0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga na start i ryczałt – jak wypełnić deklarację DRA?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoba prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek odprowadzać składki ZUS w celu prawidłowego ich naliczenia. Ponadto na cele ewidencyjne do ZUS-u powinna zostać przekazana deklaracja DRA. Ulga na start to taka, z której korzystają nowi przedsiębiorcy. W artykule wyjaśniamy, jak wypełnić tę deklarację na przykładzie ulgi na start.

Deklaracja DRA – kiedy przekazać ją do ZUS-u

Deklaracja DRA to dokument rozliczeniowy, który składa się za okresy miesięczne. Są w niej wykazane składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz wypłacone świadczenia. Co ważne, osoby fizyczne powinny ją przekazać do ZUS-u do 20. dnia następnego miesiąca.

Ulga na start

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, jeżeli:

  • podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia oraz

  • nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Zgłoszenia do tej ulgi dokonuje się na formularzu ZUS ZZA z kodem 05 40 – osoba niepodlegająca ubezpieczeniom społecznym i podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu, zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców.

Prawo do korzystania z ulgi na start przysługuje przez pierwsze pełne 6 miesięcy prowadzenia własnego biznesu.

Przykład 1.

Pan Jan rozpoczyna działalność od 1 marca 2022 roku. Prawo do korzystania z ulgi na start przysługuje mu przez 6 miesięcy i zakończy się 31 sierpnia 2022 roku. Gdyby pan Jan rozpoczął działalność 2 marca, wówczas z ulgi mógłby korzystać do 30 września 2022 roku.

Składka zdrowotna na ryczałcie

Od 2022 roku wysokość składki zdrowotnej zależy od formy opodatkowania, o czym szczegółowo można przeczytać…

Osoby, które dopiero co założyły działalność i jako formę opodatkowania wybrały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, opłacają składkę zdrowotną zależnie od wysokości przychodu osiągniętego w danym roku kalendarzowym (przychód może zostać pomniejszony o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne pod warunkiem, że te nie zostały odliczone od dochodu lub zaliczone do kosztów). W tym przypadku podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi odpowiednia stawka procentowa przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego (włącznie z wypłatami z zysku) uzależniona od wysokości osiągniętego przychodu. Sama składka wynosi 9% tej podstawy.

W przypadku rozliczania się na ryczałcie podstawa składki zdrowotnej i składka zdrowotna w 2022 roku kształtują się następująco:

Roczny przychód

Podstawa naliczenia stawki zdrowotnej

Wysokość miesięcznej składki zdrowotnej

Do 60 000 zł

3732,62 zł (6221,04 zł x 60%)

335,94 zł (3732,62 zł x 9%)

Do 300 000 zł

6221,04 zł (6221,04 zł x 100%)

559,89 zł (6221,04 zł x 9%)

Powyżej 300 000 zł

11 197,87 zł (6221,04 zł x 180%)

1007,81 zł (11 197,87 zł x 9%)

 Co istotne, przychód należy śledzić na bieżąco, ponieważ w razie przekroczenia danego progu trzeba już uiścić składkę zdrowotną w wyższej wysokości. Natomiast jeżeli przychody w ciągu roku wzrosną do drugiego czy trzeciego progu, wówczas po zakończeniu roku konieczne będzie zapłacenie wyrównania według stawki obowiązującej za ostatni miesiąc w roku.

Osoby rozpoczynające działalność nie mogą skorzystać z formy uproszczonej przy ustalaniu składki zdrowotnej, która polega na opłacaniu składki w zależności od przychodu osiągniętego w poprzednim roku.

Ulga na start a deklaracja DRA

W przypadku osób zgłoszonych z kodem 05 40, które korzystają z ulgi w opłacaniu składek i uiszczają jedynie składkę zdrowotną, wypełnianie deklaracji DRA jest stosunkowo proste.

Przykład 2.

Pan Jan w marcu 2022 roku założył działalność i korzysta z ryczałtu. Dokonał zgłoszenia na deklaracji zgłoszeniowej ZUS ZZA z kodem 05 40 00. W związku z tym pierwszą deklaracją, jaką przekazuje do ZUS-u, jest deklaracja DRA za marzec (składana i opłacana do 20 kwietnia).

Gdzie w sekcji I w polu:

  • 01 – wpisuje się „6” (deklarację DRA składa do 20. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni);
  • 02 – wpisuje się identyfikator deklaracji za miesiąc rozliczeniowy, za który rozliczamy należne składki, tu: 01 03 2022.

Pozostałych pól tej części nie uzupełnia się.

W sekcji II wpisuje się dane przedsiębiorcy zgodnie z tymi, jakie podano w zgłoszeniu płatnika składek ZUS ZPA/ ZUS ZFA/ ZUS ZIPA lub we wpisie do CEIDG. Co ważne, pola 04 i 05 wypełnia się wyłącznie, jeśli nie nadano numerów NIP, REGON lub PESEL.

Ulga na start dane

W części III w polu 01 wpisuje się „1”, skoro poza przedsiębiorcą nie ma w firmie innych ubezpieczonych. Pola 02 i 03 pozostają puste.

Ulga na start wypadkowa

Pan Jan opłaca wyłącznie składkę zdrowotną, dlatego w części IV i V w polach 01–12, 19–30, 37 wpisuje się 0,00 a pozostałe pola należy pozostawić puste.

Ulga na start składki społeczne

Ulga na start - rozliczenie świadczeń

Pan Jan wybrał opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, stąd jego składka zdrowotna zależy od osiągniętego przychodu w danym roku i dlatego w części VI wypełnia pola 02, 05 i 07.

W marcu pan Jan nie osiągnął przychodu, dlatego jego składka będzie wynosić 335,94 zł.

W polach 01 i 04 pan Jan wpisuje 0,00, a pozostałe pola pozostaną puste.

Ulga na start - ubezpieczenie zdrowotne

W polach sekcji VII i VIII wpisuje się zera.

Ulga na start - FP

Sekcja IX jest podsumowaniem składek, jakie należy zapłacić, dlatego w polu 01 wpisywane jest 0,00, natomiast w polu 02 wprowadza się kwotę 335,94 zł.

Ulga na start - zapłata składek

Część X to deklaracja dochodu, gdzie w polu:

  • 01 – wprowadza się kod tytułu ubezpieczenia 05 40 0 0;
  • 02, 03, 04 – wpisuje się 0,00, ponieważ pan Jan nie opłaca składek społecznych;
  • 05 – wprowadza się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym przypadku 3732,62 zł;
  • 06 – wypełniamy jedynie wówczas, gdy przekroczona została roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; w tym przypadku nie wypełniamy.

Ulga na start - kod

Części XI pola 01–11 pozostają puste.

Ulga na start - dochód

Pan Jan rozlicza się w formie ryczałtu, dlatego zaznacza się pole 12. W polu 13 wpisuje osiągnięty przychód – w tym przypadku 0,00. W polu 16 wpisuje się podstawę wymiaru składki zgodną z tym, w jakim progu mieści się przychód: tu 3732,62 zł. Pole 17 to kwota składki i tu jest to 335,94 zł.

Pola 14 i 15 pozostają puste (pan Jan nie może korzystać z uproszczonej formy ustalania składki zdrowotnej); tak samo puste będą pola 18–20.

Ulga na start - przychód

Sekcja XII pozostaje pusta – będzie ona służyła do rozliczania składki zdrowotnej i w przypadku pana Jana wypełni się ją dopiero w DRA za kwiecień 2023 roku.

Ulga na start - roczne

Ulga na start w systemie wFirma

System wFirma w prosty sposób pozwala na wygenerowanie omawianej deklaracji – wystarczy w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » kliknąć w DODAJ DEKLARACJĘ. Dzięki temu zostanie wygenerowana poprawna deklaracja DRA.

Ulga na start - wFirma

Nowi przedsiębiorcy korzystający z ulgi na start powinni pamiętać o przekazaniu do ZUS-u deklaracji DRA z prawidłowym wyliczeniem składki zdrowotnej. Dlatego tak ważna jest wiedza, w jaki sposób ją wypełnić.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów