Poradnik Przedsiębiorcy

Jak wypełnić ZUS ZZA?

Formularz ZUS ZZA wypełnia się w celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonego, który z danego tytułu podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także w przypadku zmiany lub korekty danych osoby ubezpieczonej, zgłoszonych na formularzu ZUS ZZA.

Zgłoszenia do ubezpieczenia dokonuje się w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia. O wszelkich zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu do ubezpieczenia należy zawiadomić ZUS w terminie 7 dni od ich zaistnienia. Pod ubezpieczenie zdrowotne można podlegać obowiązkowo lub dobrowolnie.

Osoba, która jest obejmowana ubezpieczeniem na zasadach dobrowolności, zgłasza wniosek o objęcie ubezpieczeniem w terminie, który wybrała, odpowiednio do umowy zawartej z właściwym według miejsca zamieszkania oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

I. DANE ORGANIZACYJNE

Blok ten powinien być zawsze wypełniony, czyli powinno być wypełnione tylko jedno z pól.

 

 

W przypadku pierwszego zgłoszenia ubezpieczonego z danego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego – w polu 01 należy wpisać „X”.

W przypadku zgłaszania zmiany lub korekty danych (z wyjątkiem danych identyfikacyjnych ubezpieczonego, które zgłasza się na formularzu ZUS ZIUA, oraz korekty kodu tytułu ubezpieczenia, rodzaju ubezpieczenia i daty objęcia ubezpieczeniem, która dokonywana jest przez wyrejestrowanie na formularzu ZUS ZWUA i ponowne zarejestrowanie z prawidłowymi danymi) podanych we wcześniej złożonym zgłoszeniu na formularzu ZUS ZZA ubezpieczonego z danym kodem tytułu ubezpieczenia – w polu 02 należy wpisać:

 • 1 – w przypadku zgłoszenia zmiany danych osoby ubezpieczonej

 • 2 – w przypadku zgłoszenia korekty danych osoby ubezpieczonej

 

Ważne!

Zmiana występuje wtedy, gdy zmieniły się dane wykazane we wcześniej złożonym zgłoszeniu, np. zmienił się adres zamieszkania.

Korekta występuje wtedy, gdy poprawia się błędy, które popełniono we wcześniej złożonym zgłoszeniu, np. został podany nieprawidłowy adres zamieszkania.

Pól 03 i 04 : nie wypełnia się.

II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

W bloku tym wpisuje się dane podane w zgłoszeniu płatnika składek ZUS ZPA, ZUS ZFA lub we wniosku CEIDG-1, a w przypadku zmiany/korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek – dane podane w bloku III dokumentu ZUS ZIPA lub wniosku CEIDG-1.

 

 

Pole 01: należy wpisać numer NIP nadany płatnikowi przez urząd skarbowy, nie oddzielając kreskami poszczególnych członów

Pole 02: należy wpisać numer REGON (numer ten może mieć 9 lub 14 znaków i należy go wpisać wraz z występującymi „0”).

Pola 03-05: wypełnia płatnik składek będący osobą fizyczną:

 1. w polu 03 – należy wpisać numer PESEL

 2. pola 04 i 05 – wypełnia się wyłącznie w sytuacji, gdy płatnikowi składek nie nadano numerów NIP, REGON lub PESEL albo jednego z nich:

 3. Pole 04: w zależności od rodzaju dokumentu należy wpisać:

  • 1 – w przypadku dowodu osobistego

  • 2 – w przypadku paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej

Pole 05: należy wpisać serię i numer – odpowiednio do kodu wpisanego w pole 04 – dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej

Pole 06: należy wpisać nazwę skróconą płatnika, jaka została podana w zgłoszeniu płatnika składek lub we wniosku CEIDG-1.

Pola 07-09: wypełnia płatnik składek będący osobą fizyczną:

 • w polu 07: – należy wpisać nazwisko płatnika składek (poszczególne człony nazwiska oddzielić kreską)

 • w polu 08: należy wpisać pierwsze imię płatnika składek

 • w polu 09: należy wpisać datę urodzenia płatnika składek (dzień/miesiąc/rok)

III. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY ZGŁASZANEJ DO UBEZPIECZENIA

Na podstawie zgłoszenia do ubezpieczeń zakładane jest ubezpieczonemu indywidualne konto, dlatego blok ten należy wypełnić ze szczególną starannością, wpisując prawidłowo       i czytelnie numer PESEL, a jeśli ubezpieczonemu go nie nadano – serię i numer dowodu osobistego albo paszportu oraz nazwisko, imię pierwsze i datę urodzenia.


 

Pole 01: należy wpisać numer PESEL osoby zgłaszanej do ubezpieczeń

Numer PESEL podaje się, o ile został nadany

Pole 02: nie wypełnia się

Pola 03 i 04: należy wypełnić wyłącznie w sytuacji, gdy osoba zgłaszana/zgłoszona nie posiada numeru identyfikacyjnego PESEL

Pole 03: w zależności od rodzaju dokumentu należy wpisać:

 • 1 – w przypadku dowodu osobistego

 • 2 – w przypadku paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej

Pole 04: należy wpisać serię i numer – odpowiednio do kodu wpisanego w pole 03 – dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej

pole 05: należy wpisać nazwisko osoby zgłaszanej/zgłoszonej do ubezpieczeń (poszczególne człony nazwiska oddzielić kreską)

Pole 06: należy wpisać imię pierwsze osoby zgłaszanej/zgłoszonej do ubezpieczeń.

Pole 07: należy wpisać datę urodzenia osoby zgłaszanej/zgłoszonej do ubezpieczeń (dzień/miesiąc/rok)

IV. DANE EWIDENCYJNE OSOBY ZGŁASZANEJ DO UBEZPIECZENIA

 

Pole 01: należy wpisać drugie imię osoby zgłaszanej do ubezpieczenia. Jeżeli osoba nie posiada drugiego imienia, pole to należy pozostawić niewypełnione

Pole 02: należy wpisać nazwisko rodowe podane w metryce urodzenia

Pole 03: należy wpisać obywatelstwo. Niewypełnienie tego pola oznacza, że osoba zgłaszana do ubezpieczenia ma obywatelstwo polskie

Pole 04: należy wpisać płeć: K (kobieta), M (mężczyzna)