0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwrot VAT w 15 dni - skrócony termin dla wybranych branż!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Na wejście w życie przepisów związanych z tarczą antykryzysową czekali wszyscy przedsiębiorcy. Pakiet proponowany przez Ministerstwo Finansów i Rozwoju ma wesprzeć polski biznes w związku z kryzysem, jaki wywołuje w Polsce koronawirus (COVID-19). W ustawie próżno jednak szukać zapowiadanych przez minister Jadwigę Emilewicz konkretnych zapisów dotyczących skrócenia terminu zwrotu VAT. Mimo to w transmisji prowadzonej na swoim profilu na Facebooku zapowiadała szybszy zwrot VAT w 15 dni dla wybranych branż!

Zwrot VAT w 15 dni – dla kogo?

Pani minister w swojej wypowiedzi nawiązała do sytuacji, w której znalazła się w 2017 roku branża budowlana na skutek wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu odwrotnego obciążenia. Zmiana przepisów dotknęła wówczas najbardziej mikroprzedsiębiorców, którzy występowali w roli podwykonawców, ponieważ borykali się oni z zagrożeniem utraty płynności finansowej. Ministerstwo Finansów wyszło naprzeciw ich potrzebom, umożliwiając im zwrot VAT w 15 dni od wpływu deklaracji VAT (skrócono podstawowy 60-dniowy termin oczekiwania) pod warunkiem, że wraz z deklaracją przekazali dobrowolnie plik JPK_VAT (obowiązkiem przekazywania JPK_VAT mikroprzedsiębiorcy byli bowiem objęci dopiero od 1 stycznia 2018 roku).

Obecnie pani minister Emilewicz zapewniła, że ministerstwo zwróciło się do Krajowej Administracji Skarbowej z apelem, aby w związku z pandemią koronawirusa i krytyczną sytuacją, w jakiej znalazły się niektóre branże, stosowane były dobre praktyki w zakresie szybszego terminu zwrotu VAT.

Dobre praktyki w zakresie szybszego zwrotu VAT w 15 dni już od pierwszych dni pandemii miały objąć branże turystyczne i transportowe.
Szybszy termin zwrotu VAT wynoszący 15 dni nie znalazł się jednak w ustawie o tarczy antykryzysowej. Oznacza to, że nie jest on w tym przypadku regulowany przepisami. We wspomnianej ustawie można znaleźć natomiast:

 • przesunięcie części terminów podatkowych,
 • odroczenie wejścia w życie niektórych przepisów (w tym objęcie obowiązkiem przesyłania nowego JPK wszystkich czynnych podatników VAT od lipca 2020 roku),
 • zmiany w rozliczaniu strat.

Przyspieszony termin zwrotu VAT – w 25 dni

Przedsiębiorcy mogą wnioskować o zwrot podatku VAT w terminie 25 dni. Mają oni do wyboru dwie ścieżki:

 • nie wymagającą dodatkowych formalności, przy czym zwrot dokonywany jest na specjalny rachunek VAT,
 • wymagającą spełnienia szeregu warunków, przy czym zwrot dokonywany jest na zwykły rachunek przedsiębiorcy.

Zwrot VAT na specjalny rachunek VAT

Zgodnie z art. 87 ust. 6a ustawy o VAT podatnik ma prawo wnioskować o zwrot VAT w terminie przyspieszonym, wynoszącym 25 dni i jest to rozwiązanie, które nie wymaga od przedsiębiorcy spełniania dodatkowych warunków ewidencyjnych. Aby było to możliwe, podatnik musi zaznaczyć w deklaracji VAT, z której wynika nadwyżka podatku VAT naliczonego (od zakupów) nad należnym (od sprzedaży) opcję zwrotu podatku VAT na rachunek VAT. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorca nie musi spełniać szeregu wymogów wymienionych w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT.

Zwrot VAT w 25 dni bez spełniania dodatkowych wymogów jest możliwy pod warunkiem, że nastąpi on na specjalny rachunek VAT podatnika.
Warto mieć na uwadze, że ze środków zgromadzonych na rachunku VAT przedsiębiorca może opłacać podatek VAT wynikający z faktur zakupu, a także regulować zobowiązania podatkowe, np. z tytułu VAT, PIT oraz opłacać składki ZUS.

