0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Uproszczona zaliczka na podatek dochodowy - jak ją obniżyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Uproszczona zaliczka na podatek dochodowy oznacza opłacanie jej w stałej wysokości co miesiąc. Ustalana jest na podstawie dochodu uzyskanego w latach ubiegłych. Zmiana jej wysokości w trakcie roku nie jest możliwa. Aczkolwiek w uzasadnionych przypadkach możliwe jest obniżenie wysokości zaliczki w formie uproszczonej.

Zarówno podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, jak i podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązani są w ciągu roku do opłacania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy. W tym celu mają do wyboru trzy sposoby:

  • raz w miesiącu, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym,
  • kwartalnie, do 20 dnia następującego po zakończonym kwartale,
  • w formie uproszczonej.

Kto może się rozliczać w formie uproszczonej zaliczki na podatek dochodowy?

Z uproszczonej formy odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy mogą skorzystać firmy, które rozpoczęły działalność w latach wcześniejszych, i nie ma tu znaczenia, czy posiadają status małego podatnika, czy też nie. Ponadto mogą z niej skorzystać zarówno przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, jak i opodatkowani podatkiem liniowym.

Uproszczona zaliczka a podstawa obliczenia 

Zaliczka uproszczona wyliczana jest na podstawie dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej, który przedsiębiorca wykazał w zeznaniu rocznym za rok poprzedzający dany rok podatkowy. Inna możliwość to wyliczenie na bazie dochodu za rok poprzedzający dany rok podatkowy o dwa lata, jeśli w pierwszym ze wskazanych rozliczeń rocznych nie wykazano dochodu lub też jego wysokość nie rodziła obowiązku zapłaty podatku. Jeśli w zeznaniach podatkowych za dwa poprzednie lata nie wykazano dochodu, wówczas podatnik nie ma możliwości opłacania zaliczek w formie uproszczonej.

Wykazany w zeznaniach dochód jest wartością wyjściową dla określenia zaliczek uproszczonych według zasad odpowiadających danej formie opodatkowania, a obowiązującej podatnika w danym roku podatkowym (czyli według skali podatkowej lub stawki liniowej).

Uproszczona zaliczka - co to oznacza?

Miesięczna zaliczka na podatek dochodowy w formie uproszczonej to 1/12 podatku obliczonego od ustalonego dochodu (dochodu wykazanego w zeznaniu za rok ubiegły lub dwa lata wstecz). Zaliczka ta jest pomniejszana o zapłacone przez podatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Należy pamiętać o tym, że od dochodu nie odlicza się zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Jest to zrozumiałe, ponieważ podstawa obliczenia zaliczek ustalana jest już na początku roku, kiedy wartość zapłaconych składek w trakcie jego trwania nie jest jeszcze znana.

Zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej nie można wpłacać do urzędu skarbowego kwartalnie. Obowiązuje ich comiesięczne uiszczanie.

Istotne jest to, że podatnik jest zobowiązany do zapłaty zaliczki uproszczonej nawet w sytuacji, kiedy w danym roku podatkowym ponosi stratę. Zatem dochód w danym roku jest niższy niż ten z poprzedniego roku, na podstawie którego ustalane były zaliczki uproszczone.

Obniżenie zaliczki uproszczonej

Uproszczona zaliczka na podatek dochodowy może zostać obniżona w uzasadnionych przypadkach. Przemawia za tym art 22 §2a Ordynacji podatkowej, który wskazuje, że organ podatkowy może ograniczyć pobór zaliczek na podatek, jeśli podatnik wskaże, iż zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach podatkowych były zbyt wysokie w odniesieniu do podatku należnego od dochodu, jaki podatnik przewiduje osiągnąć w danym roku podatkowym.

Przepis ten znalazł odzwierciedlenie w interpretacji indywidualnej z dnia 3 czerwca 2013 roku nr ILPB1/415-257/13-2/IM wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu. W sprawie, w której zwrócono się do niego o interpretację, podatnik posiadał już wydaną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego decyzję o ograniczeniu poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (ustalonych w formie uproszczonej), jednakże miał wątpliwości, czy ustalona przez organ zaliczka może być pomniejszona o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, iż zaliczkę na podatek dochodowy obliczono zgodnie z art. 44 ust. 6b Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast decyzja wydana przez urząd skarbowy na podstawie art. 22 §2a Ordynacji podatkowej powoduje jedynie ograniczenie jej wysokości.

W Ustawie o podatku dochodowym zawarto przepisy, które wyraźnie wskazują, iż kwota zaliczki podlegająca wpłacie do urzędu może być pomniejszana o składki na ubezpieczenie zdrowotne, które podatnik uiścił w danym miesiącu. Stąd też organ podatkowy przyjął, że podatnik ma prawo pomniejszać o kwotę składek także i zaliczkę wyznaczoną decyzją urzędu skarbowego.

Należy pamiętać o tym, że omówiona regulacja Ordynacji podatkowej ma zastosowanie tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy zaliczka ustalona zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do podatku należnego od dochodu, który podatnik przewiduje osiągnąć w danym roku podatkowym. Oznacza to, że w sytuacji gdy podatnik dojdzie do wniosku, iż obliczona zaliczka uproszczona będzie zbyt niska w stosunku do możliwego do osiągnięcia w danym roku dochodu, nie będzie mógł wystąpić z wnioskiem o jej podwyższenie.

Podatnik może jedynie sam zdecydować się na wpłacanie do urzędu wyższych zaliczek na podatek dochodowy od obliczonych, a więc będzie wpłacał więcej podatku dochodowego niż obliczona uproszczona zaliczka na podatek dochodowy. Nie będzie to prawidłowe postępowanie i może się spodziewać wezwania z urzędu skarbowego celem wyjaśnienia swego postępowania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów