0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup oprogramowania online przez nievatowca od kontrahenta spoza UE

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzenie działalności obecnie często wiąże się z koniecznością zakupu oprogramowania do firmy nie tylko w przypadku czynnych podatników VAT, ale również nievatowców. Ze względu na szeroki wybór dostawców oprogramowania może zdarzyć się, że zakup nastąpi od kontrahenta spoza Unii Europejskiej. Dowiedz się, jak rozliczyć zakup oprogramowania online przez nievatowca od kontrahenta spoza UE!

Zakup oprogramowania online – usługa czy towar?

W przypadku gdy zakup oprogramowania online następuje w formie nabycia licencji lub prawa autorskiego (nie w wersji pudełkowej), transakcja rozliczana jest jako zakup usługi elektronicznej. Dopiero w sytuacji gdy zakup następuje jako nabycie oprogramowania w wersji pudełkowej, czyli w formie fizycznego nośnika – np. CD czy też DVD, transakcję należałoby potraktować jako zakup towaru. Poniżej został rozpatrzony przypadek nabycia oprogramowania w wersji online (bez fizycznego nośnika zakupionego oprogramowania).

Zakup usługi od kontrahenta spoza UE w VAT

W przypadku gdy podatnik zakupi usługi od kontrahenta zagranicznego, który nie posiada stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski, ma miejsce import usług. W takiej sytuacji obowiązek naliczenia podatku VAT leży po stronie nabywcy (zamiast sprzedawcy, w ramach tzw. zagranicznego „odwrotnego obciążenia”). Jednocześnie w przypadku czynnych podatników VAT, jeżeli zakup służy czynnościom opodatkowanym VAT, nabywca ma również prawo do odliczenia podatku VAT.

Jeśli chodzi o nievatowców, nie nalicza się i nie odlicza podatku VAT, tylko jednostronnie odprowadza podatek VAT należny do urzędu skarbowego. Naliczony w ten sposób podatek VAT w dacie jego uiszczenia może zostać ujęty w kosztach podatkowych poprzez zaksięgowanie go w 13. kolumnie KPiR – pozostałe wydatki. Księgowania dokonuje się za pomocą dowodu wewnętrznego, którego darmowy wzór znajduje się w artykule: Dowód wewnętrzny – wzór z dokładnym omówieniem.

Podstawą opodatkowania będzie tu całkowita wartość otrzymanej faktury (wartość zapłaty). Dlatego też w sytuacji gdy nabywca zostanie potraktowany jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności, przez co na fakturze pojawi się naliczony podatek VAT, nabywca ma obowiązek rozliczenia VAT od wartości brutto faktury.
Zakup usługi spoza UE nievatowiec wykazuje w deklaracji VAT-9M lub VAT-8 (w przypadku gdy w danym okresie miał również miejsce wewnątrzwspólnotowy zakup), którą należy złożyć i rozliczyć do właściwego urzędu skarbowego (zgodnego z miejscem zamieszkania podatnika) do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku gdy wartość transakcji wyrażona jest w walucie obcej, należy przeliczyć ją na złotówki na podstawie średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego.

Ze względu na to, że przepisy nie regulują momentu powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług, powstaje on na zasadach ogólnych. Dlatego też w momencie importu usług u nievatowca VAT należny trzeba wykazać w chwili wykonania usługi (w całości lub części) lub w momencie otrzymania płatności – jeżeli rozliczenie nastąpiło przed wykonaniem usługi.

Przykład 1.

Podatnik zwolniony z VAT 4 listopada 2020 roku nabył (tego dnia nastąpiła sprzedaż) i opłacił oprogramowanie online od kontrahenta spoza UE. Wartość oprogramowania wynosiła 80 euro. W tej sytuacji wartość zakupu w walucie obcej należy przeliczyć na PLN według kursu NBP z 3 listopada 2020. Kurs euro na dany dzień wynosił 4,5699, w związku z czym zakup opiewa na wartość 365,59 PLN.

Import usług w KPiR

W księdze przychodów i rozchodów zakup usługi należy zaksięgować w dacie poniesienia wydatku, czyli w dacie wystawienia faktury (lub innego dokumentu stanowiącego dowód księgowy). Jeżeli faktura została wystawiona w walucie obcej, wartość faktury należy przeliczyć na złotówki na podstawie średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Przykład 2.

16 października 2020 roku nievatowiec kupił oprogramowanie online od kontrahenta spoza UE w wartości 45 USD. Faktura dokumentująca zakup została wystawiona 20 października. Jaki kurs należy przyjąć do przeliczenia wartości zakupu na gruncie PIT?

W tej sytuacji wartość faktury należy przeliczyć na PLN według kursu NBP z 19 października. Kurs ten dla USD wynosił 3,8761, w związku z czym wartość zakupu w PLN wynosiła 174,43.

Zakup oprogramowania online przez nievatowca w wFirma.pl

Fakturę zakupu w systemie wFirma.pl w przypadku nievatowca należy zaksięgować przez zakładkę: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » WYDATEK, zaznaczając w podzakładce ZAAWANSOWANE opcję IMPORT USŁUG. Jeżeli faktura została wystawiona w walucie obcej, jej wybór możliwy jest za pomocą opcji WALUTA.

Zakup oprogramowania online przez nievatowca

Natomiast w podzakładce: PODSTAWOWE INFORMACJE w polu RODZAJ WYDATKU należy wybrać INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ, w STAWKA VAT: odpowiednią, krajową stawkę VAT dla zakupionej usługi (zwykle 23%), a w WARTOŚĆ NETTO: wartość otrzymanej faktury.

Zakup oprogramowania online przez nievatowca

W celu wygenerowania deklaracji VAT-9M/8 należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ » DEKLARACJA VAT 8 / VAT-9M.

Zakup oprogramowania online przez nievatowca

Informację o płatności deklaracji trzeba dodać poprzez jej zaznaczenie i wybranie opcji ROZLICZ. Dzięki temu zapłacony VAT zostanie ujęty w kosztach w postaci dowodu wewnętrznego (dowód generuje się automatycznie po dodaniu płatności w dacie zapłaty).

Zakup oprogramowania online przez nievatowca

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów