0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zgłaszanie pełnomocnika w CEIDG

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W serwisie rządowym dla przedsiębiorców biznes.gov.pl każdy przedsiębiorca ma prawo do zgłoszenia osoby upoważnionej do działania w jego imieniu, czyli pełnomocnika. Posiadanie pełnomocnika ma wiele zalet oraz niesie za sobą wiele korzyści, ponieważ pełnomocnik reprezentuje przedsiębiorcę przed organami administracyjnymi. W artykule przedstawiamy, jak wygląda zgłaszanie pełnomocnika w CEIDG

Ustalenie pełnomocnictwa w działalności

Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna bądź osoba prawna dowolnie wybrana przez przedsiębiorcę (przy ustalaniu pełnomocnika zwykle jest mowa o tzw. pełnomocnictwie ogólnym), które zgodnie z art. 98 Kodeksu cywilnego obejmuje wspomnianą wcześniej reprezentację przedsiębiorcy w sprawach dotyczących działalności.

Należy jednak pamiętać, że zakres spraw, do których będzie uprawniony pełnomocnik, musi zostać określony w odrębnie stworzonym, pisemnym i udokumentowanym pełnomocnictwie.

Obie strony mają swobodę przy ustalaniu obszaru działania, jednak nie wolno zapominać, że nie może on przekraczać własnych kompetencji poszczególnych wspólników firmy.

Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu, a także powinno być zawarte pod rygorem nieważności i udzielone na piśmie. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.

Dokonanie wpisu do rejestru ułatwia osobie upoważnionej wykonywanie czynności w postępowaniach administracyjnych, bez załączania za każdym razem dokumentu oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa. Ułatwienia te jednak nie dotyczą postępowania podatkowego i skarbowego.

Należy mieć na uwadze, że wniosek CEIDG-1 służy wyłącznie celom informacyjnym i że pełnomocnictwo zostało zawarte wcześniej.

Jak zgłosić pełnomocnika za pośrednictwem wniosku CEIDG-1?

Zgłoszenie pełnomocnika następuje poprzez aktualizację wniosku CEIDG-1 online za pośrednictwem rządowej strony biznes.gov.pl lub bezpośrednio w dowolnym urzędzie miasta/ gminy.

Dane obowiązkowe

Podczas składania wniosku w zakresie zgłoszenia pełnomocnika w pierwszej kolejności należy w części 1. zaznaczyć pozycję „Wniosek o zmianę wpisu w CEIDG”. W tym samym miejscu trzeba także wprowadzić datę powstania zmiany.

Zgłaszanie pełnomocnika w CEIDG

W części 2. „Dane wnioskodawcy / przedsiębiorcy” należy podać płeć, nazwisko, imię, nazwisko rodowe, drugie imię (o ile występuje), imię ojca, imię matki, miejsce urodzenia, PESEL (jeśli wnioskodawca nie posiada numeru, zaznacza opcję „Nie posiadam”), datę urodzenia, rodzaj dokumentu tożsamości wraz z jego nazwą, serią i numerem. Dodatkowo niezbędne jest wskazanie NIP-u oraz REGON-u (jeśli wnioskodawca nie posiada, zaznacza opcję „Nie posiadam”), posiadane obywatelstwa (jeśli wnioskodawca nie posiada obywatelstwa, zaznacza opcję „Nie posiadam żadnego obywatelstwa”).

Cześć 2.1. „Status cudzoziemca” zaznacza wyłącznie wnioskodawca, który posiada status cudzoziemca, uzupełniając również część 2.2. „Dane dokumentu potwierdzającego status cudzoziemca”.

Zgłaszanie pełnomocnika w CEIDG

Następnie w części 3. przedsiębiorca wskazuje swój adres zamieszkania.

Zgłaszanie pełnomocnika w CEIDG

W części 5. „Dane firmy” należy wskazać nazwę skróconą, a jeśli przedsiębiorca jej nie posiada, podaje się swoje imię i nazwisko.

Zgłaszanie pełnomocnika w CEIDG

Następnie trzeba uzupełnić część 9. w zakresie ubezpieczenia, wskazując właściwe pole, oraz uzupełnić część 9.1. lub 9.2. w zależności od wybranej instytucji.

Zgłaszanie pełnomocnika w CEIDG

W części 10. należy zapoznać się z oświadczeniem i je zaakceptować, jeśli jest ono dla przedsiębiorcy zgodne ze stanem faktycznym.

Zgłaszanie pełnomocnika w CEIDG

Obowiązkowym elementem wniosku jest także wskazanie urzędu skarbowego właściwego dla przedsiębiorcy lub spółki. Dane te podaje się w części 14.

Zgłaszanie pełnomocnika w CEIDG

Zgłoszenie pełnomocnika

Dane pełnomocnika działalności zgłasza się w części 26. „Udzielenie pełnomocnictwa”. Należy wówczas wskazać imię, nazwisko, obywatelstwo, datę urodzenia oraz PESEL (w przypadku gdy pełnomocnik nie jest osobą prawną) / KRS (jeśli pełnomocnik jest osobą prawną), NIP (jeśli pełnomocnikiem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą), nazwę firmy.

Jeśli pełnomocnik jest osobą prawną, należy postawić X w kwadracie „Pełnomocnik jest osobą prawną”.

Dodatkowo obowiązkowe jest także postawienie X w kwadracie „Oświadczam, że pełnomocnik przyjął pełnomocnictwo. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Zgłaszanie pełnomocnika w CEIDG

Następnie poniżej wskazuje się w części 26.2. dane adresowe oraz kontaktowe pełnomocnika, a także zakres udzielonego pełnomocnictwa w części 26.3.

Zgłaszanie pełnomocnika w CEIDG

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów