0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rezygnacja z uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W związku z utrzymującą się epidemią koronawirusa wprowadzane są różne formy wsparcia przedsiębiorców mające na celu złagodzenie jej skutków. Pomoc dotyczy m.in. okresowych umorzeń obowiązków wobec ZUS, wprowadzenia świadczeń pieniężnych oraz narzędzi wspomagających obniżenie wymiaru zobowiązań podatkowych względem fiskusa. Jedną z form wsparcia jest wcześniejsza rezygnacja z uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy. W jaki sposób dokonać takiej rezygnacji i kiedy może to okazać się korzystne? Odpowiedź w artykule!

Kto może stosować uproszczone zaliczki na podatek dochodowy?

Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy to stała kwota podatku dochodowego wpłacana w okresach miesięcznych do właściwego urzędu skarbowego niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu w danym miesiącu.

Wysokość zaliczki uproszczonej ustala się na podstawie wysokości dochodu osiągniętego w zeznaniu rocznym złożonym za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym podatnik chce stosować zaliczki uproszczone, lub w zeznaniu rocznym poprzedzającym ten rok, jeżeli w ostatnim zeznaniu podatnik:

  • nie osiągnął dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub

  • osiągnął dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz najniższej stawki podatkowej określonej w skali podatkowej.

Wysokość uproszczonej zaliczki na podatek dochodowy to 1/12 kwoty podatku ustalonego od dochodu z tytułu działalności pozarolniczej pomniejszona o wpłacone w danym roku składki zdrowotne (7,75% podstawy wymiaru).

Przykład 1.

Pani Patrycja w 2021 r. chce skorzystać z możliwości opłacania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy. W zeznaniu rocznym składanym w ubiegłym roku, czyli w zeznaniu rocznym za 2019 r., poniosła stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast w 2018 r. zapłaciła podatek dochodowy w wysokości 68 000 zł. Czy pani Patrycja może opłacać uproszczone zaliczki na podatek dochodowy i jeśli tak, to w jakiej kwocie?

Pani Patrycja może opłacać uproszczone zaliczki na podatek dochodowy ze względu na to, że w 2018 r. osiągnęła dochód. Kwota miesięcznej zaliczki będzie wynosiła 5667 zł (68 000 zł / 12).

Zaliczka uproszczona może być wpłacana wyłącznie w okresach miesięcznych do 20. dnia miesiąca za miesiąc ubiegły.

Uproszczone zaliczki na podatek mogą opłacać osoby osiągające dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej:

którzy w zeznaniu rocznym składanym w roku ubiegłym lub dwa lata wcześniej osiągnęli dochody z tytułu prowadzonej działalności.

Z uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy nie mogą skorzystać natomiast podatnicy:

  • rozliczający się na zasadach ryczałtu,

  • którzy rozpoczęli działalność w trakcie roku,

  • którzy rozpoczęli działalność w roku ubiegłym.

Jeżeli podatnik zdecyduje się na opłacanie zaliczek w formie uproszczonej, powinien stosować je konsekwentnie przez cały rok podatkowy. Do końca 2018 r. wybór lub rezygnacja z uproszczonych zaliczek odbywały się w formie zawiadomienia urzędu skarbowego. Od 2019 r. wybraną formę wpłacania zaliczek należy stosować przez cały rok podatkowy, a po zakończonym roku podatkowym informację o stosowanym sposobie umieszcza się w zeznaniu rocznym.

Kto i kiedy może zrezygnować z uproszczonych zaliczek w 2021 r.?

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju podatnicy, którzy ponieśli negatywne skutki ekonomiczne związane z koronawirusem, mają możliwość rezygnacji z opłacania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy za miesiące od marca do grudnia 2020 r.

Możliwość taką wprowadziła nowelizacja ustawy o PIT, gdzie na mocy art. 52r mały podatnik może zrezygnować w trakcie roku z zaliczek uproszczonych i opłacać je zgodnie z wybraną formą opodatkowania.

Małym podatnikiem dla celów PIT jest podatnik, którego przychód ze sprzedaży uzyskany w poprzednim roku (wraz z kwotą VAT należnego w przypadku czynnego podatnika VAT) nie przekroczył wartości 2 000 000 euro w przeliczeniu na PLN. W 2021 r. limit ten wynosi 9 031 000 zł.

Po rezygnacji z uproszczenia zaliczka na podatek dochodowy w dalszym ciągu powinna być wpłacana w okresach miesięcznych. Podatnik wówczas ustala jej wysokość zgodnie z wybraną formą opodatkowania, gdzie pod uwagę bierze wszystkie osiągnięte przychody, koszty oraz należne zaliczki i składki ZUS opłacone od początku roku podatkowego.

Wysokość zaliczek zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o PIT należy ustalić według poniższych zasad:

  • obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, począwszy od miesiąca, w którym dochody przekroczą kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w skali podatkowej oraz najniższej stawki podatkowej określonej w skali podatkowej;

  • zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony na zasadach ogólnych lub przy zastosowaniu podatku liniowego;

  • zaliczkę za dalsze miesiące stanowi różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające.

Przykład 2.

Pani Monika jest małym podatnikiem i od stycznia 2020 r. do marca 2020 r. wpłacała zaliczki uproszczone w wysokości 1000 zł. Ze względu na spadek przychodu związany z epidemią koronawirusa od kwietnia 2020 r. zrezygnowała z wpłacania zaliczek uproszczonych. Od tego czasu opłaca zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych. Podatek należny w kwietniu, liczony na podstawie dochodu narastająco od początku roku, wyniósł 3500 zł. Jaki podatek pani Monika powinna zapłacić za kwiecień?

Pani Monika powinna pomniejszyć należny podatek o należne zaliczki uproszczone wpłacane od początku roku podatkowego, przez co zaliczka na podatek dochodowy za kwiecień wyniesie 500 zł.

3500 zł - (3 × 1000 zł) = 500 zł

O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek podatnik informuje urząd skarbowy dopiero w zeznaniu rocznym składanym po zakończonym roku podatkowym, czyli w zeznaniu za 2020 r. składanym do 30 kwietnia 2021 r.

Rezygnacja z uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy – dla kogo może być korzystna?

Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy mogą być korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy osiągają dochody mniej więcej na jednakowym poziomie i nie chcą każdego miesiąca ponownie ustalać wysokości podatku należnego.

W dobie epidemii COVID-19 sytuacja ekonomiczna wielu firm uległa znacznemu pogorszeniu, przez co niejednokrotnie wysokość osiąganych dochodów nie utrzymała się na takim samym poziomie jak dotychczas. Dla przedsiębiorców, których dochody znacznie zmalały w ostatnim okresie, zapłata podatku w stałej wysokości może okazać się bardzo niekorzystna, gdyż będą oni zobowiązani do zapłaty podatku w wyższej wysokości, niż miałoby to miejsce, gdyby zaliczka na podatek dochodowy została ustalona zgodnie z wybraną formą opodatkowania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów