Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Podwyższona składka KRUS dla prowadzących działalność gospodarczą

Rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne korzystają zwykle z ubezpieczenia rolniczego w KRUS. Podejmując prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej mogą oni kontynuować ubezpieczenie w rolniczej kasie ubezpoieczeniowej pod pewnymi warunkami.

Warunki kontynuacji ubezpieczenia w  KRUS

Ciągłość ubezpieczenia rolniczego zachowa rolnik zakładający lub kontynuujący działalność jeżeli:

  • podlega ubezpieczeniu z mocy ustawy nieprzerwalnie przez okres 3 lat;
  • złożył w Kasie zawiadomienie o kontynuacji ubezpieczenia w terminie do 14 dni od rozpoczęcia wykonywanej działalności - termin ten jest nieprzekraczalny;
  • nie jest pracownikiem w innej firmie;
  • nie posiada ustalonego prawa do emerytury, renty czy innych świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych;
  • w przypadku gdy działalność jest kontynuowana nie przekroczył limitu należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, który w 2015 r. wynosi 3 204 zł.

Zakładasz działalność - płacisz podwyższony KRUS

Kontynuacja ubezpieczenia w KRUS nie jest jednoznaczna z ciągłym opłacaniem niższych składek. Przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności opłaca ma obowiązek podwoić należną składkę na ubezpieczenie w KRUS. Tak stanowią przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (art. 17).  

Składki ubezpieczenia w KRUS jako koszt działalności

Zgodnie z ogólnymi zasadami przedsiębiorcy prowadzącemu  działalność przysługuje możliwość bezpośredniego odliczenia od dochodu składek opłaconych z tytułu ubezpieczenia społecznego lub uwzględnienia tych składek w kosztach działalności. Jednak w przypadku rolników opłacających składki KRUS opłacone składki ubezpieczenia w całości nie pomniejszą dochodu, czyli też nie zostaną zaliczone do kosztów. Jedynie ich część, a dokładnie mówiąc kwota, o którą zostało podwyższone ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności będzie mogła obniżyć dochód lub zostać uznana jako koszt. Tylko bowiem ta część spełnia podstawowy warunek uznania za koszt jakim jest związek z prowadzoną działalnością. Podstawową składkę KRUS rolnik płaci bez względu na to czy prowadzi działalność czy nie. Nie można więc uznać że ma ona bezpośredni związek z przychodem z prowadzonej dodatkowo firmy.