0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak wypełnić deklarację DRA na uldze na start i zasadach ogólnych?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby zakładające działalność gospodarczą powinny wiedzieć, że mogą skorzystać z ulgi na start. Oznacza to, że przez pewien okres będą opłacać wyłącznie składkę zdrowotną. Ponadto jednym z obowiązków jest przekazywanie co miesiąc deklaracji DRA. W artykule wyjaśniamy, jak wypełnić deklarację DRA na przykładzie ulgi na start, korzystając z opodatkowania w formie podatku liniowego lub skali.

Do kiedy przekazywać DRA do ZUS-u?

Deklaracja DRA to dokument, w którym wykazane są podstawy składek i składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Od 2022 roku każdy przedsiębiorca jest zobowiązany przekazywać taką deklaracje do ZUS-u co miesiąc. Osoby fizyczne powinny zrobić to do 20. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Przykład 1.

Deklarację ZUS DRA za luty należy przekazać do ZUS-u do 20 marca. W tym samym terminie płatnik powinien dokonać zapłaty składek.

Czym jest ulga na start

Osoby rozpoczynające działalność mogą skorzystać z pewnych ulg w opłacaniu składek ZUS. Pierwszą z nich jest ulga na start obejmująca okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Może się nią posiłkować przedsiębiorca będący osobą fizyczną, jeżeli:

 • podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia oraz
 • nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym realizował w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

W tym okresie nie podlega się obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, czyli opłaca się jedynie składkę zdrowotną.

Większość przedsiębiorców zgłasza się do tej ulgi, składając odpowiednie deklaracje wraz z wnioskiem CEIDG. Jeżeli jednak tego nie zrobią, wówczas zgłoszenie wysyła się formularzu ZUS ZZA z kodem 05 40 (osoba niepodlegająca ubezpieczeniom społecznym i podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców).

Przykład 2.

Pan Karol rozpoczyna działalność od 2 stycznia 2022 roku. Prawo do korzystania z ulgi na start przysługuje mu przez 6 miesięcy i zakończy się 31 lipca 2022. Gdyby pan Karol rozpoczął działalność 1 stycznia, wówczas z ulgi mógłby korzystać do 31 czerwca 2022 roku.

Składka zdrowotna a zasady ogólne

Od 2022 roku składka zdrowotna zależy od formy opodatkowania, o czym szczegółowo można przeczytać w artykule: Składka zdrowotna osób prowadzących działalność.

Od lutego 2022 roku osoby korzystające z opodatkowania na zasadach ogólnych za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu wpłacają składkę na ubezpieczenie zdrowotne od miesięcznej podstawy, która stanowi dochód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka, ustalony w następujący sposób:

 • dochód za pierwszy miesiąc podlegania ubezpieczeniu w roku składkowym jest ustalany jako różnica między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami ich uzyskania, a następnie pomniejszany o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne zapłaconych w tym miesiącu (jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów);
 • dochód za kolejne miesiące ustala się jako różnicę między sumą przychodów osiągniętych od początku roku i sumą kosztów ich uzyskania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poniesionych od początku roku; następnie pomniejszony o sumę dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające i o różnicę między sumą składek na ubezpieczenia społeczne, zapłaconych od początku roku, a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach (dochód nie jest pomniejszany o składki, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów).

Podatek według skali

W przypadku opodatkowania według skali składka zdrowotna stanowi 9% obliczonej według powyższych zasad podstawy. Co ważne, nie może być niższa od 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, czyli w 2022 roku będzie to 270,90 zł (9% z 3010 zł).

Podatek liniowy

Osoby wybierające podatek liniowy będą opłacać składkę zdrowotną w wysokości 4,9% uzyskanego w poprzednim miesiącu dochodu. W ich przypadku składka także nie może być niższa od 9% minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku, czyli 270,90 zł (9% z 3010 zł).

W przypadku zasad ogólnych składka zdrowotna za pierwszy miesiąc prowadzenia działalności w 2022 roku wynosi 270,90 zł (9% z 3010 zł).

Jak wypełnić deklarację DRA - ulga na start i zasady ogólne

W przypadku osób zgłoszonych z kodem 05 40, które korzystają z ulgi w opłacaniu składek i uiszczają jedynie składkę zdrowotną, wypełnianie deklaracji DRA jest stosunkowo proste.

Przykład 3.

Pan Jan w lutym 2022 roku założył działalność i korzysta z opodatkowania według skali. Dokonał zgłoszenia na deklaracji zgłoszeniowej ZUS ZZA z kodem 05 40 00. Jak wypełnić deklarację DRA za marzec, którą należy wysłać do ZUS-u i opłacić do 20 kwietnia?

 Blok I w polach:

 • 01 – wybrać należy „6” (deklaracje DRA składa do 20. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni);
 • 02 – tu: 01 03 2022 (identyfikator deklaracji za miesiąc rozliczeniowy, za który rozliczamy należne składki);
 • 03–05 nie uzupełnia się.

Blok II to miejsce na dane przedsiębiorcy. Co ważne, dane w tej sekcji należy podać zgodnie z tymi, jakie podano w zgłoszeniu płatnika składek, np. ZUS ZPA/ ZUS ZFA/ ZUS ZIPA lub we wpisie do CEIDG. Pola 04 i 05 wypełnia się tylko wtedy, gdy nie nadano numerów NIP, REGON lub PESEL.

Jak wypełnić deklarację DRA

Blok III w polach:

 • 01 – wpisuje się „1” (poza przedsiębiorcą nie ma w firmie innych ubezpieczonych);
 • 02 i 03 pozostają puste.

Jak wypełnić deklarację DRA - blok III

Blok IV w polach:

 •  01–12, 19–30, 37 wpisuje się 0,00;
 • pozostałe należy pozostawić puste.

Jak wypełnić deklarację DRA - blok IV

Blok V pozostaje pusty.

Jak wypełnić deklarację DRA - blok V

Pan Jan wybrał opodatkowanie według skali, dlatego jego składka zdrowotna zależy od osiągniętego dochodu. W przykładzie wypełniamy deklaracje za marzec, więc do wyliczeń przyjmujemy dane z lutego:

 • przychód 6000 zł;
 • koszty 2000 zł;
 • dochód 4000 zł.

Składka zdrowotna będzie więc wynosić 4000 zł x 9% = 360 zł.

W części VI pola:

 • 02, 05 i 07 – wypełnia się kwotą składki zdrowotnej, tu kwotą 360 zł;
 • 01, 04 – wpisuje 0,00;
 • pozostałe pozostaną puste.

Jak wypełnić deklarację DRA - blok VI

W bloku VII i VIII wpisuje się zera.

Jak wypełnić deklarację DRA - blok VII

Blok IX to podsumowaniem składek, jakie należy zapłacić. W polu:

 • 01 – wpisywane jest 0,00;
 • 02 – wprowadza się kwotę składki zdrowotnej, tu 360 zł.

Jak wypełnić deklarację DRA - blok IX

Blok X to deklaracja dochodu. W polu:

 • 01 – wpisuje się kod tytułu ubezpieczenia, tu 05 40 00;
 • 02, 03, 04 – wpisuje się 0,00 (nie opłaca składek społecznych);
 • 05 – wpisuje się 4000 zł (podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne);
 • 06 – nie wypełnia się w tym przypadku (wypełniamy jedynie wówczas, gdy przekroczona została roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).

Jak wypełnić deklarację DRA - blok X

Blok XI w polach:

 • 01 – zaznacza się X (pan Jan korzysta z opodatkowania według skali);
 • 02 – tu 4000 zł (wpisuje się tu ustalony dochód, a w przypadku straty wpisuje się w tym miejscu 0,00);
 • 03 – wpisuje się tu 4000 zł, jest to ustalona podstawa. Kwota w tym polu nie może być niższa niż 3010 zł. Natomiast gdy dochód jest wyższy niż 3010 zł, wówczas podstawa (03) równa się dochodowi (02);
 • 04 – tu wpisuje się 360 zł (4000 x 9%) – jest to wyliczona składka zdrowotna (wartość z pola podstawa składki x 9%);
 • 05–20 pozostają puste.

Jak wypełnić deklarację DRA - blok XI

 

Jak wypełnić deklarację DRA - XI

Jak wypełnić deklarację DRA - informacja o opodatkowaniu

 

Sekcja XII pozostaje pusta – uzupełniają ją osoby korzystające z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jak wypełnić deklarację DRA - blok XII

 

Przykład 4.

Pan Jan z poprzedniego przykładu wybrał jednak opodatkowanie podatkiem liniowym. W tej sytuacji w deklaracji niektóre z pól będą wypełnione inaczej. W przykładzie wypełniamy deklarację za marzec, więc do wyliczeń przyjmujemy dane z lutego:

 • przychód 9000 zł;
 • koszty 3000 zł;
 • dochód 6000 zł,

Dlatego składka zdrowotna będzie wynosić 6000 zł x 4,9% = 294 zł.

W części VI pola:

 • 02, 05 i 07 – wypełnia się kwotą składki zdrowotnej, tu kwotą 294 zł;
 • 01, 04 – wpisuje 0,00;
 • pozostałe pozostaną puste.

Jak wypełnić deklarację DRA - liniowy zdrowotna

Blok IX to podsumowanie składek, jakie należy zapłacić do ZUS-u. W tym przypadku w polu 02 wprowadza się kwotę 294 zł.

Jak wypełnić deklarację DRA - podsumowanie skałdek

Blok X to deklaracja dochodu. W polu 05 dotyczącym podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wprowadza się 6000 zł.

 Jak wypełnić deklarację DRA - deklaracja dochodu

W bloku XI należy uzupełnić pola:

 • 05 – gdzie zaznacza się X (pan Jan korzysta z opodatkowania liniowego);
 • 06 – wpisuje się tu ustalony dochód, czyli tu 6000 zł (w przypadku starty wpisuje się 0);
 • 07 – jest to ustalona podstawa składki – tu 6000 zł (kwota w tym polu nie może być niższa niż 3010 zł. Natomiast gdy dochód jest:
  • niższy bądź równy 5528,46 (06), wówczas podstawa (06) wynosi 3010 zł, a składka zdrowotna 270,90 zł (3010 zł x9%);
  • wyższy niż 5528,47, wówczas podstawa (07) równa się dochodowi (06), a składka zdrowotna to podstawa x 4,9 %;
 • 08 – tu wpisuje się wyliczoną składkę: 294 zł (6000 x 4,9%);
 • 01–04 oraz 09–20 pozostają puste.

Jak wypełnić deklarację DRA - forma liniowy

Jak wypełnić deklarację DRA w systemie wFirma

Gdy księgowość prowadzi się w systemie wFirma, wówczas w prosty można wygenerować deklarację DRA, w której zostanie wyliczona składka zdrowotna. Można tego dokonać w START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE, wybierając opcję DODAJ DEKLARACJĘ. Dzięki temu zostanie utworzona poprawna deklaracja DRA.

Jak wypełnić deklarację DRA w systemie wFirma

 Wszyscy przedsiębiorcy od 2022 roku przekazują do ZUS-u deklarację DRA. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, w jaki sposób ją wypełnić i wykazać prawidłowo wyliczoną składkę zdrowotną w zależności od wybranej formy opodatkowania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów