0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawieszenie poboru zaliczek na podatki – alternatywne sposoby

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Na niekorzyść podatników sejm odrzucił wskazaną przez senat poprawkę ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Pozwoliłaby ona w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na zawieszenie poboru zaliczek na podatki, a w niektórych przypadkach na ich niepłacenie (całkowite zwolnienie). W związku z tym, w dalszym ciągu konieczne jest opłacanie podatku dochodowego (PIT oraz PIT-4), przedstawiamy poniżej alternatywne sposoby na zawieszenie poboru zaliczek na podatki!

Obowiązek płacenia podatków – z czego wynika?

Zgodnie z art. 21 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem:

 1. zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania;

 2. doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania.

Przy tym, jeżeli przepisy prawa podatkowego nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji, a zobowiązanie podatkowe powstaje w wyżej określony sposób, podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zapłaty. Analizując powyższe, należy wskazać, że obowiązek zapłacenia podatku PIT wynika z podpunktu pierwszego (ustawą wiążącą do zobowiązania jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zawieszenie poboru zaliczek na podatki – PIT przedsiębiorcy

W tym jakże trudnym dla przedsiębiorców okresie mogą oni skorzystać z aktualnie obowiązujących przepisów pozwalających na:

 1. odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie w całości lub w części podatku dochodowego;

 2. nieuiszczanie zaliczek na podatek dochodowy do 1000 zł (opłacenie ich dopiero za okres, w którym przekroczą kwotę 1000 zł).

Aby możliwe było odroczenia terminu płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie w całości lub w części podatku dochodowego, należy złożyć w urzędzie skarbowym wniosek z prośbą o udzielenie takiej ulgi podatkowej. Wniosek o ulgę powinien zawierać:

 • rodzaj wnioskowanej ulgi (rozłożenie na raty, odroczenie, umorzenie);

 • określenie zobowiązania podatkowego będącego przedmiotem wniosku (tytuł podatkowy, okres, jakiego dotyczy);

 • uzasadnienie poprzez wskazanie okoliczności potwierdzających fakt zaistnienia w sprawie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego.

W wyroku NSA z 2 lutego 2017 roku o sygn. II FSK 4126/14 można zapoznać się z pojęciem interesu publicznego, a także zobaczyć, czym kieruje się organ podatkowy przy przyznawaniu ulgi:

"W konsekwencji ustalenie przez organ podatkowy kwestii istnienia przesłanki „interesu publicznego” wiąże się z koniecznością ważenia wartości w dwóch płaszczyznach: jedną płaszczyznę tworzy zasada, jaką jest terminowe płacenie podatków w pełnej wysokości, drugą – wyjątek od zasady, polegający na zastosowaniu indywidualnej ulgi podatkowej. Organ w danym przypadku winien ustalić, co jest korzystniejsze z punktu widzenia interesu publicznego (dochodzenie należności czy też zastosowanie ulgi). Oczywiście bywają sytuacje, w których sam rachunek ekonomiczny przemawia za zastosowaniem ulgi podatkowej (np. nie ma możliwości ściągnięcia podatku w pełnej wysokości, a sytuacja ekonomiczna podatnika wyklucza możliwość radykalnej poprawy jego sytuacji finansowej w dającym się przewidzieć okresie)."

Wniosek można złożyć online za pomocą strony MF: Odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych. Dodatkowo MF wprowadziło kreator wniosku, który przeprowadza przedsiębiorcę krok po kroku przez wypełnianie formularza.

Jeżeli natomiast chodzi o możliwość nieopłacania zaliczek na PIT do 1000 zł, to reguluje ją art. 44 ust. 15 ustawy o PIT. Przepis ten pozwala przedsiębiorcy na nieopłacanie (odpowiednio) miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy w przypadku, gdy suma należnych zaliczek pomniejszonych o te już zapłacone nie przekracza 1000 zł. Dopiero po przekroczeniu wskazanej kwoty podatnik ma obowiązek zapłaty różnicy:

 • do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (w przypadku rozliczeń miesięcznych) lub

 • do 20. dnia miesiąca, który następuje po kwartale, za który została naliczona zaliczka (w przypadku rozliczeń kwartalnych).

W przypadku korzystania z możliwości nieuiszczania zaliczek do 1000 zł nie powstaje zaległość podatkowa ani obowiązek uiszczenia odsetek podatkowych od zaliczki, jeśli zgodnie z wyżej wymienionym terminem podatnik wpłaci podatek, gdy ten przewyższy ww. wartość.

Przykład 1. 

Pan Waldemar zaliczki za styczeń–marzec wpłacał terminowo do urzędu skarbowego. W związku z panującą sytuacją na rynku jego obroty zmalały i zaliczka na podatek dochodowy za kwiecień wyniosła 100 zł. W maju wyniosła ona 200 zł, a w czerwcu 400 zł. W lipcu pan Waldemar ponownie zaczął uzyskiwać przychody, wobec czego zaliczka w tym miesiącu wyniosła aż 800 zł. Jak będą wyglądać płatności zaliczek u pana Waldemara, jeśli korzysta on ze zwolnienia z zapłaty zaliczki do 1000 zł?

Pan Waldemar za okres kwiecień–czerwiec nie musi dokonywać zapłaty zaliczek, ponieważ nie przekroczyły one łącznie kwoty 1000 zł. Natomiast w lipcu limit został przekroczony i z tego względu pan Waldemar będzie miał obowiązek zapłacić urzędowi skarbowemu 1500 zł. Należy mieć na uwadze, że w przypadku kolejnych zaliczek (w kolejnych miesiącach) pan Waldemar będzie zobowiązany do ich opłacania dopiero, gdy różnica wynikająca z należnych zaliczek pomniejszonych o już opłacone ponownie przekroczy 1000 zł.

Jeżeli podatnik po przekroczeniu limitu 1000 zł nie będzie miał środków do zapłacenia zaliczki, nie pozbawia go to prawa do skorzystania z ulgi podatkowej (na wniosek o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie w całości lub części podatku dochodowego).

Zawieszenie poboru zaliczek na podatki – PIT pracownika

W przypadku podatku dochodowego rozliczanego z wynagrodzenia pracownika (PIT-4) ustawodawca wyszedł naprzeciw potrzebom przedsiębiorców i w nowej ustawie uwzględnił przepis przedłużający termin, w którym powstaje obowiązek uiszczenia podatku. Zgodnie z art. 52o ust. 1 i 2 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w przypadku, gdy płatnik (przedsiębiorca) poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu koronawirusa, może on zaliczkę na podatek dochodowy za pracownika (PIT-4) od przychodów:

 • ze stosunku służbowego,

 • ze stosunku pracy,

 • z pracy nakładczej,

 • ze spółdzielczego stosunku pracy,

 • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników,

 • ze świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście,

 • z praw autorskich i praw pokrewnych

wpłacić w terminie do 1 czerwca 2020 roku (a nie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki).

Art. 52o ust. 1 i 2 nowelizacji ustawy o PIT:
1. W przypadku zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, o których mowa w art. 31, obowiązek określony w art. 38 ust. 1 podlega wykonaniu w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do płatników, o których mowa w art. 41 ust. 1 i 4, dokonujących świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów