Poradnik Przedsiębiorcy

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach - wzór z omówieniem

Podstawą prawną dla ubiegania się o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach jest art. 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami). Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika.

Do pobrania:

pdf
wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia-o-niezaleganiu-w-podatkach-z(...).pdf druk do ręcznego wypełnienia
doc
wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia-o-niezaleganiu-w-podatkach-z(...).doc edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Zawartość wniosku o wydanie zaświadczenia o niezalegniu do US

  1. Prośba o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości,
  2. Prośba o poświadczenie, czy w stosunku do podatnika toczy się postępowanie np. egzekucyjne w administracji, również w zakresie innym niż podatkowe, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe,
  3. Cel wydania zaświadczenia np. uzyskanie kredytu, udział w przetargu, zatrudnienie pracownika, stażysty lub inny powód,
  4. Informacja o odbiorze zaświadczenia (osobiście, przez pełnomocnika, pocztą) [fakultatywnie],
  5. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wraz ze wskazaniem informacji na temat prowadzonej działalności gospodarczej oraz metodach rozliczania z urzędem skarbowym [fakultatywnie].

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,
  2. Pełnomocnictwo dla osoby nie będącej wnioskodawcą.

Urząd skarbowy wydaje zaświadczenia na podstawie zgromadzonej dokumentacji oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych.UWAGA: Niekiedy w przypadku korzystania z uproszczonej formy wpłacania zaliczek i odliczania składki zdrowotnej oraz opodatkowania w formie karty podatkowej należy okazać dowody wpłat składek zdrowotnych wpłacanych w roku bieżącym.

Opłata skarbowa - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

  1. Opłata skarbowa w wysokości 21,00 zł - za wydanie zaświadczenia,
  2. Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł - pełnomocnictwo (zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu - rodzicowi, dziadkowi, zstępnemu - dziecku, wnukowi, prawnukowi albo rodzeństwu.

Termin załatwienia sprawy wniosku

Zasadniczo bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

UWAGA: Z odmową wydania zaświadczenia mogą spotkać się podmioty, wobec których prowadzone jest postępowanie podatkowe lub została wydana decyzja nieostateczna, czyli taka, od której podatnik złożył odwołanie.