0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zaliczka uproszczona czyli stały podatek dochodowy w ciągu roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą może sam wybrać formę jej opodatkowania. Od jego wyboru może zależeć płynność finansowa przedsiębiorstwa. Ponadto ma on również możliwość wyboru metody opłacania zaliczek na podatek dochodowy – co miesiąc w formie podstawowej, co kwartał lub w formie uproszczonej. Jakie korzyści niesie za sobą zaliczka uproszczona? Odpowiadamy poniżej.

Zaliczka uproszczona – kto może z niej skorzystać?

Z możliwości opłacania zaliczek uproszczonych mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy rozliczają się z organem podatkowym na zasadach ogólnych, tzn. według progresywnej skali podatkowej lub 19-procentowym podatkiem liniowym. Jednak istnieją sytuacje, w których przepisy nie pozwalają na skorzystanie ze stałych zaliczek na podatek dochodowy.

Z opodatkowania za pomocą zaliczki uproszczonej nie skorzysta podatnik, który:

  • rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej po raz pierwszy w danym roku podatkowym;

  • w zeznaniu podatkowym złożonym w poprzednim roku i 2 lata wstecz wykazał stratę;

  • rozlicza podatek dochodowy za pomocą skali podatkowej, a jego dochód jest niższy niż kwota, która nie powoduje obowiązku zapłaty podatku.

Na czym polega zaliczka uproszczona?

Metoda zaliczek uproszczonych polega na uiszczaniu należnego podatku dochodowego co miesiąc, w stałej kwocie. Wówczas wysokość zaliczki wynosi 1/12 podatku należnego wykazanego w deklaracji złożonej w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Natomiast, jeżeli w poprzednim roku nie wykazano podatku do zapłaty, wówczas należy wziąć pod uwagę okres sprzed dwóch lat. 

Obliczoną w ten sposób kwotę zaliczki na podatek dochodowy należy co miesiąc pomniejszyć o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru, która została opłacona w danym miesiącu. Jednocześnie ustalając wysokość zaliczki uproszczonej, nie ma możliwości zmniejszenia jej wysokości o jakiekolwiek inne pomniejszenia czy ulgi.

Przykład 1.

Pan Łukasz prowadzi od 5 lat działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. W zeznaniu rocznym za 2019 rok które złożył 30 kwietnia 2020 roku wykazał należny podatek dochodowy w kwocie 12.000 zł. Czy w 2021 roku Pan Łukasz może opłacać zaliczki uproszczone?

Tak, w związku z tym, że w poprzednim roku, w zeznaniu rocznym, został wykazany dochód a podatek należny to kwota 12.000 zł Pan Łukasz może od 2021 roku opłacać zaliczki uproszczone w kwocie 1.000 zł miesięcznie (12.000/12).

Jakie korzyści niesie za sobą zaliczka uproszczona?

Zaliczka uproszczona to szczególny sposób rozliczania się z urzędem skarbowym, ponieważ przez cały rok podatnik uiszcza stałą wartość zaliczki na podatek dochodowy, bez względu na wysokość uzyskanego dochodu.

Ten sposób rozliczeń podatku stanowi najlepsze rozwiązanie, jeżeli przedsiębiorca przewiduje wzrost dochodów z inwestycji w danym roku podatkowym oraz w przypadku opodatkowania skalą podatkową przysługuje mu ulga prorodzinna, którą można odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym. Wówczas często skutkuje to tym, że po złożeniu zeznania nie ma potrzeby dopłaty podatku. 

Ponadto dodatkowym atutem zaliczek uproszczonych jest możliwość stworzenia prognozy struktury miesięcznych wydatków oraz możliwości inwestycyjnych.

Warto jednak wspomnieć, że jeżeli dochody w danym roku podatkowym znacznie przekroczą dochód stanowiący podstawę przy wyliczaniu zaliczek uproszczonych, może to skutkować obowiązkiem zapłaty jednorazowej wysokiej kwoty podatku wynikającej z zeznania rocznego.

Koniec obowiązku zgłaszania do urzędu skarbowego wyboru zaliczek uproszczonych

Do końca 2018 roku zmianę dotyczącą korzystania z możliwości rozliczania podatku dochodowego metodą uproszczoną należało zgłosić do naczelnika właściwego urzędu skarbowego nie później niż do 20 lutego nowego roku podatkowego.

Od 2019 roku, w sytuacji gdy podatnik podejmie decyzje o wpłacaniu zaliczek uproszczonych, poinformuje o tym fakcie urząd skarbowy, dopiero składając zeznanie roczne za rok podatkowy w którym opłacał zaliczki w formie uproszczonej.
W związku z powyższym, o tym że podatnik wpłacał w 2020 r. zaliczki uproszczone, urząd skarbowy zostanie poinformowany dopiero w 2021 r. w wyniku złożenia zeznania rocznego za 2020 rok.

Podsumowując, zaliczki uproszczone są korzystną metodą opłacania zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego dla osób zabieganych, które mają mało czasu i niechętnie pilnują terminów płatności. Jednak możliwość opłacania zaliczek uproszczonych nie obejmuje wszystkich podatników. Dodatkowo, przedsiębiorcy mogą zaplanować wydatki inwestycyjne i nie muszą martwić się wysokim podatkiem do zapłaty w związku z uzyskaniem wysokiego dochodu w danym miesiącu w trakcie roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów