Poradnik Przedsiębiorcy

Zakup mebli może stanowić koszt podatkowy firmy

Zakładanie własnej działalności gospodarczej wiąże się z reguły z wydatkami poniesionymi na wyposażenie powierzchni handlowej czy biura. Podatnik ma prawo zaliczyć zakup mebli biurowych do kosztów uzyskania przychodu, jednak musi wykazać bezpośredni związek tego wydatku z prowadzoną działalnością albo udowodnić, iż może mieć on wpływ na wielkość uzyskania przychodu. Przykładowo zakup kanapy można wytłumaczyć przyjmowaniem klientów w biurze lub gabinecie.

Zakup mebli to zazwyczaj środki trwałe

Z reguły nabycie mebli biurowych stanowi wydatek na zakup środków trwałych podlegających amortyzacji, bowiem spełniają one wytyczne ustawy o PIT. Kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania środki trwałe, wykorzystywane na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności, których przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok - mogą podlegać amortyzacji jako odrębne składniki ewidencji środków trwałych. Zasadniczo do ewidencji środków trwałych przyjmuje się pojedynczą jednostkę podlegającą amortyzacji, jednak w praktyce uznaje się zaliczanie do niej zestawów mebli, jeżeli stanowią one trwałą zabudowę lub nie mogą funkcjonować samodzielnie.

W Klasyfikacji Środków Trwałych meble stanowiące wyposażenie biura zawarte są w grupie 8 jako rodzaj 808 - “Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane” - a stawka przypisanej amortyzacji wynosi 20%.

Przy zakupie składników spełniających definicje środków trwałych, których wartość początkowa nie przekracza 10.000 zł, podatnik może nie ujmować ich w ewidencji środków trwałych, a zakup mebli zakwalifikować bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.

Ważne!

Od 1 stycznia 2018 r. została zwiększona wartość początkowa składników majątku uznawanych za środki trwałe, które należy obowiązkowo ująć w ewidencji środków trwałych z 3.500 zł do 10.000 zł. Zwiększona wartość początkowa dotyczy składników majątku przyjętych do używania w firmie po 31 grudnia 2017 r.

Zakup mebli a ewidencja wyposażenia

Należy jednak pamiętać o obowiązku nałożonym na przedsiębiorców prowadzących Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, do których oprócz prowadzenia rejestru środków trwałych, należy posiadanie ewidencji wyposażenia. Ewidencja wyposażenia zawiera składniki rzeczowe majątku o wartości przekraczającej 1.500 zł niezaliczone do rejestru środków trwałych z uwagi na ich niską wartość, do których również można zaliczyć meble.

Jednak duże grono doradców podatkowych podkreśla że w ewidencji wyposażenia powinny się znaleźć składniki które przekraczają wartość 1.500 zł ale ich przewidywany okres użytkowania nie przekracza 1 roku. Jeśli więc przewidywany okres użytkowania mebli w firmie będzie powyżej roku to nie należy wprowadzać ich do ewidencji wyposażenia a bezpośrednio do kosztów firmy.