0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Błędna podstawa opodatkowania WNT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nabycie towaru w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) powoduje u nabywcy obowiązek rozliczenia VAT. W tym celu musi wystawić fakturę wewnętrzną, która zawiera informacje o podstawie opodatkowania oraz o wyliczeniu należnego podatku VAT. Ich błędne określenie wymaga skorygowania - do korekt WNT mają zastosowanie te same zasady, co do korekt faktur w obrocie krajowym. Jednak nie wszystkie z nich można zastosować wprost.

Przyczyny błędnego określenia wartości podatku

  • błędne określenie podstawy opodatkowania
  • prawidłowe określenie podstawy opodatkowania, ale zastosowanie niepoprawnej stawki VAT (np.8% zamiast 23%)

Aby prawidłowo naliczyć VAT od WNT trzeba wiedzieć, jak ustalić podstawę opodatkowania WNT. Jest nią cena nabycia powiększona o:

  • podatki, cła opłaty i inne należności związane z nabyciem towarów, za wyjątkiem podatku VAT
  • prowizje, koszty opakowania, transportu, ubezpieczenia pobieranych przez dostawce od podmiotów dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Podstawa opodatkowania może być pomniejszona o udzielone rabaty, bonifikaty, upusty itp.

Korekta podstawy opodatkowania

W celu rozliczenia VAT od WNT należy wystawić fakturę wewnętrzną korygującą. Mają zastosowanie do niej te same przepisy co do zwykłych faktur korygujących.

Dane jakie powinna zawierać faktura wewnętrzna korygująca:

  • oznaczenie “Faktura VAT korygująca”
  • dane nabywcy oraz dostawcy towaru, w tym przypadku faktura nie musi zawierać informacji o NIP unijnym kontrahenta
  • datę dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i kolejny numer faktury wewnętrznej korygującej
  • nazwę towaru, którego dotyczy korekta oraz kwoty podane w błędnej i prawidłowej wysokości
  • kwotę zwiększenia lub zmniejszenia podstawy opodatkowania i kwotę podatku VAT należnego po korekcie
  • przyczynę korekty, np. zastosowanie nieprawidłowego kursu itp.

Jeżeli nabywca został obciążony kosztami związanymi z dostawą towarów w związku z WNT, to wartość ta musi być wliczona do podstawy opodatkowania WNT. Podatek od usługi nie może być rozliczany oddzielnie.

Dotyczy to sytuacji, gdy nabywca otrzymuje z opóźnieniem fakturę np. za transport po wcześniejszym otrzymaniu faktury za towar. Wówczas składamy korektę deklaracji za miesiąc, w którym otrzymaliśmy fakturę zakupu.

Organy podatkowe wyrażają pogląd, że faktury wewnętrzne korygujące należy wystawić w terminie do siedmiu dni od zdarzenia/otrzymania dokumentu od dostawcy albo niezwłoczne po stwierdzeniu określenia błędnej podstawy opodatkowania lub błędnej kwoty VAT od WNT.

Korekta w deklaracji VAT-7

Na podstawie wystawionej faktury wewnętrznej korygującej należy złożyć deklarację korygującą wykazując w niej kwoty w prawidłowych wartościach.

Wzór formularza deklaracji (VAT-7) nie przewiduje odrębnych pozycji na wykazanie w nim korekty WNT. Korektę deklaracji należy złożyć na tym samym formularzu deklaracji, umieszczając na nim informację, że jest to deklaracja korygująca.

W deklaracji firma powinna podać wszystkie wartości wykazane w deklaracji pierwotnej odnośnie zakupów i sprzedaży, uwzględniając w niej jednocześnie podstawę opodatkowania oraz należny VAT od WNT w prawidłowych wartościach (po korekcie). Następnie należy dokonać rozliczenia VAT w dziale E deklaracji z uwzględnieniem wprowadzonych wartości.

VAT-UE

Ponadto, jeżeli korekta deklaracji dotyczy kwartału, za który firma złożyła już deklarację VAT-UE (informację podsumowującą), to musi również złożyć korektę tej deklaracji, wykazując w niej sprostowanie wartości WNT.

Korektę informacji podsumowującej należy złożyć na formularzu VAT-UEK (Korekta informacji podsumowujących o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach i nabyciach towarów). Wypełnia się w niej wyłącznie pozycje korygowane poprzez podanie w pozycji „było” danych wykazanych w złożonej wcześniej informacji podsumowującej oraz w pozycji „jest” danych po korekcie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów