Poradnik Przedsiębiorcy

Możesz nie wyliczać podatku dochodowego przez cały rok - zaliczka uproszczona

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą może sam wybrać formę jej opodatkowania. Od jego wyboru może zależeć płynność finansowa przedsiębiorstwa. Wśród dostępnych metod rozliczania działalności można wymienić: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany, kartę podatkową oraz podatek tonażowy. Wyboru należy dokonać przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Podatnik może opłacać należności z tytułu podatku dochodowego (PIT) - co miesiąc w formie podstawowej, co kwartał - tym sposobem odraczając wydatek lub w formie uproszczonej. Wybierając formę opodatkowania na zasadach ogólnych lub podatek liniowy możliwe jest opłacanie stałych (uproszczonych) zaliczek na podatek dochodowy, bez konieczności wyliczania tego podatku w ciągu roku. Jeżeli jest się osobą zabieganą, posiadającą mało czasu oraz niechętnie pilnującą terminów płatności czy terminów zaliczania danych wydatków do kosztów uzyskania przychodu, to najlepszym rozwiązaniem będzie opłacanie stałych zaliczek w formie uproszczonej, bez względu na wysokość osiąganego dochodu. Niesie to za sobą wiele korzyści w przypadku prognozy wzrostu dochodu w danym roku podatkowym z przeprowadzanych inwestycji.

Na czym polega zaliczka uproszczona?

Jak zostało wspomniane na wstępie z możliwości opłacania zaliczek uproszczonych mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, który rozliczają się z organem podatkowym na zasadach ogólnych, tzn. według progresywnej skali podatkowej lub 19-procentowym podatkiem liniowym. Jednak istnieją sytuacje, w których przepisy nie pozwalają na skorzystanie ze stałych zaliczek na podatek dochodowy. Jest tak, wówczas gdy podatnik:

  • podjął działalność po raz pierwszy w bieżącym roku,
  • w zeznaniu podatkowym złożonym w poprzednim roku oraz 2 lata wstecz wykazał stratę,
  • rozlicza się wg skali podatkowej, jeżeli jego dochód nie przekraczał kwoty 3.091 zł.

Metoda zaliczek uproszczonych polega na uiszczaniu należnego podatku co miesiąc, w stałej kwocie. Ich wysokość wynosi 1/12 podatku należnego wykazanego w deklaracji złożonej w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Natomiast, jeżeli w poprzednim roku nie wykazano podatku do zapłaty, wówczas należy wziąć pod uwagę okres sprzed dwóch lat. W ten sposób obliczoną kwotę zaliczek na podatek dochodowy należy co miesiąc pomniejszyć o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru, która została opłacona w danym miesiącu.

Podatnik zobowiązany jest opłacać należności z tytułu zaliczki uproszczonej na podatek dochodowy do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnicy wpłacają do 20. dnia pierwszego miesiąca nowego roku podatkowego.

Rozwiązanie niosące za sobą korzyści

Jest to szczególny sposób rozliczania się z urzędem skarbowym, ponieważ przez cały rok podatnik uiszcza stałą wartość zaliczki na podatek dochodowy, bez względu na wysokość uzyskanego dochodu. Stanowi najlepsze rozwiązanie, jeżeli przedsiębiorca przewiduje wzrost dochodów z inwestycji w danym roku podatkowym oraz przysługuje mu ulga prorodzinna, którą można odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym, często skutkuje to tym, że po złożeniu zeznania nie ma potrzeby dopłacać podatku. Dodatkowym atutem jest możliwość stworzenia prognozy struktury miesięcznych wydatków oraz możliwości inwestycyjnych.

Warto jednak wspomnieć, że jeżeli dochody w danym roku podatkowym znacznie przekroczą dochód stanowiący podstawę przy wyliczaniu zaliczek uproszczonych, może to skutkować obowiązkiem zapłaty jednorazowej wysokiej kwoty podatku wynikającej z zeznania rocznego.

Wybór metody uproszczonej należy zgłosić do urzędu

Zmianę dotyczącą korzystania z możliwości rozliczania się z podatku dochodowego metodą uproszczoną należy zgłosić do naczelnika właściwego urzędu skarbowego - w nieustalonej formalnym wzorem formie pisemnej - nie później niż do 20 lutego nowego roku podatkowego.  Wówczas wybrany sposób rozliczeń będzie kontynuowany w następnych latach podatkowych, chyba że zostanie złożone kolejne zawiadomienie o rezygnacji z tej formy do 20 lutego następnego roku podatkowego. Warto także wiedzieć, iż z zaliczki uproszczonej nie można zrezygnować w trakcie trwania roku podatkowego.