0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

„Wsparcie w starcie II” dla studentów, absolwentów i bezrobotnych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

O polskich uczelniach mówi się czasem „fabryka magistrów”, cynicznie podchodząc do przyszłości zawodowej, jaką zapewnia dyplom. Rzeczywiście, liczba studentów i absolwentów pozostających bez stałego zatrudnienia nadal jest niepokojąco wysoka. Dlatego też zamiast poszukiwać etatu, osoby z wykształceniem wyższym wybierają alternatywę w formie własnego przedsiębiorstwa. Jest to rozwiązanie tym bardziej atrakcyjne, że rząd oferuje finansowe wsparcie w założeniu swojej firmy.

Inicjatywa "wsparcie w starcie II"

Wsparcie w postaci rządowych programów i unijnych dotacji to dobry pomysł na rozpoczęcie biznesu – ale o tym wie całkiem sporo osób. Tym samym na dofinansowanie – mimo wszystko przecież ograniczone – nie mogą liczyć wszyscy zainteresowani. Dlatego też studenci ostatnich lat studiów wyższych oraz absolwenci powinni zainteresować nowym, dedykowanym właśnie dla nich programem rządowym.

Projekt „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” jest realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Podstawowym celem programu jest nie tylko zmniejszenie bezrobocia i kreowanie nowych miejsc pracy, ale także promowanie indywidualnej przedsiębiorczości jako alternatywnego zatrudnienia. Przeznaczony dla studentów i absolwentów program z założenia powinien współpracować z uczelniami wyższymi w naszym kraju. Pierwsze takie działania są już widoczne – m.in. w ramach szkoleń i warsztatów, przeprowadzonych np. w Akademii Obrony Narodowej, na warszawskiej Akademii Medycznej czy też Akademii Wychowania Fizycznego.

Dla kogo i na co wsparcie?

Aby ubiegać się o Wsparcie w starcie, należy spełnić dwa podstawowe warunki. Po pierwsze trzeba posiadać status studenta, absolwenta lub osoby bezrobotnej. W przypadku absolwentów, pod uwagę brane są wszystkie dyplomy – zarówno ukończenie studiów licencjackich (I stopnia), jak i magisterskich (II stopnia lub jednolitych).

Po drugie student lub absolwent nie może w trakcie ubiegania się o pożyczkę w ramach programu wykonywać pracy zarobkowej. Wsparcie jest udzielane na rozpoczęcie biznesu (tzw. pożyczka podstawowa) oraz na stworzenie w ramach już powstałej firmy stanowiska pracy dla bezrobotnego (pożyczka uzupełniająca).

Wszyscy, którzy skorzystają z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz ci którzy zamierzają z niej skorzystać mogą być objęci bezpłatnym doradztwem i/lub szkoleniem. Przedsiębiorcy natomiast będą mogli ubiegać się o pożyczkę na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

Wnioski (wraz z uproszczonym biznes planem przedsięwzięcia) o pożyczkę należy złożyć u pośredników finansowych działających w ramach danego obszaru kraju, terytorialnie właściwych ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej. Pośrednicy finansowi zostali wybrani przez BGK – w każdym województwie działa odpowiedni przedstawiciel. W Małopolsce należy się zatem zwracać do Małopolskiego Funduszu Ekonomii Społecznej, w województwie mazowiecki - do Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o., w świętokrzyskim - do Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach itd.

Wsparcie pożyczkowe oraz doradczo - szkoleniowe udzielane będzie na zasadach pomocy de minimis. Wnioskodawców obowiązują limity uzyskanej pomocy de minimis.

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

Pożyczka jest przeznaczona dla niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej:

 • absolwentów szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
 • zarejestrowanych bezrobotnych;
 • studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich).

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego

Pożyczka jest przeznaczona dla:

 • osób, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej;
 • podmiotów, o których mowa w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:
  • - podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
  • - niepublicznych szkół,
  • - niepublicznych przedszkoli,
 • osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zatrudniających w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • żłobków lub klubów dziecięcych.

Pożyczka dotyczy się również sytuacji, gdy chcemy utworzyć miejsce pracy dla bezrobotnego skierowanego z urzędu pracy.

Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców

Usługi doradcze dotyczą m.in

 • zakładania działalności gospodarczej;
 • form opodatkowania działalności gospodarczej;
 • prowadzenia księgowości;
 • oraz dla ubiegających się o pożyczkę - z zasad aplikowania o wsparcie.

Liczby i procenty…

Wsparcie w starcie nie stanowi dotacji – w ramach tego programu studenci i absolwenci otrzymają od państwa pożyczkę, której kwotę są zobowiązani zwrócić. Warto zatem zorientować się, ile i jakim kosztem młody przedsiębiorca może uzyskać.

 • Podstawowa pożyczka, przeznaczona na założenie firmy, to maksymalnie 90 333,80 złotych -  jednostkowa wartość pożyczki nie może przekraczać 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.
 • Pożyczka na  utworzenie miejsca pracy, to maksymalnie 27 100,14 zł - jednostkowa wartość pożyczki nie może przekraczać 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Na spłatę pożyczki na założenie firmy młody przedsiębiorca będzie miał siedem lat, przy czym możliwe jest też uzyskanie karencji (czyli zawieszenia spłacania rat) na okres jednego roku. Oprocentowanie takiego kredytu to 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (obecnie - 0,44% w skali roku). Natomiast sama wartość pożyczki jest wypłacana przedsiębiorcy zgodnie z indywidualnym harmonogramem, który został ustalony i zaakceptowany przez pośrednika finansowego.

Na spłatę pożyczki na utworzenie miejsca pracy przedsiębiorca ma 3 lata. Oprocentowanie jest takie same, jak w przypadku pożyczki na założenie firmy.

Rozliczenie dokonywane jest na podstawie faktur, które dokumentują wydatki poniesione na wykreowanie miejsca pracy.

W przypadku pożyczki uzupełniającej niezwykle istotna jest możliwość umorzenia jej spłaty przy spełnieniu określonych warunków. Jeżeli na stworzonym stanowisku pracy zatrudniona została osoba skierowana przez Powiatowy Urząd Pracy oraz stanowisko to zostało utrzymane przez co najmniej jeden rok, przy czym dotychczasowe spłaty były dokonywane terminowo, pożyczkobiorca może starać się o umorzenie pozostałej części kapitałowej.

Jak można przypuszczać, „Wsparcie na starcie” posiada pewne cechy, które dają mu znaczną przewagę nad tradycyjnymi kredytami inwestycyjnymi. Przede wszystkim znacząco mniejsze są koszty, które młody przedsiębiorca musi ponieść – w tym przypadku bowiem oprócz spłaty rat kapitałowych regulowane są wyłącznie odsetki, we wskazanej wcześniej wysokości. Wartość oprocentowania jest niższa niż przy produktach z oferty banków, nie występuje tu także obciążenie w postaci bankowej marży.

Co więcej, kredyty bankowe są często niedostępne dla potencjalnych przedsiębiorców, którzy chcieliby założyć małą firmę. Wymagana zdolność kredytowa oraz zabezpieczenia leżą często poza granicami możliwości studentów i absolwentów, stając się tym samym przeszkodą w zdobyciu kapitału. We „Wsparciu w starcie” podstawowe zabezpieczenie stanowi weksel własny pożyczkobiorcy oraz poręczenie osoby fizycznej, chociaż w indywidualnych przypadkach może zostać zastosowany także inny rodzaj zabezpieczenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów