Poradnik Przedsiębiorcy

Wsparcie finansowe dla studentów, czyli kilka słów o kredycie studenckim

Dla jednych jest kołem ratunkowym, które pozwala na podjęcie studiów lub utrzymanie się na nich, innym pomaga w rozkręceniu własnego biznesu jeszcze w czasie nauki na uczelni. Kredyt studencki, bo o nim mowa, to tańsza alternatywa dla zwykłej pożyczki z banku, z której mogą skorzystać żacy z polskich szkół wyższych. Jaka jest procedura ubiegania się o taki kredyt? Czy jest on dostępny dla wszystkich? Jakie są warunki spłaty? Jeżeli szukasz odpowiedzi na te pytania, zapraszamy do lektury poniższego artykułu.

Czym jest kredyt studencki i kto może z niego skorzystać?

Kredyt studencki to pożyczka udzielana na preferencyjnych warunkach, do której dodatkowo dopłaca państwo. Rozwiązanie to pojawiło się w Polsce w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Z pomocy tej mogą skorzystać - jak sama nazwa wskazuje - studenci, przy czym podstawowym ograniczeniem jest wiek rozpoczęcia nauki - nie może być on wyższy niż 25 lat. Poza tym o kredyt mogą ubiegać się wszyscy żacy, bez względu na typ uczelni (czy jest publiczna, czy prywatna), tryb studiów (stacjonarny, czy niestacjonarny) oraz ich rok i stopień (I, II czy III stopnia).

Ważne!

Aktem prawnym, który reguluje szczegółowe zasady udzielania kredytu studenckiego, jest ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym.

W pierwszej kolejności kredyt studencki udzielany jest studentom, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza corocznie wskazywanego limitu. Kwotę graniczną dochodu ustala i podaje do wiadomości w grudniu każdego roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na początku istnienia omawianych kredytów oscylowała ona wokół 550-850 zł, natomiast w roku akademickim 2013/2014 maksymalna wysokość dochodu pozwalająca na otrzymanie kredytu wynosi 2300 zł (nie uległa ona zmianie w stosunku do limitu z roku akademickiego 2012/2013).

Jak działa kredyt studencki?

Kredyt studencki wypłacany jest przez maksymalnie 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich, okres spłaty może zostać wydłużony o 4 lata. Podobnie, jak w przypadku limitu, również kwota miesięcznej transzy jest ustalana co roku w drodze rozporządzenia ministra. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2013 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich w roku akademickim 2013/2014 wynosi ona 600 zł.

Transze kredytu studenckiego wypłacane są przez 10 miesięcy (od października do lipca) każdego roku akademickiego. Co ważne, pieniądze trafiają na konto studenta dopiero po podpisaniu umowy kredytu - czyli już w trakcie trwania roku akademickiego (terminem granicznym na udzielenie pożyczki przez bank jest 31 marca). Jednak studenci nie muszą się martwić, ponieważ pierwsze transze otrzymają oni z wyrównaniem za poprzednie miesiące, od początku roku akademickiego, w którym ubiegali się o kredyt.

Spłata kredytu rozpoczyna się dopiero po dwóch latach od zakończenia studiów, albo od daty, w której zgodnie z ostatnim przedstawionym zaświadczeniem o odbywaniu studiów kredytobiorca powinien ukończyć studia - w zależności od tego, który z tych terminów wystąpi wcześniej. Uregulowanie należności względem banku trwa dwa razy dłużej niż wypłata transz. Co ważne, przez cały okres pobierania kredytu oraz w trakcie dwuletniego okresu karencji odsetki od kredytu spłacane są przez budżet państwa. Natomiast w okresie spłaty zobowiązania odsetki płacone przez kredytobiorcę są naliczane w wysokości ½ stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego, która wynosi obecnie 2,75 proc. (stan na marzec 2014 roku).

Uwaga!

Jeżeli student-kredytobiorca znajdzie się chwilowo w trudnej sytuacji, bank może zmniejszyć wysokość raty spłaty kredytu do 20 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu kredytobiorcy z ostatnich trzech miesięcy lub nawet zawiesić spłatę, na okres pół roku lub roku - w zależności od okoliczności.

Przepisy przewidują również możliwość umorzenia 20 proc. kredytu - stanie się tak na wniosek studenta, jeżeli ukończy on studia w grupie 5 proc. najlepszych absolwentów uczelni. Co więcej, kredyt może zostać umorzony częściowo lub w całości przez wzgląd na trudną sytuację życiową, trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań lub śmierć kredytobiorcy.

Poręczenie spłaty kredytu studenckiego

Kredyt studencki, mimo iż udzielany na preferencyjnych warunkach, w dalszym ciągu jest jednak kredytem, dlatego bank, dla własnego bezpieczeństwa, będzie wymagał od studenta poręczenia spłaty. Młody kredytobiorca może ubiegać się o poręczenie z Banku Gospodarstwa Krajowego lub o poręcznie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jeżeli chodzi o poręczenie BGK, wynosi ono:

  • 100 proc. - jeżeli student został całkowicie pozbawiony opieki rodzicielskiej lub jako pozbawiony częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczony był w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej (z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej turnusowej lub okresowej), bez względu na dochód,

  • 100 proc. - dla studenta, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł,

  • 70 proc. - jeżeli student pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1000 zł.

Jeżeli chodzi o poręcznie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jest ona przeznaczona wyłącznie dla studentów zamieszkujących na obszarze wsi. Może ono wynieść do 80 lub 100 proc. kwoty kredytu, w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie. Poręczenie do Agencji jest możliwe w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz w SGB-Banku S.A.

Szczegółowych informacji na temat poręczenia należy zaczerpnąć w placówce wybranego banku kredytującego.

Ubieganie się o kredyt studencki - krok po kroku

Procedura ubiegania się o kredyt studencki nie jest skomplikowana. Decyzję o zaciągnieciu pożyczki student powinien podjąć najpóźniej na początku roku akademickiego, ponieważ czas na złożenie wniosku do banku jest ograniczony (w bieżącym roku akademickim wnioski można było składać do 15 listopada 2013 roku). Dokumenty należy złożyć w jednym z następujących banków:

  • PKO Bank Polski S.A.,

  • Bank PEKAO S.A.,

  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),

  • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Do wniosku student ma obowiązek dołączyć zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów, dokumenty związane z poręczeniem kredytu oraz oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny wraz z zaświadczeniem o uzyskanych dochodach z poprzedniego roku. Ponieważ szczegółowe procedury i dokumenty w każdym z ww. banków mogą się nieznacznie różnić, należy opierać się na formularzach dostępnych w wybranej instytucji finansowej.

Na tym zaangażowanie studenta się kończy - w dalszym etapie pozostaje mu tylko czekać na decyzję banku. Ten ma określony czas (w obecnym roku akademickim był to 15 lutego 2014 roku) na dokonanie oceny zabezpieczenia spłaty kredytu. Jeżeli jedna instytucja finansowa odmówi udzielenia pożyczki, student może udać się do innego banku - jednak jedynie do określonego z góry terminu (obecnie 28 lutego 2014 roku).

Wszystkie umowy o kredyt studencki, jak już zostało wspomniane, muszą zostać podpisane najpóźniej do 31 marca danego roku akademickiego.

Jakie obowiązki ma student-kredytobiorca?

Każdy student, któremu został przyznany kredyt studencki ma obowiązek - do czasu ukończenia studiów - przedstawiania w banku w terminach do dnia 31 października oraz 31 marca ważnej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej. Jeżeli przebywa za granicą, np. w ramach programu Erasmus, właściwym dokumentem jest zaświadczenie o odbywaniu studiów.

Co więcej, jeżeli wydarzy się coś, co spowoduje wydłużenie podstawowego okresu wypłaty transz kredytu (np. niezaliczenie semestru), student może skorzystać z prawa złożenia w instytucji finansowej wniosku o wydłużenie okresu kredytowania. W przeciwnym wypadku termin, od którego będzie musiał on rozpocząć spłacanie swojego zobowiązania nie ulegnie zmianie.

Obowiązkiem studenta jest również powiadomienie instytucji finansowej o utracie statusu studenta lub doktoranta oraz o ukończeniu studiów lub też uzyskaniu stopnia naukowego doktora (konieczne jest posiadanie dyplomu).

Na co przeznaczyć pieniądze z kredytu?

Pieniądze z kredytu studenckiego nie są przyznawane na konkretny cel. Można je wykorzystać na bieżące potrzeby i potraktować jako źródło utrzymania. Dla innych stanowią one środki, które przeznaczane są na inwestycje lub oszczędności. Kredyt studencki może zostać wykorzystane również jako źródło finansowania firmy w początkowej fazie jej rozwoju.

Kredyt studencki to dobre rozwiązanie dla studentów, którzy poszukują pieniędzy na dowolny cel. Grunt, aby - niezależnie od przyczyny zaciągnięcia pożyczki - dokładnie przemyśleć taką decyzję. Jest to bowiem dodatkowe zobowiązanie, z którym wkracza się w dorosłe życie i które może w przyszłości utrudnić np. uzyskanie kredytu hipotecznego. Jednak, jak pokazują statystyki, jest to dość popularna i skuteczna metoda zabezpieczenia swoich finansów w okresie studiów - obecnie z kredytów studenckich korzysta około 5 proc. wszystkich studentów w Polsce.