0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak wypełnić wniosek Wn-U-G o refundację składek na ubezpieczenie społeczne?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jesteś osobą z niepełnosprawnością i prowadzisz działalność gospodarczą? Możesz uzyskać refundację składek na ubezpieczenie społeczne z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Chcesz poznać szczegóły? Jak wypełnić wniosek Wn-U-G o refundację składek na ubezpieczenie społeczne? Przeczytaj nasz artykuł.

Komu należy się refundacja składek na ubezpieczenie społeczne?

Przedsiębiorca opłacający składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej może uzyskać z PFRON refundację składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Musi spełnić jednak następujące warunki:

 • posiadać:
  • orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez miejski, powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, albo
  • orzeczenie o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy bądź orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez ZUS;
 • opłacić przed złożeniem wniosku Wn-U-G obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne w pełnej wysokości oraz obowiązującym terminie (maksymalnie do 14 dni po terminie);
 • nie posiadać zaległości wobec PFRON przewyższających kwotę 100 zł;
 • złożyć wniosek o refundację składek Wn-U-G w odpowiednim terminie.

Osoba posiadająca stopień niepełnosprawności, która prowadzi działalność gospodarczą, może dostać zwrot zapłaconych za siebie, opłaconych w terminie lub maksymalnie do 14 dni składek na ubezpieczenie społeczne.

Termin składania wniosku o refundację składek na ubezpieczenie społeczne Wn-U-G

Od 16 kwietnia 2022 roku obowiązuje nowy termin składania wniosków Wn-U-G, wprowadzony przez Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2022.839). W § 1 pkt 2 czytamy, że: „Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek Wn-U-G w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych”.

Od kwietnia 2022 roku termin na złożenie wniosku Wn-U-G o refundację składek na ubezpieczenie społeczne upływa z końcem miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin zapłaty – termin został wydłużony o 1 miesiąc.

Jeżeli przedsiębiorca nie złoży wniosku w terminie, ma możliwość wystąpić z wnioskiem do PFRON o jego przywrócenie. Muszą być jednak zachowane następujące warunki:

 • wystąpienie z prośbą o przywrócenie musi nastąpić w ciągu 7 dni od dnia, w którym ustała przyczyna, z powodu której nie został złożony wniosek w terminie;
 • brak winy przedsiębiorcy w niezachowaniu terminu;
 • złożenie wniosku o refundację za miesiąc, dla którego termin nie został zachowany.

W jaki sposób zarejestrować się w PFRON, aby otrzymać refundację składek na ubezpieczenie społeczne?

Przedsiębiorca posiadający stopień niepełnosprawności, który chciałby otrzymać refundację składek na ubezpieczenie społeczne, w pierwszej kolejności musi złożyć wniosek zgłoszeniowy. W tym celu wystarczy wysłać wniosek Wn-U-G w trybie zgłoszenia.

Wniosek ten składa się w formie papierowej, osobiście lub pocztą na adres Biura PFRON w Warszawie bądź elektronicznie przez ePUAP.

Pierwszy, zgłoszeniowy wniosek powinien zawierać następujące załączniki:

 • formularz informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (INF-0-PdR) albo w pozostałych sektorach (INF-0-PdM);
 • kopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem, aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności;
 • pełnomocnictwo – jeżeli do podpisywania i przesyłania dokumentów ma być upoważniona inna osoba.

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorcy jako pomoc de minimis

Do wniosku zgłoszeniowego Wn-U-G należy dołączyć o informację uzyskaniu bądź nieuzyskaniu pomocy de minimis. Wynika to z faktu, że refundacja składek na ubezpieczenie społeczne, o którą może wnioskować osoba z niepełnosprawnością prowadząca działalność gospodarczą, jest udzielana w ramach pomocy de minimis.

Pomoc de minimis jest limitowana i wynosi:

 • 200 000 euro dla osoby z niepełnosprawnością wykonującej działalność gospodarczą inną niż transport drogowy towarów, oraz
 • 100 00 euro dla osoby z niepełnosprawnością wykonującej działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów.

PFRON, badając, czy dany przedsiębiorca może otrzymać refundację w ramach pomocy de minimis, żąda przedłożenia zaświadczenia o nieuzyskaniu pomocy de minimis lub zaświadczenia o wysokości uzyskanej pomocy, jeżeli taka pomoc została uzyskana.

Przykład 1.

Pan Piotr jest przedsiębiorcą posiadającym lekki stopień niepełnosprawności i chciałby uzyskać refundację składek na ubezpieczenia społeczne. W związku z tym złożył do PFRON wniosek zgłoszeniowy Wn-U-G i dołączył zaświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis. Okazało się jednak, że 2 lata temu pan Piotr zawarł z Urzędem Skarbowym układ ratalny – rozłożenie na raty należności z tytułu podatku VAT, a taka ulga w spłacie zobowiązań jest także pomocą de minimis. Pan Piotr musi poprawić wniosek i dołączyć zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis z podaniem wysokości pomocy, danych organu ewidencyjnego oraz okresu, za który została udzielona pomoc. Pan Piotr musi także pamiętać, że gdy będzie starał się o uzyskanie pomocy de minimis w innych urzędach, musi przedstawić tym urzędom także kopie zaświadczenia wydanego przez PFRON.

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne stanowi pomoc de minimis, dlatego przy ubieganiu się o nią trzeba dołączyć albo zaświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis, albo zaświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.

W razie zagubienia wydanych zaświadczeń o wysokości otrzymanej pomocy de minimis jej wysokość otrzymaną w ciągu ostatnich 3 lat można sprawdzić po NIP na stronie https://sudo uokik.gov.pl.

Wniosek Wn-U-G - jakie dane należy podać?

Oprócz danych identyfikacyjnych jak imię i nazwisko, PESEL, NIP, REGON we wniosku należy podać m.in.:

 • nr w rejestrze PFRON;
 • formę prawną prowadzonej działalności w postaci odpowiedniego kodu – w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności wpisuje się kod – 2;
 • szczególną formę prawną: kod 0 – mikroprzedsiębiorca, 1 – mały przedsiębiorca itd.;
 • kod PKD;
 • adres wnioskodawcy;
 • kwotę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zapłaconą za miesiąc, za który wnioskuje się o refundację;
 • liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej (należy pomniejszyć ten okres o przebywanie na zwolnieniu lekarskim czy okres zawieszenia działalności);
 • liczbę dni udokumentowanej niepełnosprawności w okresie działalności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim;
 • otrzymaną pomoc de minimis – z PFRON oraz z innych instytucji;
 • kwotę wnioskowanej refundacji oraz nr rachunku bankowego.

Ile wynosi kwota refundacji?

Zgodnie z art.25 a ust.1 pkt. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573) Fundusz refunduje „osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota określona w art.18 ust.8 oraz art.18 a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych […]” w wysokości:

 • 100% kwoty obowiązkowych składek – w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • 60% kwoty obowiązkowych składek – w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 • 30% kwoty obowiązkowych składek – w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Po wpisaniu kwoty refundacji oraz wszystkich innych danych do wniosku Wn-U-G przedsiębiorca powinien wysłać go listownie na adres właściwego terytorialnie oddziału PFRON lub elektronicznie za pomocą otrzymanego loginu i hasła przez aplikację SODIR (System Obsługi Dofinansowań i Refundacji).

PFRON ma 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku na wypłatę refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów