Poradnik Przedsiębiorcy

Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika na 1/8 etatu

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Chciałbym zatrudnić pracownika na 1/8 etatu, który będzie pracował zdalnie. W jakiej wysokości będę musiał opłacać ZUS? Jakie jeszcze mam obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika?

Jacek, Nowa Sól

 

Pracownika przed przyjęciem do pracy należy skierować na badania wstępne, w celu ustalenia, czy nie ma przeciwwskazań, aby pracował na danym stanowisku. Pracownik musi też przejść szkolenie BHP do pracy na określonym stanowisku, które musi być udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem.

Ponadto pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia akt osobowych oraz dokumentacji pracowniczej osoby zatrudnionej.

Minimalne wynagrodzenie za pracę brutto w 2021 roku wynosi 2800 zł, zatem przy zatrudnieniu w wymiarze 1/8 etatu, wynagrodzenie pracownika brutto nie może być niższe niż 350 zł. 

W celu obliczenia kosztu zatrudnienia pracownika można skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń.

Zatrudnienie pracownika wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia go do ZUS na formularzu ZUS ZUA w terminie do 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń - dnia nawiązania stosunku pracy.

Za zatrudnionego pracownika należy opłacać składki na:

  • ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe);
  • ubezpieczenie zdrowotne;
  • Fundusz Pracy;
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Obowiązkiem Pana jako pracodawcy jest także co miesięczne naliczanie i odprowadzanie podatku od dochodów pracownika (PIT-4).

Po zakończeniu roku, w którym wypłacał Pan pracownikowi wynagrodzenie, należy złożyć deklarację PIT-11 (zarówno do urzędu skarbowego, jak i pracownikowi) oraz roczną deklarację PIT-4R (do urzędu skarbowego).