0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Współpraca barterowa sposobem na pustą kieszeń

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wiele firm w początkowym okresie działalności boryka się ze sporym problemem, jakim jest ograniczona ilość środków finansowych, które można przeznaczyć na tzw. rozruch biznesu. W takiej sytuacji niezmiernie przydatną i ratującą z opresji okazuje się współpraca barterowa, która pozwala na prowadzenie i rozwój działalności bez konieczności angażowania jakichkolwiek środków pieniężnych.

Czym jest współpraca barterowa?

Barter zgodnie z definicją ustawową oznacza bezgotówkową wymianę towarów lub usług. Tego rodzaju wymiana zakłada, że każda ze stron dąży do tego, aby wartości świadczonych przez obie strony usług czy wymienianych towarów kompensowały się lub były zbliżonej wartości.

Historia współpracy barterowej

Barter stanowi najstarszą formę wymiany. Posługiwano się nim zwłaszcza w czasach starożytnych, kiedy nie posługiwano się w handlu pieniądzem. Obecnie ten rodzaj współpracy nadal występuje na rynku i jest popularny choćby w przypadku handlu międzynarodowego, szczególnie w sytuacjach, gdy stronami takich umów są podmioty z krajów o niewymienialnych walutach.

Co można wymienić w ramach współpracy barterowej?

W ramach współpracy barterowej wymianie mogą podlegać zarówno towary (towar za towar) albo usługi (usługa za usługę). Możliwa jet również wymiana towaru za usługę. Musi być jednak spełniony jeden warunek - wartości wymienianych produktów są zbliżonej wartości.

Współpraca barterowa - zastosowanie i formalności

W obecnych czasach współpraca o charakterze barterowym stosowana jest w celu wymiany handlowej. Stanowi ona sposób ominięcia restrykcji walutowych lub umożliwia handel z państwami, które borykają się z niedoborem zasobów pieniężnych.

Umowa barterowa stanowi zawartą pomiędzy stronami umowę o wymianę towarów lub usług o identycznej lub zbliżonej do siebie wartości. Ten rodzaj umowy nie jest regulowany przepisami kodeksu cywilnego, w związku z tym nie istnieje jej dokładny wzór. Choć ma ona charakter bezgotówkowy, powinna zostać zawarta na piśmie i podpisana przez każdą ze stron.

Co powinna zawierać umowa barterowa?

Pomimo braku prawnych wymogów co do zawartości umowy barterowej powinna ona zawierać jasno określone następujące elementy:

 • miejsce i termin jej zawarcia umowy o współpracy barterowej,
 • określone strony umowy - pełne nazwy oraz ich dane,

 • rodzaj oraz wartość towarów (bądź usług) będących przedmiotem umowy barterowej,

 • termin  wykonania usług lubi warunki dostawy produktów, których dotyczy dana umowa,

 • warunki/zasady w wypadku niewywiązania się którejkolwiek ze stron umowy,

 • warunki/możliwości odstąpienia od umowy,

 • wskazanie rozpatrującego sądu w sytuacji ewentualnego sporu,

 • wymienione załączniki,

W umowie dla komfortu obu stron można zamieścić:

 • słownik wyjaśniający określenia użyte w umowie,

 • uprawnienia każdej ze stron umowy, jeśli do realizacji umowy są one wymagane,

 • wskazanie konsekwencji niewywiązania się z umowy.

Współpraca barterowa a fiskus

Mimo że współprace barterowe są wymianami bezgotówkowymi, podobnie jak transakcje gotówkowe powodują skutki podatkowe. Jedynym usprawnieniem tej formy współpracy jest rozliczenie pomiędzy kontrahentami bez konieczności użycia środków finansowych.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług umowa taka podlega opodatkowaniu. Oznacza to, że obie strony zobowiązane są do wystawienia faktury VAT.

W przypadku zawierania umów o współpracy barterowej szczególnie ważna jest prawidłowa wycena obustronnych świadczeń, by w żaden sposób nie mogła wzbudzać wątpliwości urzędu skarbowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów