Poradnik Przedsiębiorcy

Zakup mebli może stanowić koszt podatkowy firmy

Zakładanie własnej działalności gospodarczej wiąże się z reguły z wydatkami poniesionymi na wyposażenie powierzchni handlowej czy biura. Podatnik ma prawo zaliczyć zakup mebli biurowych do kosztów uzyskania przychodu, jednak musi wykazać bezpośredni związek tego wydatku z prowadzoną działalnością albo udowodnić, iż może mieć on wpływ na wielkość uzyskania przychodu. Przykładowo zakup kanapy można wytłumaczyć przyjmowaniem klientów w biurze lub gabinecie.

Zakup mebli to zazwyczaj środki trwałe

Z reguły nabycie mebli biurowych stanowi wydatek na zakup środków trwałych podlegających amortyzacji, bowiem spełniają one wytyczne ustawy o PIT. Kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania środki trwałe, wykorzystywane na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności, których przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok - mogą podlegać amortyzacji jako odrębne składniki ewidencji środków trwałych.

 Zasadniczo do ewidencji środków trwałych przyjmuje się pojedynczą jednostkę podlegającą amortyzacji, jednak w praktyce uznaje się zaliczanie do niej zestawów mebli, jeżeli stanowią one trwałą zabudowę lub nie mogą funkcjonować samodzielnie.

W Klasyfikacji Środków Trwałych meble stanowiące wyposażenie biura zawarte są w grupie 8 jako rodzaj 808 - “Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane” - a stawka przypisanej amortyzacji wynosi 20%.

Przy zakupie składników spełniających definicje środków trwałych, których wartość początkowa nie przekracza 10.000 zł, podatnik może nie ujmować ich w ewidencji środków trwałych, a zakup mebli zakwalifikować bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.

Od 1 stycznia 2018 r. została zwiększona wartość początkowa składników majątku uznawanych za środki trwałe, które należy obowiązkowo ująć w ewidencji środków trwałych z 3.500 zł do 10.000 zł. Zwiększona wartość początkowa dotyczy składników majątku przyjętych do używania w firmie po 31 grudnia 2017 r.

Zakup mebli a ujęcie w kosztach

W przypadku, gdy wartość zakupionych mebli nie przekracza 10 000 zł netto (w przypadku czynnych podatników VAT), możliwe jest ujęcie wydatku bezpośrednio w kosztach firmowych, w kolumnie 13 KPiR - pozostałe wydatki.

Zakup mebli o wartości mniejszej niż 10 000 zł powoduje, że względu na niską wartość lub też poprzez zastosowanie jednorazowej amortyzacji, możliwe jest natychmiastowe pomniejszenie dochodu do opodatkowania.