Poradnik Przedsiębiorcy

Uproszczona zaliczka na podatek dochodowy

Przedsiębiorcy mają możliwość odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej. Jest to stała wartość miesięczna, która została omówiona w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w art. 44 ust. 6b-6i.

Kto może skorzystać z uproszczonej formy?

Zgodnie z art. 44 ust. 6b updof, z zasady opłacania zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej może skorzystać podatnik, który osiąga dochody z działalności gospodarczej (o której mowa w art. 14). Wysokość 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej lub podatku liniowego 19%, wylicza się od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu złożonym:

  • w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo

  • w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata (jeżeli w zeznaniu za rok kolejny podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty 3091 zł).

Jeżeli w drugim przypadku podatnicy również nie wykazali dochodu z działalności gospodarczej, bądź był on niższy od wartości 3091 zł - nie jest możliwa zapłata zaliczek w uproszczonej formie.

Przykład

Jan Kowalski w roku 2010 rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. Jego dochody z tego tytułu są opodatkowane według skali podatkowej. W roku założenia firmy uzyskał dochody, które wykazał w zeznaniu złożonym w roku 2011. Natomiast rok 2011 przyniósł Panu Kowalskiemu stratę z tytułu prowadzone działalności, którą wykazał w zeznaniu podatkowym złożonym w 2012 roku. Reasumując Pan Jan w roku 2013 może zastosować uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, która będzie wyliczana na podstawie dochodu za rok 2010.

Kiedy i kogo należy zawiadomić o wyborze uproszczonej formy?

W przypadku podatników, którzy po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, powinni do 20 lutego roku podatkowego zawiadomić o tym pisemnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wybranie uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy dotyczy również kolejnych lat.

Jeżeli podatnik jest w stanie określić, że np. w kolejnym roku wyniki z jego działalności pogorszą się i chce zrezygnować z wybranej formy wpłacania zaliczek, powinien do 20 lutego roku kolejnego zawiadomić pisemnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o fakcie rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek.

Obliczanie zaliczki

Dla podatników, którzy opłacają podatek według skali podatkowej, miesięczną zaliczkę na podatek w uproszczonej formie ustala się jako 1/12 kwoty podatku, który oblicza się stosując obowiązującą skalę podatkową, od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym w 2011 r. za 2010 r.

Gdyby podatnik w zeznaniu podatkowym za 2011 r. wykazał dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej powyżej kwoty 3091 zł, to podstawą do obliczenia zaliczki byłby dochód właśnie za ten rok podatkowy.

Jeżeli podatnik w roku 2013 korzysta z 19% podatku liniowego, to zaliczka w formie uproszczonej obliczana jest tak samo, jak w przypadku skali. Jest to wysokość 1/12 kwoty podatku, jaki został obliczony według 19% stawki od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z przykładem, wykazanego w złożonym w 2011 r. zeznaniu podatkowym za rok 2010.

Kwota zaliczki na podatek jest pomniejszana o składkę na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconą w danym miesiącu przez podatnika. Nie może ona natomiast przekroczyć 7,75% podstawy jej wymiaru.

Zgodnie z art. 44 ust. 6c podatnik wybierając uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy jest zobowiązany do:

  • stosowania tej formy wpłacania zaliczek przez cały rok podatkowy,

  • wpłacania zaliczek miesięcznych do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni,

  • dokonania rozliczenia podatku w zeznaniu rocznym (PIT-36 lub PIT-36L), składając go w urzędzie skarbowym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Z kolei ust. 6f i 6g ww. ustawy informuje o konieczności dokonania odpowiedniej korekty kwot zaliczek wpłacanych w uproszczonej formie – w przypadku, gdy podatnik złoży korektę zeznania, która powoduje zmianę wysokości podstawy obliczenia danych zaliczek lub też organ podatkowy bądź organ kontroli skarbowej stwierdzi inną wysokość dochodu niż została przyjęta przez podatnika przy ustalaniu tych zaliczek.