Poradnik Przedsiębiorcy

Ulga na start – jak wypełnić deklarację DRA?

Osoba prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek odprowadzać składki ZUS w celu prawidłowego ich naliczenia. Ponadto na cele ewidencyjne do ZUS-u powinna zostać przekazana deklaracja DRA. Ulga na start to ulga z której korzystają nowi przedsiębiorcy. W artykule wyjaśniamy, jak wypełnić tę deklarację na przykładzie ulgi na start.

Deklaracja DRA – kiedy przekazać ją do ZUS-u

Deklaracja DRA to dokument rozliczeniowy, który składa się za okresy miesięczne. Są w niej wykazane składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz wypłacone świadczenia. Co ważne, osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie deklarację ZUS DRA powinny przekazać do ZUS-u do 10. dnia następnego miesiąca. Natomiast osoby, które nie zatrudniają pracowników i opłacają składki społeczne od najniższej możliwej podstawy, mają obowiązek złożyć druk ZUS DRA wyłącznie za pierwszy pełny miesiąc podlegania ubezpieczeniom. W kolejnych miesiącach są zwolnione z konieczności przekazywania ZUS DRA. Do przekazania deklaracji zobligowani są dopiero wówczas, gdy zajdą jakiekolwiek zmiany, np. kod ubezpieczenia, podstawy składek.

Ulga na start

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, jeżeli:

  • podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia oraz
  • nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Zgłoszenia do tej ulgi dokonuje się na formularzu ZUS ZZA z kodem 05 40 – osoba niepodlegająca ubezpieczeniom społecznym i podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Prawo do korzystania z ulgi na start przysługuje przez pierwsze pełne 6 miesięcy prowadzenia własnego biznesu.

Przykład 1.

Pan Jan rozpoczyna działalność od 1 marca 2021 roku. Prawo do korzystania z ulgi na start przysługuje mu przez 6 miesięcy i zakończy się z dniem 31 sierpnia 2021. Gdyby pan Jan rozpoczął działalność 5 marca, wówczas z ulgi mógłby korzystać do 30 września 2021 roku.

W 2021 roku podstawa składki zdrowotnej wynosi 4242,38 zł (5656,51 zł zł x 75%). Wartość składki zdrowotnej to 9% tej podstawy, czyli 381,81 zł.

Ulga na start a deklaracja DRA

W przypadku osób zgłoszonych z kodem 05 40, które korzystają z ulgi w opłacaniu składek i uiszczają jedynie składkę zdrowotną, wypełnianie deklaracji DRA jest stosunkowo proste.

Przykład 2.

Pan Jan w marcu 2021 roku założył działalność, dokonał zgłoszenia na deklaracji zgłoszeniowej ZUS ZZA z kodem 05 40 00, nie zatrudnia pracowników. W związku z tym pierwszą deklaracją, jaką przekazuje do ZUS-u, jest deklaracja DRA za marzec (składana i opłacana do 10 kwietnia).

Gdzie w sekcji I w polu:

  • 01 – wpisuje 2 (deklaracje DRA składa do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni);
  • 02 – wpisuje identyfikator deklaracji za miesiąc rozliczeniowy, za który rozliczamy należne składki, tu: 01 03 2021.

Pozostałych pól tej części nie uzupełnia się.

W sekcji II wpisuje się dane przedsiębiorcy zgodnie z tymi, jakie podano w zgłoszeniu płatnika składek ZUS ZPA/ ZUS ZFA/ ZUS ZIPA lub we wpisie do CEIDG. Co ważne, pola 04 i 05 wypełnia się wyłącznie, jeśli nie nadano numerów NIP, REGON lub PESEL.

Ulga na start DRA sekcja II

W części III w polu 01 wpisuje się 1, skoro poza przedsiębiorcą nie ma w firmie innych ubezpieczonych. Pola 02 i 03 pozostają puste.

Ulga na start DRA sekcja III

Pan Jan opłaca wyłącznie składkę zdrowotną, dlatego w części IV i V w polach 01–12, 19–30, 37 wpisuje się 0, a pozostałe pola należy pozostawić puste.

Ulga na start DRA sekcja IV

Pan Jan opłaca składkę zdrowotną, dlatego w części VI wypełnia pola 02, 05 i 07, w tym przypadku jest to kwota 381,81 zł.

Wartość składki zdrowotnej, którą muszą płacić wszyscy przedsiębiorcy w 2021 roku, wynosi 9% podstawy 4242,38 zł, czyli 381,81 zł. Co ważne, składka zdrowotna jest niepodzielna i zawsze opłaca się ją w pełnej wysokości
W polach 01 i 04 pan Jan wpisuje 0, pozostałe pola pozostaną puste.

 Ulga na start DRA sekcja VII

W polach sekcji VII i VIII wpisuje się zera.

Ulga na start DRA sekcja VIII

Sekcja IX jest podsumowaniem składek, jakie należy zapłacić, dlatego w polu 01 wpisywane jest 0, natomiast w polu 02 wprowadza się kwotę 381,81 zł.

Ulga na start DRA sekcja IX

Część X to deklaracja dochodu, gdzie w polu:

  • 01 – wprowadza się kod tytułu ubezpieczenia 05 40 0 0;
  • 02, 03, 04 – wpisuje się 0, ponieważ pan Jan nie opłaca składek społecznych;
  • 05 – wprowadza się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym przypadku 4242,38 zł. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne jest uzależniona od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorców, włącznie z wypłatą zysku w IV kwartale roku poprzedniego. Informację o tej kwocie podaje GUS. Podstawę składki zdrowotnej stanowi 75% przeciętnego wynagrodzenia, czyli w 2021 roku 4242,38 zł (75% x 5656,51 zł);
  • 06 – wypełniamy jedynie wówczas, gdy przekroczona została roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; w tym przypadku nie wypełniamy.

Ulga na start DRA sekcja X

Ulga na start w systemie wFirma.pl

System wFirma.pl w prosty sposób pozwala na wygenerowanie omawianej deklaracji: wystarczy w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » kliknąć w DODAJ DEKLARACJĘ. Dzięki temu zostanie wygenerowana poprawna deklaracja DRA.

Ulga na start a system wFirma.pl

 

Nowi przedsiębiorcy korzystający z ulgi na start powinni pamiętać o przekazaniu do ZUS-u pierwszej deklaracji DRA z prawidłowym wyliczeniem składki zdrowotnej. Dlatego tak ważna jest wiedza, w jaki sposób ją wypełnić.

Artykuły z cyklu
„Jak wypełnić deklarację DRA?”