Poradnik Przedsiębiorcy

Zwolnienie podmiotowe z VAT - komu przysługuje?

Zmiany związane z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, które weszły w życie z 1 stycznia 2017 roku, wprowadziły szereg modyfikacji związanych z podatkiem VAT. Jedną ze zmian, jaka została wprowadzona, jest podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego z VAT. Od 2017 roku zwolnienie podmiotowe z VAT wynosi bowiem 200 000 zł w skali roku.

Czym jest zwolnienie podmiotowe z VAT?

Zwolnienie podmiotowe z VAT przysługuje przedsiębiorcom z uwagi na limit obrotów.

Art. 113 ust. 1 ustawy o VAT

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Ustawodawca jednoznacznie określa więc charakter zwolnienia - nie zwalnia się podatnika, ale sprzedaż przez niego dokonywaną.

Zwolnienie podmiotowe z VAT - jakiej sprzedaży nie wlicza się do limitu?

Przepisy ustawy o VAT (art. 113 ust.2) wymieniają katalog czynności, których nie wlicza się do limitu sprzedaży pozwalającego na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Wśród nich wyróżniono:

 • wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju oraz sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju;

 • odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

  • transakcji związanych z nieruchomościami,

  • usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 (m.in. transakcji dotyczących walut i banknotów, usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi, udzielania kredytów i innych których przedmiotem są instrumenty finansowe),

  • usług ubezpieczeniowych,

jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych:

 • odpłatną dostawę towarów, która na podstawie przepisów o podatku dochodowym jest zaliczana przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Przy usługach korzystających ze zwolnienia podmiotowego ważne jest więc określenie ich charakteru. Jeżeli bowiem są one dla podatnika jedynie transakcjami pomocniczymi, zobowiązany jest on wliczyć je do kwoty limitu.

Kogo nie obejmuje zwolnienie podmiotowe z VAT?

Art. 113 ust. 13 ustawy o VAT precyzuje katalog podatników, którym zwolnienie ze względu na limit obrotów nie przysługuje. I tak - już od pierwszej sprzedaży czynnymi podatnikami powinni zostać Ci, którzy:

 • dokonują dostaw:

  • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,

  • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

   • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),

   • wyrobów tytoniowych,

   • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

  • budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b ustawy,

  • terenów budowlanych,

  • nowych środków transportu;

 • świadczą usługi:

  • prawnicze,

  • w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

  • jubilerskie;

 • nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Utrata prawa do zwolnienia podmiotowego

Zwolnienie podmiotowe traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono kwotę limitu. Innymi słowy, prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT wygasa dokładnie w dniu, w którym przekroczono ustawowy limit 200 000 zł obrotu. Nie dzieli się czynności, aby dokładnie ustalić limit równy 200 000 zł, a opodatkowuje się całą czynność, która spowodowała przekroczenie limitu sprzedaży określonego ustawą. Należy więc na bieżąco kontrolować wielkość obrotu w danym roku.

Rezygnacja ze zwolnienia podmiotowego

Przepisy dają podatnikom możliwość podjęcia decyzji o rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego jeszcze przed przekroczeniem limitu obrotu. W tym celu konieczne jest złożenie do właściwego urzędu skarbowego formularza rejestracyjnego VAT-R. Wniosek o rezygnację ze zwolnienia należy złożyć przed miesiącem, od którego rezygnacja ma nastąpić.

Co ważne, podatnik ma prawo do odliczenia podatku od zakupów dokonanych przed rezygnacją ze zwolnienia i nie musi w tym celu sporządzać dodatkowych dokumentów. Powinien jednak pamiętać, że obniżenie przysługuje w stosunku do towarów niesprzedanych do dnia rezygnacji ze zwolnienia. Tylko te towary będzie można bowiem uznać za wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli spełniających jeden z podstawowych warunków odliczenia VAT naliczonego przy zakupach.

W związku z powyższym podatnicy muszą pamiętać, że od 2017 roku limit zwolnienia podmiotowego z VAT uległ zwiększeniu ze 150 000 zł do 200 000 zł. Informacja ta z pewnością ucieszy przedsiębiorców, którzy chcą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT.