0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zasady naliczania składki zdrowotnej od 2022 roku dla wspólników spółek

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ubezpieczenie społeczne stanowi podstawę do korzystania przez ubezpieczonego z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wraz z nadejściem 2022 roku w życie weszło wiele rozwiązań prawnych zarówno w zakresie prawa podatkowego, jak i ubezpieczeń społecznych. Jedną z kluczowych zmian w tym zakresie jest zmiana składki zdrowotnej, która wynosić ma w większości przypadków 9%. Jakie są nowe zasady naliczania składki zdrowotnej? Przeczytaj!

Terminy opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne

Od 2022 roku zmianie uległ termin rozliczeń z ZUS-em, który upływa 20. dnia każdego miesiąca dla płatników będących osobami fizycznymi. Osoby prawne mają nadal obowiązek przekazywać deklaracje ubezpieczeniowe do 15. dnia miesiąca. W przypadku spółek komandytowych czy jednoosobowych spółek z o.o. obowiązywać będzie termin do 20. dnia każdego następnego miesiąca. Wspólnik spółki cywilnej, jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki partnerskiej, komandytowej lub prostej spółki akcyjnej za okres od stycznia 2022 roku będzie zobowiązany do rozliczania i opłacania składek na własne ubezpieczenia w terminie do 20. dnia każdego miesiąca, a to z uwagi na fakt, że wspólnicy tych spółek są odrębnymi płatnikami składek na własne ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Będąc płatnikami składek, za okres od stycznia 2022 roku wspólnicy są zobowiązani do ustalania podstawy wymiaru i składki na własne ubezpieczenie zdrowotne na nowych zasadach.

Odrębny termin opłacania składek niż jej wspólnik może mieć spółka za zatrudnionych w niej pracowników czy zleceniobiorców, który uzależniony jest od tego, czy ma ona osobowość prawną, czy nie. Spółka kapitałowa (prosta akcyjna, akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością w tym jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) będzie miała termin do 15. dnia miesiąca, ze względu na to, że ma osobowość prawną. Spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna będzie miała termin do 20. dnia miesiąca, gdyż nie ma osobowości prawnej. 

Składka zdrowotna a różne formy opodatkowania wspólników 

Przechodząc do szczegółów dotyczących naliczania składki zdrowotnej dla wspólników spółek, przywołać należy, że w przeważającej większości przypadków wynosić ona będzie – jak już zostało wspomniane – 9%. Wyjątkiem jest stawka 4,9%, która dotyczy tylko przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym oraz przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych – skala podatkowa

W świetle powyższego składka zdrowotna ustalana na podstawie formy opodatkowania na zasadach ogólnych (skala podatkowa) dotyczy zgodnie z zapisami Polskiego Ładu wspólników następujących spółek:

 • wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
 • wspólników spółki jawnej,
 • wspólników spółki komandytowej, 
 • wspólników spółki partnerskiej,
 • wspólników spółki cywilnej.

Osoby opodatkowane według skali podatkowej mają obowiązek uiszczać każdego miesiąca składkę na ubezpieczenie zdrowotne wyliczoną w oparciu na podstawie wymiaru składki, którą jest dochód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka, z uwzględnieniem wskazanych poniżej zasad.

Dochód za pierwszy miesiąc podlegania ubezpieczeniu w roku składkowym stanowi różnica pomiędzy osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów. 

Jest on pomniejszany o wysokość składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe opłaconych w tym miesiącu, o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Dochód w kolejnych miesiącach stanowić będzie różnica pomiędzy sumą przychodów osiągniętych od początku roku a sumą kosztów uzyskania tych przychodów od początku roku. Powinien on zostać pomniejszony o sumę dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające oraz o różnicę między sumą składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe zapłaconych od początku roku a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach. Należy pamiętać, że dochód nie będzie pomniejszony o składki, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Ustawa wprowadza pojęcie „roku składkowego”, który będzie obowiązywał od 1 lutego do 31 stycznia roku następnego. Wiąże się to z faktem ustalania składki na podstawie dochodu za miesiąc poprzedni.

Składka zdrowotna w przypadku tej formy opodatkowania wynosi 9% dochodu ustalonego na podstawie powyższych reguł i nie może być niższa od 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, czyli 270,90 zł.

Gdy w danym miesiącu przedsiębiorca nie odnotuje dochodu, nadal ma obowiązek zapłacić składkę w wysokości 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, czyli 270,90 zł.

Podatek liniowy

W przypadku podatku liniowego składka zdrowotna ustalana na podstawie tej formy opodatkowania dotyczy zgodnie z zapisami Polskiego Ładu wspólników następujących spółek:

 • wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
 • wspólników spółki jawnej,
 • wspólników spółki komandytowej, 
 • wspólników spółki partnerskiej,
 • wspólników spółki cywilnej. 

Osoby opodatkowane podatkiem liniowym mają obowiązek uiszczać każdego miesiąca składkę na ubezpieczenie zdrowotne wyliczoną w oparciu na podstawie wymiaru składki, którą jest dochód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka, z uwzględnieniem wskazanych poniżej zasad.

Dochód za pierwszy miesiąc podlegania ubezpieczeniu w roku składkowym stanowi różnica pomiędzy osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów. Jest on pomniejszany o wysokość składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe opłaconych w tym miesiącu, o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Dochód w kolejnych miesiącach stanowić będzie różnica pomiędzy sumą przychodów w osiągniętych od początku roku a sumą kosztów uzyskania tych przychodów od początku roku. Powinien on zostać pomniejszony o sumę dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające oraz o różnicę między sumą składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe zapłaconych od początku roku a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach. Należy pamiętać, że dochód nie będzie pomniejszony o składki, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Ustawa wprowadza pojęcie „roku składkowego”, który będzie obowiązywał od 1 lutego do 31 stycznia roku następnego. Wiąże się to z faktem ustalania składki na podstawie dochodu za miesiąc poprzedni.

Składka zdrowotna w przypadku tej formy opodatkowania wynosi 4,9% dochodu ustalonego na podstawie powyższych reguł i nie może być niższa od 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, czyli 270,90 zł.

Gdy w danym miesiącu podatnik – wspólnik nie odnotuje dochodu, nadal ma obowiązek zapłacić składkę w wysokości 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, czyli 270,90 zł.

Podatek z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

W przypadku podatku z kwalifikowanych praw własności intelektualnej składka zdrowotna ustalana na podstawie tej formy opodatkowania dotyczy zgodnie z zapisami Polskiego Ładu wspólników następujących spółek:

 • wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
 • wspólników spółki jawnej,
 • wspólników spółki komandytowej 
 • wspólników spółki partnerskiej,
 • wspólników spółki cywilnej. 

Osoby opodatkowane z kwalifikowanych praw własności intelektualnej mają obowiązek uiszczać każdego miesiąca składkę na ubezpieczenie zdrowotne wyliczoną w oparciu na podstawie wymiaru składki, którym jest dochód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka, z uwzględnieniem wskazanych poniżej zasad.

Dochód za pierwszy miesiąc podlegania ubezpieczeniu w roku składkowym stanowi różnica pomiędzy osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów. Jest on pomniejszany o wysokość składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe opłaconych w tym miesiącu, o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Dochód w kolejnych miesiącach stanowić będzie różnica pomiędzy sumą przychodów w osiągniętych od początku roku a sumą kosztów uzyskania tych przychodów od początku roku. Powinien on zostać pomniejszony o sumę dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające oraz o różnicę między sumą składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe zapłaconych od początku roku a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach. Należy pamiętać, że dochód nie będzie pomniejszony o składki, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Ustawa wprowadza pojęcie „roku składkowego”, który będzie obowiązywał od 1 lutego do 31 stycznia roku następnego. Wiąże się to z faktem ustalania składki na podstawie dochodu za miesiąc poprzedni.

Składka zdrowotna w przypadku tej formy opodatkowania wynosi 4,9% dochodu ustalonego na podstawie powyższych reguł i nie może być niższa od 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, czyli 270,90 zł.

Gdy w danym miesiącu podatnik – wspólnik nie odnotuje dochodu, nadal ma obowiązek zapłacić składkę w wysokości 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, czyli 270,90 zł.

Zasady naliczania składki zdrowotnej - ryczałt

Składka zdrowotna ustalana na podstawie formy opodatkowania, jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, dotyczy zgodnie z zapisami Polskiego Ładu wspólników następujących spółek:

 • wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
 • wspólników spółki jawnej,
 • wspólników spółki komandytowej, 
 • wspólników spółki partnerskiej,
 • wspólników spółki cywilnej.

Podatnicy korzystający z formy opodatkowania, jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będą płacić składkę zdrowotną według trzech stawek w zależności od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia na potrzeby wyliczenia składki zdrowotnej w 2022 roku wynosi 6221,04 zł.

Wysokość składki płaconej przez podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od osiąganych przez nich przychodów według poniższych zasad.

Gdy roczny przychód podatnika opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie przekracza 60 000 zł, wówczas podstawa wymiaru składki wynosi 60% przeciętnego wynagrodzenia. 

W tym wypadku w 2022 roku miesięczna składka zdrowotna będzie wynosić 335,94 zł.

Gdy roczny przychód podatnika opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wynosi więcej niż 60 000 zł, ale mniej niż 300 000 zł, wówczas podstawa wymiaru składki wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia. 

W tym wypadku w 2022 roku miesięczna składka zdrowotna będzie wynosić 559,89 zł.

Gdy roczny przychód podatnika opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przekracza 300 000 zł, wówczas podstawa wymiaru składki wyniesie 180% przeciętnego wynagrodzenia. 

W tym wypadku w 2022 roku miesięczna składka zdrowotna będzie wynosić 1007,81 zł.

Składka zdrowotna akcjonariusza prostej spółki akcyjnej

W przypadku akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. W tym przypadku składka zdrowotna w 2022 roku będzie miesięcznie stanowić kwotę 419,93 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów