Poradnik Przedsiębiorcy

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status podatnika VAT

Przepisy podatkowe niejednokrotnie uzależniają sposób rozliczenia danego zdarzenia od statusu podatkowego stron biorących w nim udział. Własny status znamy. Jak i kiedy sprawdzić status podatnika VAT?

Kiedy sprawdzić status podatnika VAT?

Status podatnika VAT kontrahenta warto potwierdzić:

  • w przypadku dokonywania korekty podatku należnego z tytułu wierzytelności nieściągalnych (tzw. ulga na złe długi) - prawo wymaga aby podatnik i dłużnik posiadali status czynnego podatnika VAT na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji korygującej;

  • w sytuacji, gdy planujemy zakup od kontrahenta, którego nie jesteśmy pewni - pozwoli to uniknąć ewentualnych problemów przy odliczaniu podatku VAT. W myśl ustawy o podatku od towarów i usług, prawo do odliczenia podatku VAT uzależnione jest bowiem od prawidłowo wystawionej faktury. Za prawidłowo wystawioną fakturę uważa się natomiast fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT zawierającą wszystkie niezbędne dane wymagane przepisami ustawy.

Przedsiębiorcy mogą także złożyć do urzędu skarbowego wniosek w celu potwierdzenia własnego statusu VAT. Niektóre instytucje zewnętrzne wymagają bowiem urzędowego potwierdzenia (mimo, iż co do zasady status VAT jest znany).

Status podatnika VAT - jak uzyskać zaświadczenie?

Aby potwierdzić status podatnika VAT, należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu podmiotu jako podatnika VAT czynnego lub zwolnionego.  Wniosek ten składa się do urzędu skarbowego właściwego dla podmiotu, którego status ma być potwierdzony. W tym przypadku za urząd właściwy uznaje się miejsce rozliczania podatku VAT.

O zaświadczenie potwierdzające status podatnika VAT ubiegać się może bezpośrednio podatnik lub osoba trzecia mająca interes prawny w złożonym wniosku (np. wierzyciel).

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego status podatnika VAT wynosi 21 zł.

Co powinien zawierać wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status podatnika VAT?

Wniosek o wydanie zaświadczenia powinien zawierać dane wnioskodawcy:

  • imię, nazwisko (w przypadku osób fizycznych) lub nazwę (w przypadku osób prawnych),

  • adres zamieszkania lub siedziby,

  • numer NIP,

oraz dane podatnika, którego status ma być potwierdzony:

  • imię, nazwisko (w przypadku osób fizycznych) lub nazwę (w przypadku osób prawnych),

  • adres zamieszkania lub siedziby,

  • numer NIP.

We wniosku należy wskazać też, jaki sposób rejestracji jako podatnika VAT ma zostać potwierdzony:

  • podatnik VAT czynny,

  • podatnik VAT zwolniony.

Jeśli planujemy uzyskać potwierdzenie statusu osoby trzeciej, wniosek powinien zawierać też uzasadnienie naszego żądania.

Opcjonalne jest dodanie przedziału czasowego lub daty, na którą ma być wydane potwierdzenie statusu.

Do pobrania:

pdf
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status poda(...).pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status poda(...).docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie