0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Uproszczona zaliczka na podatek dochodowy - kto może skorzystać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy mają możliwość odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej. Oznacza to, że co miesiąc podatnik nie musi obliczać zaliczki, jaka jest do zapłaty za dany miesiąc, tylko wpłaca do US określoną, stałą wartość podatku. Czym dokładnie jest uproszczona zaliczka i kto może w ten sposób opłacać podatek dochodowy? Odpowiadamy poniżej.

Kto może skorzystać z uproszczonej formy?

Jak stanowi art. 44 ust. 6b ustawy o PIT, z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy może skorzystać podatnik, który osiąga dochody z działalności gospodarczej. Wówczas co miesiąc podatnik wpłaca do US wysokość 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej lub podatku liniowego. Wartość podatku wylicza się, biorąc pod uwagę dochód osiągnięty z pozarolniczej działalności gospodarczej, wykazany w zeznaniu rocznym złożonym:

 • w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo

 • w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata (jeżeli w zeznaniu za rok kolejny podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty wolnej od podatku).

Jeżeli w drugim przypadku podatnicy również nie wykazali dochodu z działalności gospodarczej bądź był on niższy od kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku – nie jest możliwa zapłata zaliczek w uproszczonej formie.

Przykład 1.

Jan Kowalski w roku 2017 rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. Jego dochody z tego tytułu były opodatkowane według skali podatkowej. W roku założenia firmy pan Jan poniósł stratę. W roku 2018 wypracował dochód i opłacał zaliczki na podatek dochodowy które wykazał w zeznaniu złożonym w roku 2019. Natomiast rok 2019 ponownie przyniósł panu Kowalskiemu stratę z tytułu prowadzonej działalności, którą wykazał w zeznaniu podatkowym złożonym w 2020 roku. Czy pan Jan w 2021 roku może zastosować uproszczoną formę opłacania zaliczek na podatek dochodowy?

Pan Jan w roku 2021 może zastosować uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, która będzie wyliczana na podstawie dochodu za rok 2018. 

Uproszczona zaliczka na podatek dochodowy – zawiadomienie urzędu

Do końca 2018 roku, podatnicy którzy w danym roku podatkowym chcieli po raz pierwszy skorzystać z możliwości wpłacania zaliczek uproszczonych, musieli poinformować o tym US. Wówczas informację tę należało złożyć w US do 20 lutego danego roku podatkowego.

Obecnie jednak obowiązek ten został zniesiony. Od 2019 roku nie ma konieczności składania w US oświadczenia o tym, że podatnik będzie wpłacał zaliczki uproszczone. O tym, że podatnik w danym roku wpłacał zaliczki w formie uproszczonej urząd skarbowy zostanie poinformowany w zeznaniu rocznym składanym za ten rok podatkowy. Wówczas składając deklarację PIT za 2021 rok, podatnik będzie musiał zaznaczyć w niej, że wpłacał uproszczone zaliczki na podatek dochodowy. 

Uproszczona zaliczka – jak obliczyć jej wysokość?

Wysokość uproszczonejzaliczki na podatek dochodowy stanowi:

 • 1/12 kwoty dochodu z właściwego zeznania rocznego obliczoną przy zastosowaniu skali podatkowej – w przypadku podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych;

 • 1/12 kwoty dochodu z właściwego zeznania rocznego obliczona przy zastosowaniu 19% stawki podatku – w przypadku podatników opodatkowanych podatkiem liniowym

Obliczoną zaliczkę podatnik może pomniejszyć o zapłaconą kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy jej wymiaru. Wówczas tak obliczona zaliczka, zaokrąglona do pełnych złotych podlega wpłacie do US.

Należy mieć na względzie, że ustalając wysokość zaliczki uproszczonej, nie ma możliwości zmniejszenia jej wysokości o jakiekolwiek inne pomniejszenia. Inne odliczenia i ulgi, z których podatnik ma prawo skorzystać, wykazywane są dopiero w zeznaniu rocznym, w którym to rozliczany jest rzeczywisty dochód uzyskany przez podatnika w danym roku podatkowym, w którym wpłacane były zaliczki uproszczone.

Jak stanowi art. 44 ust. 6c ustawy o PIT, podatnik wybierając uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, jest zobowiązany do:

 • stosowania uproszczonej formy wpłacania zaliczek przez cały rok podatkowy;

 • wpłacania zaliczek miesięcznych do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Natomiast zaliczki kwartalne wpłaca się do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału;

 • dokonania rozliczenia podatku w zeznaniu rocznym (PIT-36 lub PIT-36L), składając go w urzędzie skarbowym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Przykład 1.

W zeznaniu rocznym PIT-36 za 2019 rok składanym w 2020 roku podatnik wykazał dochód z działalności gospodarczej w wysokości 82 350 zł, w wyniku czego miesięczna uproszczona zaliczka na podatek dochodowy w 2021 r. będzie wynosić:

 • przy założeniu, że podatnik kontynuuje opodatkowanie według skali podatkowej:

(82 350 zł x 17%) - 525,12 zł = 13 474,38 zł

13 474,38 zł : 12 m-cy = 1 122,87 zł

 • przy założeniu, że podatnik będzie rozliczał się za pomocą podatku liniowego:

82 350 zł x 19% = 15 646,50 zł

15 646,50 zł : 12 m-cy = 1303,88 zł

Uproszczona zaliczka a korekta zeznania rocznego

W sytuacji, gdy podatnik złoży korektę zeznania rocznego, która powoduje zmianę wysokości podstawy do obliczenia miesięcznych zaliczek wpłacanych w formie uproszczonej, wówczas konieczne będzie skorygowanie kwot zaliczek.

Jeżeli przedsiębiorca złoży korektę zeznania rocznego powodującą zmianę wysokości podstawy do wyliczenia zaliczek wpłacanych w formie uproszczonej, to zgodnie z art. 44 ust 6f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwota tych zaliczek:

 • ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy ich obliczenia - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w urzędzie skarbowym do końca roku poprzedzającego rok, za który zaliczki są płacone w uproszczonej formie;

 • ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została złożona korekta, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy ich obliczenia - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w roku, za który zaliczki są płacone w uproszczonej formie;

 • nie zmienia się – jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w terminie późniejszym niż wymieniony powyżej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów