0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy – co daje?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W artykule zostanie wskazane, kiedy przedsiębiorca ma obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w swojej działalności gospodarczej i czy dotyczy to każdego z nich. Przedstawione zostaną korzyści, jakie korzyści oraz możliwości daje ubezpieczenie OC przedsiębiorcy?

Kiedy przedsiębiorca musi mieć wykupioną polisę OC?

Zgodnie z art. 4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ubezpieczeniami obowiązkowymi są:

 1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów;

 2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego;

 3. ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych;

 4. ubezpieczenia wynikające z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, nakładających na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia.

Na podstawie odrębnych przepisów między innymi następujący przedsiębiorcy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC:

 • adwokaci;

 • radcowie prawni;

 • notariusze;

 • lekarze;

 • zakłady opieki zdrowotnej;

 • dysponenci jednostek ratownictwa medycznego;

 • detektywi;

 • agenci i brokerzy ubezpieczeniowi;

 • architekci;

 • księgowi;

 • pośrednicy nieruchomości, zarządcy nieruchomości;

 • rzeczoznawcy majątkowi;

 • biegli rewidenci;

 • rzecznicy patentowi;

 • komornicy sądowi;

 • inżynierowie;

 • przedsiębiorcy zajmujący się ochroną osób i mienia.

Nie jest to katalog zamknięty między innymi z uwagi na fakt, że liczba zawodów ciągle się powiększa, tworzone są coraz nowsze profesje. Stąd też obowiązkowe ubezpieczenie OC jest regulowane na podstawie odrębnych ustaw, a nie w ustawie o obowiązkowych ubezpieczeniach – wiązałoby się to ze znacznym zwiększeniem objętości tej ustawy oraz z częstymi jej nowelizacjami.

Pozostali przedsiębiorcy mogą, ale nie muszą, zawierać ubezpieczenia OC, które są przydatne w zakresie odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim.

Co daje ubezpieczenie OC przedsiębiorcy?

Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy dotyczy odpowiedzialności cywilnej właściciela przedsiębiorstwa za szkody rzeczowe lub osobowe wyrządzone osobom trzecim w wyniku prowadzenia tej działalności.

Do podstawowego pakietu OC przedsiębiorcy należy:

 1. odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa, na przykład w związku z niezawinionym niewykonaniem zobowiązania przez przedsiębiorcę;

 2. odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa,

 3. utracona korzyść i inne straty, które wynikają z wypadku, o ile szkoda na osobie lub mieniu jest objęta ochroną ubezpieczeniową;

 4. odpowiedzialność za szkodę będącą następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, przy czym nie ma znaczenia czas zgłoszenia roszczeń przez poszkodowanego – na przykład wypadek zdarzył się 2 września 2019 roku w okresie ochrony, a roszczenie jest zgłaszane 1 lutego 2021 roku, gdy umowa ubezpieczenia została rozwiązana – wówczas i tak ten ubezpieczyciel odpowiada za szkodę;

 5. koszt wynagrodzenia rzeczoznawców, koszty obrony sądowej;

 6. szkoda powstała poza terytorium RP, która została wyrządzona przez pracowników ubezpieczającego podczas podróży służbowych (z wyłączeniem USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii);

 7. szkoda, która powstała poza terytorium RP, wyrządzona konsumentom przez produkty lub usługi nabyte na terytorium Polski (z wyłączeniem USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii);

 8. szkoda w nieruchomościach osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie:

a) umowy najmu,

b) umowy dzierżawy,

c) umowy leasingu

d) lub innego pokrewnego stosunku prawnego;

 1. szkoda wyrządzona przez podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem;

 2. szkoda powstała po wykonaniu pracy lub usługi, która wynikła z nienależytego wykonania umowy;

 3. szkoda wynikła z działania środków wybuchowych, fajerwerków, młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów;

 4. szkoda wyrządzona przez pojazdy, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC;

 5. szkoda wyrządzona w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie wykonywania prac lub usług przez przedsiębiorcę objętego ubezpieczeniem.

Jest to bardzo szeroki pakiet podstawowy, kiedy przedsiębiorca może skorzystać z faktu, że jest ubezpieczony. Za te szkody nie będzie odpowiadał samodzielnie, a odpowiedzialność poniesie ubezpieczyciel.

Odpowiedzialność ta nie ma jednak charakteru nieograniczonego, a jest ograniczona wysokością sumy ubezpieczeniowej. Jeśli osoba poszkodowana domaga się od przedsiębiorcy wyższej kwoty, a żądanie jest uznane, to ubezpieczyciel wypłaci kwotę do wysokości górnej granicy ubezpieczenia, natomiast pozostałą sumę musi wpłacić sam przedsiębiorca, gdyż przekracza to jego ubezpieczenie.

Dodatkowe pakiety OC przedsiębiorcy

Przedsiębiorca ma zazwyczaj możliwość rozszerzenia przedstawionego powyżej podstawowego pakietu OC o kolejne klauzule. Mają one na celu spersonalizowanie usług pod konkretną osobę, zależnie od potrzeb.

Mogą to być na przykład:

 • ubezpieczenie OC pracodawcy – w przypadku doznania szkód rzeczowych lub osobowych przez pracowników przedsiębiorcy, którzy mogą mieć w tym zakresie roszczenia względem pracodawcy (może to być przydatne w branży budowlanej, produkcyjnej);

 • ubezpieczenie OC za produkt – zapewnia ochronę w przypadku wyrządzenia szkody przez produkt lub usługę osobom trzecim;

 • OC najemcy nieruchomości – ochrona w przypadku szkód powstałych na skutek prowadzenia działalności w wynajmowanych lokalach;

 • OC w rzeczach ruchomych, które stanowią przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu, istotne dla wszelkiego rodzaju warsztatów samochodowych, serwisów naprawczych innych branż, aby chronić przechowywane tam urządzenia.

Możliwe jest rozszerzenie OC dla konkretnych rodzajów działalności, np. aptek, gabinetów kosmetycznych, gabinetów weterynaryjnych – chroni odpowiedzialność cywilną właściciela w przypadku szkód powstałych na skutek ich prowadzenia.

Ubezpieczenie dla przedsiębiorców pozwala osobom prowadzącym działalność poczuć pewnego rodzaju swobodę i bezpieczeństwo finansowe, że w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia czy niespodziewanego wypadku, mogą liczyć na finansowe wsparcie. Opłacając składki na ubezpieczenie, uzyskują możliwość uregulowania roszczeń osób trzecich z tytułu szkody przez ubezpieczyciela, a nie samego przedsiębiorcę.

W przypadku dużej szkody mogłoby dojść nawet do niewypłacalności przedsiębiorstwa i w efekcie do konieczności ogłoszenia jego upadłości i likwidacji.

Oczywiste jest, że przedsiębiorcy, którzy nie mają obowiązku posiadania ubezpieczenia OC, prowadzący działalność gospodarczą na bardzo małą skalę, mogą nie potrzebować takiego ubezpieczenia. Jednak w każdym wypadku należy przeanalizować, jakie są korzyści posiadania polisy ubezpieczeniowej i czy warto zawrzeć taką umowę. Jest to bowiem kwestia indywidualna, zależna od każdego przedsiębiorcy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów