0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zajęcie samochodu przez komornika i późniejsza licytacja

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kiedy następuje zajęcie samochodu przez komornika i jak wygląda licytacja zajętego samochodu? Sprawdź, odpowiedź znajdziesz w artykule!

Kiedy następuje zajęcie samochodu przez komornika? 

Możliwość zajęcia oraz późniejszej licytacji rzeczy ruchomych należących do dłużnika wynika z kodeksu postępowania cywilnego. Zajęcie samochodu może dokonać jedynie komornik sądowy. W ramach swoich czynności, komornik najpierw dokonuje zajęcia samochodu poprzez umieszczenie takiej informacji w sporządzanym przez niego protokole. Sporządzenie protokołu jest obligatoryjnym wymogiem przy zajmowaniu majątku dłużnika. W protokole takim komornik dokładnie określa wartość pojazdu. Oczywiście dłużnik (bądź wierzyciel) może się nie zgadzać z wartością określoną przez komornika w protokole. W takiej sytuacji komornik wzywa biegłego specjalistę w tej dziedzinie, który dokonuje oszacowania auta. 

Zajęcie samochodu - przebieg zajęcia komorniczego 

Jedną z fundamentalnych zasad dotyczących zajęcia oraz sprzedaży w drodze licytacji publicznej mienia dłużnika stanowi możliwość dokonania powyższych czynności tylko i wyłącznie jeżeli dany majątek stanowi własność dłużnika. Jednakże komornik ma prawo na zajęcie samochodu dłużnika nawet wtedy, gdy pojazd znajduje się u innej osoby trzeciej. Kluczowym jest w tym przypadku istnienie własności, a nie używanie pojazdu.

Jak już się dowiedzieliśmy, pierwszym etapem prowadzącym do licytacji pojazdu jest zajęcie komornicze. Jednakże nie od razu po dokonaniu zajęcia można dokonać sprzedaży auta, ponieważ przepisy normują w tym zakresie siedmiodniowy termin liczony od momentu zajęcia do licytacji, w którym sprzedaż nie może nastąpić. Ponadto dla prawidłowości przebiegu całego procesu sprzedaży, dłużnik musi zostać powiadomiony o terminie licytacji wraz ze wskazaniem jej miejsca co najmniej na trzy dni przed jej odbyciem. 

Zajęcie samochodu a jego licytacja

Generalną zasadą jest, że do licytacji samochodu może przystąpić każdy, kto wyrazie taką chęć oraz dokona wpłaty rękojmi (wpłata taka jest zwracana wszystkim licytantom, poza osobą która wygra licytację) w wysokości 1/10 sumy oszacowania samochodu. Cena wywoławcza pierwszej licytacji wynosi 3/4 wartości szacunkowej pojazdu a w przypadku drugiej licytacji cena spada i wynosi już 1/2 wartości szacunkowej pojazdu. Pojazd nie może zostać sprzedany za cenę niższa niż cena wywoławcza.

Licytację wygrywa osoba, która zaoferowała najwyższą cenę. Mówimy wówczas, że licytant taki uzyskuje przybicie. Po uzyskaniu takiego przybicia, nabywca niezwłocznie ma obowiązek uiścić oferowaną cenę. Prawo przewiduje w tym przypadku pewien przywilej a mianowicie w przypadku, gdy wartość pojazdu przekracza 500 zł, nowy nabywca od razu musi uiścić jedynie 1/5 ceny, przy czym nie może być to mniej niż 500 zł. Pozostałą kwotę nabywca może wpłacić do godziny 12 następnego dnia.

Dopiero po wpłaceniu całej sumy i uprawomocnieniu się przybicia na nabywcę przechodzi całkowite prawo własności wylicytowanej ruchomości. Jednakże jeśli sąd z jakichś przyczyn odmówi przybicia, zwraca się nabywcy całą kwotę, którą wpłacił.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów