Poradnik Przedsiębiorcy

Zgłaszanie pełnomocnika w CEIDG

Obecnie w istniejącym systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej każdy przedsiębiorca ma prawo do zgłoszenia osoby upoważnionej do działania w jego imieniu - pełnomocnika. Takie rozwiązanie posiada wiele zalet oraz niesie za sobą tyle samo korzyści, ponieważ pełnomocnik reprezentuje przedsiębiorcę przed organami administracyjnymi. Przeczytaj i sprawdź jak wygląda zgłaszanie pełnomocnika w CEIDG.

Wniosek CEIDG-1 służy tylko celom informacyjnym, że pełnomocnictwo zostało wcześniej zawarte. Należy pamiętać, że zakres spraw, do których będzie uprawniony reprezentant musi zostać określony w odrębnie stworzonym, pisemnym i udokumentowanym pełnomocnictwie. Zasady te regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. Dokonanie wpisu do rejestru ułatwia osobie upoważnionej wykonywanie czynności w postępowaniach administracyjnych, bez załączania za każdym razem dokumentu oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa. Ułatwienia te jednak nie dotyczą postępowania podatkowego i skarbowego.

Kto może dokonać wpisu pełnomocnictwa do CEIDG?

Tylko przedsiębiorcy podlegający ewidencji CEIDG mają prawo do wpisu pełnomocnika. Zatem mogą one zostać udzielone przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki cywilnej. Samego zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz CEIDG-1 w rubryce 30 wskazując dane osoby upoważnionej. Niezbędne są przede wszystkim: imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL lub KRS, numer NIP o ile jest posiadany, obywatelstwo oraz adres miejsca zamieszkania, a także adres pełnomocnika do doręczeń. Umieszczenie danych we wniosku jest jednoznaczne z podaniem ich do wiadomości publicznej - oprócz numeru PESEL i adresu zamieszkania - poprzez bazę CEIDG. Na końcu należy określić zakres pełnomocnictwa.

Zakres pełnomocnictwa

Szczegóły dotyczące zakresu uprawnień zawiera treść sporządzonego pełnomocnictwa. Obie strony mają swobodę przy określaniu obszaru działania, jednak należy pamiętać, że nie może on przekraczać własnych kompetencji poszczególnych wspólników firmy. Wedle art. 98 K.c. możemy spotkać się z pełnomocnictwem ogólnym, rodzajowym oraz do poszczególnej czynności. Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu, a także powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.