0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zajęcie samochodu przez komornika

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pierwszym z etapów jest zajęcie samochodu zgodnie z art. 845 §1 Kodeksu postępowania cywilnego. Zajęcia komornik dokonuje poprzez wpisanie samochodu do protokołu z czynności egzekucyjnych. Komornik może dokonać zajęcia pojazdów należących do dłużnika, które pozostają w jego władaniu lub we władaniu wierzyciela. Natomiast pojazdy znajdujące się we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wtedy, gdy osoba trzecia wyraża zgodę na ich zajęcie, albo przyznaje, iż stanowią one własność dłużnika, a także w wypadkach wskazanych w ustawie.

Jak wygląda wycena pojazdu przez komornika?

W protokole zajęcia komornik powinien oznaczyć wartość zajętego samochodu. Natomiast jeżeli komornik uzna, że w celu oszacowania należy wezwać biegłego, albo jeżeli wierzyciel lub dłużnik podnoszą w skardze zarzuty na oszacowanie, oszacowania dokonuje biegły przy samym zajęciu, a gdyby to nie było możliwe, w terminie późniejszym, aż do dnia licytacji.

Zajęcie samochodu przez komornika a sprzedaż

Drugim etapem jest sprzedaż zajętych ruchomości, która nie może nastąpić wcześniej niż siódmego dnia od daty zajęcia. Najbardziej powszechną formą sprzedaży ruchomości jest licytacja publiczna. O terminie i miejscu licytacji komornik zawiadamia dłużnika najpóźniej na trzy dni przed dniem licytacji.

Pierwsza licytacja zajętego pojazdu

Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji publicznej wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej. Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, zajęte ruchomości mogą być sprzedane w drugim terminie licytacyjnym. Cena wywołania w drugim terminie licytacyjnym wynosi połowę wartości szacunkowej. Sprzedaż licytacyjna nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Czym jest przybicie komornicze? 

Po przeprowadzeniu licytacji komornik osobie ofiarującej najwyższą cenę udziela przybicia, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował. Z chwilą przybicia dochodzi do skutku sprzedaż ruchomości na rzecz nabywcy. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż 500 złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Nabywca staje się właścicielem nabytych ruchomości dopiero po uprawomocnieniu się przybicia i zapłaceniu całej ceny. Podmiot, który nabył rzecz na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z ruchomości, staje się jej właścicielem beż żadnych obciążeń. Natomiast gdy sąd odmówi przybicia, wypłacona cena nabycia ulega zwrotowi.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów