0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Import usług u nievatowca - jak rozliczyć podatek VAT?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obecna konkurencyjność rynku powoduje, że coraz więcej polskich przedsiębiorców korzysta z usług zagranicznych dostawców, głównie z Unii Europejskiej. Czy jednak każdy przedsiębiorca wie jak ma rozliczyć zakup takich usług? Czy dla podatników zwolnionych z VAT przewidziane są jakieś szczególne zasady rozliczania w przypadku, gdy zachodzi import usług? Przeczytaj artykuł i dowiedz się w jaki sposób transakcję tą rozliczy nievatowiec!

Import usług - co to takiego?

Co do zasady o imporcie usług mówimy wtedy, gdy kupujemy usługę od kontrahenta zagranicznego, który nie ma miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski, przy jednoczesnym założeniu, że my jako nabywcy zamieszkujemy lub prowadzimy działalność na terytorium kraju. Aby import usług miał miejsce oba te warunki muszą być spełnione.Jeśli zagraniczny kontrahent przykładowo prowadziłby działalność gospodarczą na terytorium Polski i tym samym podlegałby rejestracji, wówczas mówilibyśmy o zakupie krajowym. Zgodnie z art. 2 pkt. 9 ustawy o VAT za import usług rozumie się świadczenie usług z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, czyli potocznie mówiąc nabywca usługi.

Import usług a konieczność jego opodatkowania

Zgodnie z powyżej wskazanym artykułem nabywca dokonujący importu usług jest zobowiązany do jego opodatkowania. W praktyce oznacza to, że dokonując zakupu usługi od kontrahenta zagranicznego zobowiązani jesteśmy do naliczenia podatku VAT od wartości transakcji i uiszczenia go do urzędu skarbowego. W przypadku, gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, należy dokonać jej przeliczenia na złote polskie z zastosowaniem średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego lub dnia wystawienia faktury w zależności co miało miejsce jako pierwsze.

Obowiązek podatkowy przy imporcie usług powstaje w dacie wykonania usługi lub w dacie zapłaty całości lub części należności. W przypadku usług ciągłych, dla których określono terminy zapłaty, usługę uznaje się wykonaną w danej części wraz z upływem okresu dla którego określono płatność.

Czy nievatowiec też musi płacić podatek VAT?

Przykład 1.

Przedsiębiorca dokonał zapłaty całości zobowiązania z tytułu importu usługi przed jej faktycznym zrealizowaniem. Oznacza to, że obowiązek podatkowy z tytułu importu usług powstanie u niego w dacie zapłaty.

Nievatowcy pomimo zwolnienia z VAT, będą zobowiązani dokonać opodatkowania transakcji importu usług. Zgodnie bowiem z art. 28b. ustawy o VAT, podatek VAT ma obowiązek naliczyć usługobiorca bez znaczenia czy jest podatnikiem czynnym czy zwolnionym. Zgodnie z art. 28a.:

1) ilekroć jest mowa o podatniku – rozumie się przez to:

a) podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,

b) osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej; 

2) podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Opłacony przez nievatowca podatek VAT z tytułu importu usług będzie stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu.

Nievatowiec a obowiązkowa rejestracja do VAT UE

Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT, w przypadku importu usług zobowiązany jest do dokonania rejestracji do VAT UE. Rejestracji dokonuje on odpowiednio na wniosku VAT-R.

Po zarejestrowaniu, transakcje importu usług wykazuje w deklaracji VAT-9M, składanej za okres w którym miał miejsce import usług.

Księgowanie importu usług z UE u podatnika zwolnionego z VAT w systemie wfirma.pl

Fakturę za import usług z UE u nievatowca należy wprowadzić przez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » WYDATEK, gdzie po uzupełnieniu danych kontrahenta, jako rodzaj wydatku należy wybrać INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ, gdzie przejściu do zakładki ZAAWANSOWANE należy wybrać walutę w jakiej jest wystawiona faktura, zaznaczyć opcję IMPORT USŁUG ART. 28B oraz wybrać krajową stawkę VAT, przeznaczoną dla tej transakcji.

Import usług - księgowanie u nievatowca

Dzięki temu, faktura zostanie ujęta w Rejestrze VAT zagranicznym oraz trafi do kol. 13 KPIR - Pozostałe wydatki, w wartości netto, po przeliczeniu na PLN.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów