsumowującej VAT-UE należy wykazać w części D wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, zaznaczając w kolumnie “d”, że jest to transakcja trójstronna.

 

Ostatni podatnik w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej

W transakcji trójstronnej ostatni podatnik dokonuje nabycia towarów od drugiego podatnika, z tym, że towar przywożony jest bezpośrednio z kraju, w którym znajduje się pierwszy podatnik.

W przypadku transakcji trójstronnej ostatni podmiot (ostateczny odbiorca towarów) objęty uproszczoną procedurą jest zobowiązany ująć w prowadzonej ewidencji oprócz danych określonych w art. 109 ust.3  ustawy o VAT:

 • obrót z tytułu dokonanej na jego rzecz dostawy oraz kwotę podatku przypadającą na tę dostawę, która stanowi u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

 • nazwę i adres drugiego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej

Podatnik, który w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej jest ostatnim w kolejności podatnikiem, w składanej deklaracji VAT-7 wykazuje odpowiednio dane o wewnątrzwspólnotowym nabyciu towaru (WNT) w pozycji 23 i 24 oraz ewentualnie wykazuje podatek naliczony od tego nabycia w części D.2.

 

Wypełnienie określonej pozycji w części D.2. jest uzależnione od tego, czy podatnik nabył środki trwałe rozliczane w pozycji 39 i 40, czy też towary pozostałe rozliczane w pozycji 41 i 42 deklaracji VAT-7.

 

Ostatnią czynnością jest wykazanie nabycia w deklaracji VAT-UE