0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa o współdziałanie – co należy wiedzieć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Umowa o współdziałanie ma zachęcać największe przedsiębiorstwa do ściślejszej współpracy z Szefem KAS. Jeżeli chcesz poznać szczegóły dotyczące tej nowej procedury w prawie podatkowym – przeczytaj poniższy artykuł!

Umowa o współdziałanie – podstawowe informacje

Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zawrzeć z podatnikiem, na jego wniosek, umowę o współdziałanie w zakresie podatków pozostających we właściwości Krajowej Administracji Skarbowej. 

Umowa o współdziałanie służy zapewnieniu przestrzegania przez podatnika przepisów prawa podatkowego w warunkach przejrzystości podejmowanych działań oraz wzajemnego zaufania i zrozumienia między organem podatkowym a podatnikiem, przy uwzględnieniu charakteru prowadzonej przez podatnika działalności.

Wniosek o zawarcie umowy o współdziałanie może złożyć podatnik, u którego wartość przychodu wykazana w zeznaniu podatkowym w poprzednim roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 000 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku. W przypadku odmowy zawarcia umowy o współdziałanie Szef Krajowej Administracji Skarbowej wskazuje jej przyczyny wraz z uzasadnieniem.

Umowa o współdziałanie może być zawarta z podatnikiem, który otrzymał pozytywną opinię z audytu wstępnego.

Audyt podatkowy przeprowadza Szef KAS wobec podatnika przed zawarciem umowy o współdziałanie (audyt wstępny) oraz w trakcie jej obowiązywania (audyt monitorujący) w celu sprawdzenia:

 • prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych;
 • skuteczności i adekwatności ram wewnętrznego nadzoru podatkowego.

Reguły zawierania umowy o współdziałanie

Umowa o współdziałanie jest zawierana w formie pisemnej na czas nieokreślony. Zawiera ustalenia stron niezbędne dla prawidłowej realizacji warunków umowy, w tym szczegółowe określenie praw i obowiązków stron wynikających z zawartej umowy oraz sposób informowania się o osobach upoważnionych do kontaktu między jej stronami. 

Następca prawny podatnika nie wstępuje w prawa i obowiązki wynikające z umowy o współdziałanie.

Obowiązki podatników zawierających umowę o współdziałanie

Podatnik, który zawarł umowę o współdziałanie, jest obowiązany do:

 • dobrowolnego i prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego;
 • posiadania skutecznego i adekwatnego zbioru zidentyfikowanych i opisanych procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie (ramy wewnętrznego nadzoru podatkowego);
 • zgłaszania Szefowi KAS, bez wezwania, istotnych zagadnień podatkowych, które rozsądnie oceniając, mogą stać się źródłem sporu między podatnikiem a organem podatkowym, zgodnie z określonymi w umowie o współdziałanie progami istotności;
 • niezwłocznego przekazywania Szefowi KAS, bez wezwania, istotnych informacji mogących mieć wpływ na uzyskanie korzyści podatkowej przez podatnika, zgodnie z określonymi w umowie o współdziałanie progami istotności. 

Kompetencje Szefa KAS w związku z umową o współdziałanie

W zakresie objętym umową o współdziałanie Szef KAS:

 • dostosowuje formę i częstotliwość działań weryfikujących poprawność wykonywania przez podatnika obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego do aktualnego poziomu skuteczności i adekwatności ram wewnętrznego nadzoru podatkowego i dotychczasowej współpracy z organami podatkowymi;
 • przeprowadza kontrolę celno-skarbową podatnika;
 • wyraża zgodę na podjęcie wobec podatnika czynności sprawdzających przez inne organy KAS oraz wystąpienie do podatnika w trybie art. 79 Ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej.

Wypowiedzenie umowy o współdziałanie

Podatnik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o współdziałanie.

Szef KAS może wypowiedzieć umowę o współdziałanie:

 • w przypadku naruszenia przez podatnika postanowień tej umowy;
 • w przypadku poważnego lub powtarzającego się naruszania przez podatnika przepisów prawa podatkowego;
 • wskazując przyczyny jej wypowiedzenia wraz z uzasadnieniem.

Rozwiązanie umowy o współdziałanie następuje z dniem złożenia, w formie pisemnej, drugiej stronie wypowiedzenia tej umowy, chyba że z jego treści wynika późniejszy termin. W przypadku rozwiązania umowy o współdziałanie dane podatnika są niezwłocznie usuwane z ewidencji.

W okresie 2 lat od dnia rozwiązania umowy o współdziałanie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z powodu naruszenia przez podatnika przepisów prawa lub umowy o współdziałanie – podatnik ten nie może złożyć wniosku o zawarcie kolejnej umowy o współdziałanie.

Z dniem rozwiązania umowy o współdziałanie Szef Krajowej Administracji Skarbowej może wypowiedzieć porozumienie podatkowe zawarte na podstawie umowy o współdziałanie.

Ewidencja podatników

Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi ewidencję podatników, z którymi zawarł umowę o współdziałanie.

Ewidencja ta zawiera:

 • nazwę i numer identyfikacji podatkowej podatnika, z którym została zawarta umowa o współdziałanie;
 • datę rozpoczęcia obowiązywania umowy o współdziałanie.

Ewidencja jest jawna i udostępnia się ją w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów