Poradnik Przedsiębiorcy

Przesyłanie wniosku CEIDG-1 pocztą

Każda osoba, która chce rozpocząć działalność gospodarczą musi złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wypełnienie wniosku nie powinno sprawić przedsiębiorcy trudności, a dostarczenie dokumentu możliwe jest na wiele sposobów. Wypełniony wniosek CEIDG-1 należy złożyć w odpowiednim urzędzie gminy lub urzędzie miasta.

Wniosek CEIDG- jaka forma jest poprawna?

Wniosek CEIDG może zostać złożony zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Istotny jest jednak wymóg, by dokument opatrzony był własnoręcznym podpisem wnioskodawcy. Podpis powinien być poświadczony u notariusza (art. 27 ust. 9 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), w przeciwnym razie urząd gminy wezwie przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku w ciągu 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania (art. 27 ust. 4). Co ważne, wniosek w wersji papierowej powinien zostać wypełniony na komputerze, maszynie do pisania lub odręcznie długopisem (pod warunkiem wyraźnego charakteru pisma). Na dokumencie nie można nanosić poprawek ani skreśleń.

Wniosek w formie elektronicznej można wypełnić na stronie CEIDG i przy pomocy kreatora “krok po kroku”. Pierwsze logowanie wymaga utworzenia konta użytkownika. Forma elektroniczna powinna zostać podpisana za pomocą podpisu elektronicznego weryfikowanego na podstawie kwalifikowanego certyfikatu (przy zachowaniu zasad o podpisie elektronicznym). Możliwe jest także podpisanie wniosku przez organ gminy podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek oraz czasu jego przesłania. Podpis notarialnie potwierdzony wymagany jest, gdy chcemy wysłać wniosek pocztą. Podpis elektroniczny można zakupić w 5 firmach w Polsce. Natomiast zaufany profil można otrzymać bezpłatnie w Urzędach Skarbowych i niektórych oddziałach ZUS. Lista urzędów dostępna jest na stronie Ministerstwa Gospodarki.

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na złożenie papierowego wniosku CEIDG musi wypełnić wszystkie jego części, czyli: CEIDG-RD, MW, RB, SC, PN. W przypadku elektronicznej formy na stronie Ewidencji nie ma podziału na powyższe części.

Wniosek CEIDG-1 co daje przedsiębiorcy?

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

  • wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON),

  • zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP),

  • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

  • zgłoszeniem lub zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

  • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego przez rolników.

Co więcej, wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG. Należy pamiętać, że dane podawane CEIDG są jawne, istnieje do nich publiczny dostęp poprzez stronę www.ceidg.gov.pl.

 

Ważne!

Rejestracja w CEIDG jest bezpłatna. Zachęty do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne.

Wniosek CEIDG-1 kiedy można rozpocząć działalność gospodarczą?

Osoba fizyczna może rozpocząć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis, który zostanie dokonany nie później, niż w następnym dniu roboczym po wpłynięciu do CEIDG poprawnie wypełnionego wniosku, chyba że przedsiębiorca postanowi inaczej. W składanym wniosku przedsiębiorca może określić późniejszy dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Możliwe jest także zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej.

 

Ważne!

Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest NIP.

Wniosek CEIDG-1 jak złożyć?

Wniosek CEIDG-1 może zostać złożony osobiście przez przedsiębiorcę w odpowiednim urzędzie. Przedsiębiorca może także skorzystać z formularza elektronicznego dostępnego na stronie Ewidencji lub wysłać wniosek listem poleconym. Należy pamiętać, że ostatnia forma wymaga notarialnego potwierdzenia podpisu.