0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podwyższona składka KRUS dla prowadzących działalność gospodarczą

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne korzystają zwykle z ubezpieczenia rolniczego w KRUS. Kiedy powinna być zapłacona podwyższona składka KRUS? Przeczytaj nasz artykuł w tym temacie.

Prowadzenie gospodarstwa rolnego nie wyklucza jednak by przedsiębiorczy rolnik założył pozarolniczą działalność gospodarczą, przez którą rozumiemy, według ustawy o podatku dochodowym, działalność zarobkową:

  • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Podejmując prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej rolnicy mogą kontynuować ubezpieczenie w rolniczej kasie ubezpieczeniowej pod pewnymi warunkami.

Warunki kontynuacji ubezpieczenia w KRUS

Ciągłość ubezpieczenia rolniczego zachowa rolnik zakładający lub kontynuujący działalność jeżeli:

  • podlega ubezpieczeniu z mocy ustawy nieprzerwalnie przez okres 3 lat;
  • złożył w Kasie zawiadomienie o kontynuacji ubezpieczenia w terminie do 14 dni od rozpoczęcia wykonywanej działalności - termin ten jest nieprzekraczalny;
  • nie jest pracownikiem w innej firmie;
  • nie posiada ustalonego prawa do emerytury, renty czy innych świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych;
  • w przypadku gdy działalność jest kontynuowana nie przekroczył limitu należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, który w 2022 r. wynosi 3723 zł.

Przekroczenie kwoty granicznej skutkuje wyłączeniem rolników prowadzących dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujących przy prowadzeniu tej działalności, z ubezpieczenia społecznego rolników i objęcie ich ubezpieczeniem społecznym w systemie powszechnym.

Zakładasz działalność - podwyższona składka KRUS

Kontynuacja ubezpieczenia w KRUS nie jest jednoznaczna z ciągłym opłacaniem niższych składek. Przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności ma obowiązek podwoić należną składkę na ubezpieczenie w KRUS. Tak stanowią przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (art. 17). Dodatkowa składka z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników wynika z faktu, że oprócz działalności rolniczej dany rolnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą.

Składki ubezpieczenia w KRUS jako koszt działalności

Zgodnie z ogólnymi zasadami przedsiębiorcy prowadzącemu  działalność przysługuje możliwość bezpośredniego odliczenia od dochodu składek opłaconych z tytułu ubezpieczenia społecznego lub uwzględnienia tych składek w kosztach działalności. Jednak w przypadku rolników opłacających składki KRUS opłacone składki ubezpieczenia w całości nie pomniejszą dochodu, czyli też nie zostaną zaliczone do kosztów. Jedynie ich część, a dokładnie mówiąc kwota, o którą zostało podwyższone ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności będzie mogła obniżyć dochód lub zostać uznana jako koszt. Tylko bowiem ta część spełnia podstawowy warunek uznania za koszt jakim jest związek z prowadzoną działalnością. Podstawową składkę KRUS rolnik płaci bez względu na to czy prowadzi działalność czy nie. Nie można więc uznać, że ma ona bezpośredni związek z przychodem z prowadzonej dodatkowo firmy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów