0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiany w ewidencji działalności gospodarczej - nowy formularz CEIDG-1

Wielkość tekstu:

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej będzie mógł być złożony w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy: osobiście lub listem poleconym. W takiej sytuacji organ gminy ma weryfikować treść wniosku pod względem formalnym i potwierdzać za pokwitowaniem przyjęcie wniosku. Organy ewidencyjne obowiązane są do przeniesienia danych przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej, zawartych w dotychczasowej ewidencji, do nowego systemu teleinformatycznego- Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnosci Gospodarczej (CEIDG) do 31 grudnia 2011 r. Dotyczy to również danych zgromadzonych w ewidencjach prowadzonych przez gminy i podlegających wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Po upływie terminu dotychczasowe ewidencje działalności gospodarczej prowadzone w gminach podlegają archiwizacji, a organy gmin pozostają właściwe w zakresie spraw ewidencyjnych przedsiębiorców, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 r.

Zadaniem CEIDG jest:

  • ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;
  • udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie;
  • umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego;
  • umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu.

Przekazywanie danych oraz informacji odbywać się będzie za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Wnioski o wpis do CEIDG, informacje i inne dane przekazywane będą do CEIDG za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra gospodarki oraz na elektronicznej platformie us!ug administracji publicznej. Wpis do CEIDG będzie dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów