Poradnik Przedsiębiorcy

Przesyłanie wniosku CEIDG-1 pocztą – w w jakiej formie złożyć wniosek CEIDG?

Każda osoba, która chce rozpocząć działalność gospodarczą, musi złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zawarte są w niej informacje o przedsiębiorcach prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Wypełniony wniosek przedsiębiorcy mogą dostarczyć na wiele sposobów. Ważne, by wniosek CEIDG-1 złożyć w odpowiednim urzędzie gminy lub urzędzie miasta.

Wniosek CEIDG – jaka forma jest poprawna?

Wniosek CEIDG można złożyć zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Istotny jest jednak wymóg, by dokument opatrzony był własnoręcznym podpisem wnioskodawcy. Co ważne, wniosek w wersji papierowej powinien zostać wypełniony na komputerze, maszynie do pisania lub odręcznie długopisem (pod warunkiem wyraźnego charakteru pisma). Na dokumencie nie można nanosić poprawek ani skreśleń. 

Wniosek w formie elektronicznej można wypełnić na stronie CEIDG przy pomocy kreatora „krok po kroku”. Pierwsze logowanie wymaga utworzenia konta użytkownika. Forma elektroniczna powinna zostać podpisana za pomocą podpisu elektronicznego weryfikowanego na podstawie kwalifikowanego certyfikatu (przy zachowaniu zasad o podpisie elektronicznym). Możliwe jest także podpisanie wniosku przez organ gminy podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek oraz czas jego przesłania. Podpis potwierdzony notarialnie jest wymagany, gdy chcemy wysłać wniosek pocztą. Podpis elektroniczny można zakupić w 5 firmach w Polsce, natomiast zaufany profil można otrzymać bezpłatnie w urzędach skarbowych i niektórych oddziałach ZUS, a także bankach. Lista urzędów dostępna jest na stronie Ministerstwa Gospodarki.

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na złożenie papierowego wniosku CEIDG, musi wypełnić wszystkie jego części w zależności od rodzaju zgłoszenia, czyli:

  • CEIDG-RD – który służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej;
  • CEIDG-MW – na którym należy wpisać dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
  • CEIDG-RB – służący do podawania informacji o rachunkach bankowych;
  • CEIDG-SC – należy w nim określić udział w spółkach cywilnych;
  • CEIDG-PN – dotyczy udzielonego przez przedsiębiorcę pełnomocnictwa. Podaje się w nim dane pełnomocnika oraz zakres udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku elektronicznej formy na stronie Ewidencji nie ma podziału na powyższe części.

Wniosek CEIDG-1 – co daje przedsiębiorcy?

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jest jednocześnie: 

  • wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON);
  • zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
  • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  • zgłoszeniem lub zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego przez rolników.

Wniosek CEIDG-1 to wpis rejestrujący w ZUS-ie jako płatnik składek i w urzędzie skarbowym.
Co więcej, wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG. Należy pamiętać, że dane podawane CEIDG są jawne – istnieje do nich publiczny dostęp poprzez stronę www.ceidg.gov.pl.
Rejestracja w CEIDG jest bezpłatna. Zachęty do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne.

Wniosek CEIDG-1 – w jakim terminie należy go złożyć?

Jak wynika z art. 17 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, działalność gospodarczą można podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. W składanym wniosku przedsiębiorca może określić późniejszy dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Poprzez wniosek CEIDG-1 możliwe jest także zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej.

Data rozpoczęcia działalności wskazana we wniosku nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku CEIDG-1.
W przypadku gdy podatnik zdecyduje się na zmianę formy opodatkowania działalności, zgłoszenia dokonuje się na wniosku aktualizującym CEIDG-1. Co do zasady na zmianę formy opodatkowania przedsiębiorca ma czas do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, gdy osiągnięto pierwszy przychód w danym roku, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

Przykład 1.

Przedsiębiorca Adrian zdecydował się na zmianę formy opodatkowania z zasad ogólnych na podatek liniowy. W marcu osiągnął pierwszy przychód. Do kiedy pan Adrian może zgłosić formę opodatkowania?

Ponieważ pan Adrian pierwszy przychód osiągnął w marcu, na zmianę formy opodatkowania ma czas do 20 kwietnia. Składając wniosek CEIDG, podatnik musi wskazać nową formę opodatkowania.

Przykład 2.

Przedsiębiorca Bartosz postanowił opodatkować swoją działalność na podstawie ryczałtu. Pierwszy przychód osiągnął w lutym. Czy może zmienić formę opodatkowania w kwietniu?

Nie, ponieważ termin na złożenie wniosku CEIDG ze zmianą formy opodatkowania minął 20 marca, przedsiębiorca musi rozliczyć podatek dochodowy na dotychczasowych, niezmienionych warunkach. Zmianę formy opodatkowania będzie mógł zgłosić dopiero w kolejnym roku podatkowym.

Nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z dowolnej formy opodatkowania. Ograniczenia w tym zakresie dotyczą głównie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej (w przypadku rodzaju prowadzonej działalności) lub podatku liniowego (jeżeli usługi świadczone są na rzecz byłego pracodawcy).
Pozostałe zmiany, jak te dotyczące numeru konta bankowego, miejsca prowadzenia działalności czy aktualizacji kodu PKD, a także zawieszenie i odwieszenie działalności, należy zgłosić w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany.

Podsumowując, chcąc założyć i prowadzić działalność gospodarczą, przedsiębiorcy muszą pamiętać o dopełnieniu wszelkich formalności w urzędzie. Podstawową z nich jest wniosek CEIDG-1, w którym wskazane są główne dane dotyczące firmy. Co ważne, wszelkich zmian w zakresie ewidencyjnym, a także modyfikacji danych, dokonuje się w drodze aktualizacji wniosku CEIDG-1. Należy mieć na uwadze, że aktualizując informacje w CEIDG, o dokonanych zmianach nie trzeba dodatkowo informować ZUS-u. Aktualne informacje z CEIDG zostają przekazane do ZUS-u automatycznie.