Zwrot VAT na zwykły rachunek bankowy

Jeżeli jednak przedsiębiorca nie chce „zamrażać” zwróconych środków na rachunku VAT, może wnioskować o zwrot VAT w terminie 25 dni na zwykły rachunek bankowy. W takiej sytuacji może dowolnie dysponować zwróconymi środkami. Zwrot VAT na zwykły rachunek bankowy w terminie 25 dni jest możliwy po spełnieniu łącznie czterech warunków:

 1. wykazana kwota do zwrotu w deklaracji VAT wynika z:
  a. faktur VAT, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w SKOKu, który został zgłoszony na formularzu CEIDG-1 jako numer rachunku firmowego;
  b. innych faktur VAT w przypadku, gdy ich łączna kwota nie przekroczyła 15 000 zł;
  c. opłaconych przez przedsiębiorcę dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy o VAT;
  d. uproszczonego importu towarów zgodnie z art. 33a, WNT, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji VAT została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji;
 2. nierozliczona w poprzednich okresach kwota podatku naliczonego wykazana w deklaracji nie przekracza 3 000 zł;
 3. najpóźniej w dniu złożenia deklaracji przedsiębiorca przedstawi w urzędzie skarbowym dowody zapłaty faktur VAT (o których mowa w pkt 1 lit. a);
 4. przedsiębiorca był zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym oraz składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT przez kolejne 12 miesięcy poprzedzające bezpośrednio miesiąc, za który składana jest deklaracja VAT, w której wskazany został zwrot nadwyżki podatku VAT w terminie 25 dni.

Jeżeli zasadność zwrotu podatku VAT wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego.

Zapytana o to, czy Rada Ministrów ma w planach zrezygnowanie ze split payment i uwolnienie środków z subkonta VAT w związku z sytuacją, w jakiej znalazło się wiele branż z uwagi na pandemię, pani minister Jadwiga Emilewicz odpowiedziała, że rząd nie planuje działań w tym zakresie. Zaznaczyła jednak, że niewykluczone jest podejmowanie kolejnych działań ze strony rządu, jeżeli sytuacja gospodarcza na skutek pandemii ulegnie w kolejnych tygodniach pogorszeniu.

Jak wypełnić  deklarację VAT aby otrzymać zwrot VAT?

W systemie wfirma.pl deklaracja VAT generowana jest automatycznie na podstawie danych zawartych w rejestrze sprzedaży i zakupów VAT. W celu utworzenia deklaracji VAT należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ » DEKLARACJA VAT-7 (lub VAT-7K). W oknie które się pojawi wystarczy wybrać okres za który składana będzie deklaracja i cel rozumiany jako złożenie pierwotnej deklaracji lub korekty deklaracji.

Zwrot VAT w 15 dni - dodawanie deklaracji VAT

Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, która może która może zostać zwrócona na rachunek bankowy podatnika, znajduje się w części E w poz. 56. Przedsiębiorca który chce uzyskać zwrot VAT w terminie 25 dni powinien kwotę do zwrotu wprowadzić w poz.:

 • 58 - w przypadku wniosku o zwrot na specjalny rachunek VAT lub,

 • 59 - w przypadku wniosku o zwrot w terminie 25 dni na zwykły rachunek bankowy (pod warunkiem spełnienia warunków wymienionych w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT).

Zwrot VAT w 15 dni - przyspieszony termin

Dzięki temu, wartość wprowadzona w poz. 58 lub 59 zostanie automatycznie przeniesiona do poz. 57 - Kwota do zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika.

Po wprowadzeniu kwoty do zwrotu na rachunek VAT (czyli w poz. 58) system oznaczy w poz. 68 - Podatnik wnioskuje o zwrot na rachunek VAT (wykazany w poz. 58) - opcję "TAK". Oznaczenie tej pozycji jest potwierdzeniem, że podatnik wnioskuje o zwrot na rachunek VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów