Poradnik Przedsiębiorcy

Uproszczona zaliczka na podatek dochodowy - jak ją obniżyć?

Uproszczona zaliczka na podatek dochodowy oznacza opłacanie jej w stałej wysokości co miesiąc. Ustalana jest na podstawie dochodu uzyskanego w latach ubiegłych. Zmiana jej wysokości w trakcie roku nie jest możliwa. Aczkolwiek w uzasadnionych przypadkach możliwe jest obniżenie wysokości zaliczki w formie uproszczonej.

Zarówno podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, jak i podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązani są w ciągu roku do opłacania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy. W tym celu mają do wyboru trzy sposoby:

  • raz w miesiącu, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym,
  • kwartalnie, do 20 dnia następującego po zakończonym kwartale,
  • w formie uproszczonej.

Kto może się rozliczać w formie uproszczonej zaliczki na podatek dochodowy?

Z uproszczonej formy odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy mogą skorzystać firmy, które rozpoczęły działalność w latach wcześniejszych, i nie ma tu znaczenia, czy posiadają status małego podatnika, czy też nie. Ponadto mogą z niej skorzystać zarówno przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, jak i opodatkowani podatkiem liniowym.

Uproszczona zaliczka a podstawa obliczenia 

Zaliczka uproszczona wyliczana jest na podstawie dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej, który przedsiębiorca  wykazał w zeznaniu rocznym za rok poprzedzający dany rok podatkowy. Inna możliwość to wyliczenie na bazie dochodu za rok poprzedzający dany rok podatkowy o dwa lata, jeśli w pierwszym ze wskazanych rozliczeń rocznych nie wykazano dochodu lub też jego wysokość nie rodziła obowiązku zapłaty podatku. Jeśli w zeznaniach podatkowych za dwa poprzednie lata nie wykazano dochodu, wówczas podatnik nie ma możliwości opłacania zaliczek w formie uproszczonej.

Wykazany w zeznaniach dochód jest wartością wyjściową dla określenia zaliczek uproszczonych według zasad odpowiadających danej formie opodatkowania, a obowiązującej podatnika w danym roku podatkowym (czyli według skali podatkowej lub stawki liniowej).

Uproszczona zaliczka - co to oznacza?

Miesięczna zaliczka na podatek dochodowy w formie uproszczonej to 1/12 podatku obliczonego od ustalonego dochodu (dochodu wykazanego w zeznaniu za rok ubiegły lub dwa lata wstecz). Zaliczka ta jest pomniejszana o zapłacone przez podatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Należy pamiętać o tym, że od dochodu nie odlicza się zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Jest to zrozumiałe, ponieważ podstawa obliczenia zaliczek ustalana jest już na początku roku, kiedy wartość zapłaconych składek w trakcie jego trwania nie jest jeszcze znana.

Zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej nie można wpłacać do urzędu skarbowego kwartalnie. Obowiązuje ich comiesięczne uiszczanie.

 

Istotne jest to, że podatnik jest zobowiązany do zapłaty zaliczki uproszczonej nawet w sytuacji, kiedy w danym roku podatkowym ponosi stratę. Zatem dochód w danym roku jest niższy niż ten z poprzedniego roku, na podstawie którego ustalane były zaliczki uproszczone.

Obniżenie zaliczki uproszczonej

Obniżenie zaliczki uproszczonej w uzasadnionych przypadkach jest możliwe. Przemawia za tym art 22 §2a Ordynacji podatkowej, który wskazuje, że organ podatkowy może ograniczyć pobór zaliczek na podatek, jeśli podatnik wskaże, iż zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach podatkowych były zbyt wysokie w odniesieniu do podatku należnego od dochodu, jaki podatnik przewiduje osiągnąć w danym roku podatkowym.

Przepis ten znalazł odzwierciedlenie w interpretacji indywidualnej z dnia 3 czerwca 2013 roku nr ILPB1/415-257/13-2/IM wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu. W sprawie, w której zwrócono się do niego o interpretację, podatnik posiadał już wydaną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego decyzję o ograniczeniu poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych  (ustalonych w formie uproszczonej), jednakże miał wątpliwości, czy ustalona przez organ zaliczka może być pomniejszona o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, iż zaliczkę na podatek dochodowy obliczono zgodnie z art. 44 ust. 6b Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast decyzja wydana przez urząd skarbowy na podstawie art. 22 §2a Ordynacji podatkowej powoduje jedynie ograniczenie jej wysokości.

W Ustawie o podatku dochodowym zawarto przepisy, które wyraźnie wskazują, iż kwota zaliczki podlegająca wpłacie do urzędu może być pomniejszana o składki na ubezpieczenie zdrowotne, które podatnik uiścił w danym miesiącu. Stąd też organ podatkowy przyjął, że podatnik ma prawo pomniejszać o kwotę składek także i zaliczkę wyznaczoną decyzją urzędu skarbowego.

Należy pamiętać o tym, że omówiona regulacja Ordynacji podatkowej ma zastosowanie tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy zaliczka ustalona zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do podatku należnego od dochodu, który podatnik przewiduje osiągnąć w danym roku podatkowym. Oznacza to, że w sytuacji gdy podatnik dojdzie do wniosku, iż obliczona zaliczka uproszczona będzie zbyt niska w stosunku do możliwego do osiągnięcia w danym roku dochodu, nie będzie mógł wystąpić z wnioskiem o jej podwyższenie.

Podatnik może jedynie sam zdecydować się na wpłacanie do urzędu wyższych zaliczek na podatek dochodowy od obliczonych. Nie będzie to prawidłowe postępowanie i może się spodziewać wezwania z urzędu skarbowego celem wyjaśnienia swego postępowania.