0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jakie wymieniamy dodatki do wynagrodzeń kierowców?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

O wynagrodzeniach kierowców zrobiło się głośniej w związku z wprowadzeniem tzw. pakietu mobilności, w ramach którego zmieniono chociażby zasady rozliczania wyjazdów zagranicznych czy sposób ewidencjonowania czasu pracy. Jakie dodatki do wynagrodzeń kierowców zwykle nalicza się cyklicznie? Piszemy na ten temat poniżej.

Rozliczanie pracy kierowców – podstawa prawna

Obowiązki pracodawcy oraz pracownika wykonującego zawód kierowcy określono w przepisach Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców, zwanej dalej „ustawą z dnia 16.04.2004 roku”.

Ustawa z dnia 16.04.2004 roku nie stanowi jednak aktu prawnego, który kompleksowo reguluje problematykę zatrudniania kierowców, chodzi tutaj w szczególności o kwestie ustalania dodatkowych należności przysługujących pracownikom. Dlatego też w omawianej ustawie zawarto odesłanie do innych przepisów.

W zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 16.04.2004 roku stosuje się przepisy Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, określanej dalej mianem kp (art. 4 ustawy z dnia 16.04.2004 roku).

Oznacza to, że wszędzie tam, gdzie w ustawie z dnia 16.04.2004 roku brak stosownej regulacji, należy bezpośrednio stosować przepisy kp.

Dodatki do wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych

W art. 151(1) § 1 pkt 1 kp wskazano okoliczności, w których pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi 100% dodatek do wynagrodzenia przysługujący w razie świadczenia pracy w nadgodzinach. Oznacza to, że za pracę w godzinach nadliczbowych oprócz normalnego wynagrodzenia pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia, jeżeli praca była świadczona:

  • w nocy;
  • w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;
  • w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Przepis art. 151(2) § 2 kp odnosi się z kolei do przypadku, gdy doszło do przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu w przyjętym okresie rozliczeniowym. Za każdą godzinę pracy przekraczającą średniotygodniową normę czasu pracy ustaloną w przyjętym okresie rozliczeniowym przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% wynagrodzenia. Dodatek ten nie przysługuje jednak, jeżeli przekroczenie normy nastąpiło w wyniku pracy w nadgodzinach, za które pracownikowi należy się prawo do dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.

Dodatek do wynagrodzenia w wysokości 50% przysługuje za pracę w nadgodzinach przypadającą w każdym innym dniu niż ten, za który pracownikowi należy wypłacić 100% dodatek.

Rekompensata pracy ponadwymiarowej w formie ryczałtu

Wypłatę wynagrodzenia z dodatkiem za nadgodziny można zastąpić ryczałtem, przy czym jest to dopuszczalne wyłącznie w stosunku do pracowników wykonujących stale pracę poza zakładem pracy (art. 151(4) § 4 kp). Wysokość ryczałtu powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych.

W przypadku znacznych rozbieżności na niekorzyść pracownika między wysokością ryczałtu a faktyczną liczbą przepracowanych nadgodzin pracownikowi przysługuje roszczenie o wyrównanie straty.

Ustalenie ryczałtu obejmującego wynagrodzenie za konkretną liczbę godzin nadliczbowych nie pozbawia pracownika prawa do wynagrodzenia za nadgodziny ponad kwotę ryczałtu, jeżeli faktyczny czas pracy w sposób istotny przekracza liczbę godzin nadliczbowych przyjętych do obliczenia ryczałtu (wyrok Sądu Najwyższego z 20 maja 1998 roku, I PKN 143/93, OSNAPiUS z 1999 r. nr 12, poz. 389).

Diety z tytułu krajowych podróży służbowych

Obecnie kierowcy wykonujący przewozy międzynarodowe nie mają już prawa do diet z tytułu podróży służbowych. Zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 roku podróżą służbową jest każde zadanie służbowe realizowane w ramach krajowych przewozów drogowych polegające na wykonywaniu na polecenie pracodawcy:

  1. przewozu drogowego poza siedzibę pracodawcy, na rzecz którego kierowca wykonuje swoje obowiązki, oraz inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę, w szczególności filie, przedstawicielstwa i oddziały, lub 
  2. wyjazdu poza miejscowość, o której wyżej mowa w pkt 1, w celu wykonania przewozu drogowego.

Kierowcy realizującemu krajowe przewozy drogowe w podróży służbowej przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tego zadania służbowego ustalane na zasadach określonych w przepisach art. 77(5) § 3–5 kp.

W konsekwencji warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej kierowcy zatrudnionemu u pracodawcy spoza sfery budżetowej określa się w układzie zbiorowym pracy (uzp) lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty uzp lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania.

Jeżeli uzp, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę nie zawierają odpowiednich  postanowień, kierowcy przysługują należności na pokrycie kosztów podróży służbowej odpowiednio według przepisów wykonawczych wydanych przez resort pracy.

Postanowienia uzp, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę nie mogą ustalać diety w kwocie niższej niż określona dla pracownika sfery budżetowej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Dodatek z tytułu pracy w porze nocnej

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16.04.2004 roku w przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin między dwoma kolejnymi okresami dziennego odpoczynku albo dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku. Do sposobu rekompensaty kierowcom pracy w porze nocnej stosuje się odpowiednio  przepisy art. 151(8) § 1 kp.

Pracownikowi świadczącemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę takiej pracy w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na dany rok kalendarzowy na podstawie odrębnych przepisów.

Pracodawca ma oczywiście prawo do ustanowienia korzystniejszych zasad wynagradzania niż wskazane wyżej.

Dodatek do wynagrodzenia z tytułu pracy w porze nocnej może być zastąpiony ryczałtem.

Ustalenie ryczałtu jest dopuszczalne wyłącznie w odniesieniu do pracownika wykonującego pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy (art. 151(8) § 2 kp).

Dodatki do wynagrodzeń kierowców – podsumowanie

Specyfika pracy kierowców zawodowych, w tym wykonujących przewozy międzynarodowe, wymaga odrębnych regulacji prawnych. Tak właśnie jest w odniesieniu do wskazanej grupy zawodowej, bowiem w tym przypadku zastosowanie mają przepisy ustawy o czasie pracy kierowców. Jednak unormowania wspomnianej ustawy nie określają wszystkich procedur związanych z zatrudnianiem kierowców – dotyczy to m.in. sposobu ustalania dodatków do wynagrodzenia. W takich okolicznościach stosuje się w odpowiednim zakresie postanowienia Kodeksu pracy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów