Odliczenie składki zdrowotnej od podatku dochodowego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z art. 27b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od podatku dochodowego. Dotyczy to zarówno osób prowadzących działalność gospodarczą jak i tych będących pracownikami. Obecnie składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru, jednakże nie podlega w całości odliczeniu. Odliczeniu podlega jedynie 7,75% podstawy wymiaru, a pozostałe 1,25% niepodlegające odliczeniu ani od podatku ani od dochodu, nie stanowi również kosztu uzyskania przychodu. Sprawdźmy, jak powinno przebiegać odliczenie składki zdrowotnej przez przedsiębiorców oraz pracowników?

Odliczenie składki zdrowotnej przez pracowników

W przypadku osób zatrudnionych - pracowników, składki odprowadza płatnik np. pracodawca, który wykazuje ich kwotę w przekazywanych pracownikom PIT-11. Kwota ta w całości obciąża pracownika i jest potrącana z jego wynagrodzenia brutto.

Wykazana w PIT-11 kwota pobranych przez płatnika składek jest ograniczona do wysokości 7,75% podstawy wymiaru i w całości podlega odliczeniu od podatku. By tą kwotę odliczyć należy ująć ją w zeznaniu rocznym.

Do pobrania:

Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w zeznaniu rocznym - broszura KIS.pdf

Odliczenie składki zdrowotnej przez przedsiębiorcę

Osoby prowadzące działalność gospodarczą również mogą odliczyć od podatku dochodowego składki na własne ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru, pod warunkiem, iż zostały one zapłacone.

Należy pamiętać, że nie ma możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej należnej, ale niezapłaconej.
Pozostała część składki jak wspomniano powyżej, nie podlega odliczeniu, ani nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Odliczeniu nie podlegają również składki zdrowotne opłacone za pracowników, gdyż przedsiębiorca nie finansuje ich, a jedynie jest ich płatnikiem, czyli pobiera je z wynagrodzenia pracownika i przekazuje do ZUS.

Odliczenie składki zdrowotnej od podatku może zostać dokonane zarówno przez przedsiębiorcę rozliczającego się na zasadach ogólnych jak i kartą podatkową, podatkiem liniowym oraz ryczałtem ewidencjonowanym. Prawem do odliczenia są dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty składek zdrowotnych w danym roku rozliczeniowym.

Przedsiębiorca samodzielnie opłacający za siebie składki zdrowotne, dokonuje odliczeń na bieżąco, poprzez obniżenie zaliczki na podatek dochodowy w miesiącu/kwartale, w którym składki te zostały opłacone.

Jeśli suma tych składek przekroczy wysokość podatku za dany okres, to nieodliczoną część składek można odliczyć w kolejnych okresach rozliczeniowych, jednakże nie później niż do momentu złożenia zeznania rocznego. Dodatkowo suma składek podlegających odliczeniu z całego roku wykazywana jest zbiorczo w rocznym rozliczeniu podatkowym. Składki na ubezpieczenie zdrowotne można również odliczyć od podatków z innych dochodów, nie tylko z tytułu prowadzonej działalności, ale również np. ze stosunku pracy. Jest to możliwe np. wtedy gdy przedsiębiorstwo osiąga stratę, bądź jego dochody są na tyle niskie, że wysokość podatku z działalności nie pozwala na odliczenie całości składek.

Nie ma natomiast możliwości by zapłacone w danym roku składki odliczyć w roku kolejnym, nawet gdy ze względów niskiego podatku lub straty, nie można było ich odliczyć w roku opłacenia. Prawo do odliczenia składek zdrowotnych nie przechodzi na lata następne.

Przykład 1.

Pan Aleksander w 2019 roku uzyskał stratę z prowadzonej działalności. Składki społeczne rozliczał bezpośrednio w kosztach podatkowych natomiast składki zdrowotne uwzględniał podczas wyliczania zaliczki na podatek dochodowy. Czy w związku z osiągniętą stratą opłacone w 2019 roku składki ZUS przepadają?

W sytuacji gdy składki społeczne ujmowane były bezpośrednio w kosztach podatkowych, wystąpienie straty nie spowoduje ich utracenia ponieważ składki te będą powiększać uzyskaną stratę. Pan Aleksander będzie miał możliwość rozliczenia straty z lat ubiegłych w kolejnych latach. Natomiast odliczenie składki zdrowotnej następuje wyłącznie w zaliczce na podatek dochodowy a tym samym nie ma możliwości ujęcia tych składek ZUS bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu. W związku z tym strata podatkowa spowoduje utracenie możliwości odliczenia składek zdrowotnych ponieważ nie można rozliczyć ich w latach kolejnych.

Ponieważ składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegają odliczeniu w roku w którym zostały opłacone, a nie w roku którego dotyczą, istnieje możliwość odliczenia składek zaległych. Tak więc w sytuacji, kiedy zostaną uregulowane składki za lata ubiegłe, podlegają one odliczeniu w roku faktycznej ich zapłaty.
Przykład 2.

Pan Łukasz uregulował w styczniu 2020 roku zaległe składki zdrowotne za wrzesień i październik 2019. Czy odliczenie składki zdrowotnej może nastąpić w 2020 roku czy pan Łukasz ma obowiązek uwzględnienia zapłaconych składek w roku którego dotyczą a więc w zeznaniu rocznym za 2019 rok?

Odliczenie składki zdrowotnej możliwe jest w okresie w którym składki te zostały faktycznie opłacone bez względu na to jakiego okresu dotyczą. Oznacza to, że pan Łukasz może dokonać odliczenia najwcześniej w wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy za styczeń 2020.

Odliczenie składki zdrowotnej w systemie wfirma.pl

W systemie wfirma.pl odliczenie składki zdrowotnej w generowanej zaliczce na podatek następuje automatycznie po rozliczeniu formularza ZUS DRA. W tym celu należy przejść do zakładki: START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE, zaznaczyć formularz ZUS DRA na liście i z górnego menu wybrać opcję ROZLICZ.

Odliczenie składki zdrowotnej - rozliczenie

Dzięki temu wszystkie składki ZUS (społeczne, zdrowotne i fundusz pracy) zostaną automatycznie ujęte w odpowiednich ewidencjach oraz wyliczeniach.

Odliczenie składki zdrowotnej i społecznej

Więcej informacji na temat księgowania składek ZUS w systemie wfirma.pl znajduje się w artykule: Księgowanie składek ZUS

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów