Poradnik Przedsiębiorcy

Co przedsiębiorca powinien wiedzieć o zarządzaniu kapitałem obrotowym?

Płynność finansowa przedsiębiorstwa zależy w dużym stopniu od poziomu i struktury kapitału obrotowego. Czym jest kapitał obrotowy? Jak  prawidłowo nim zarządzać? Radzimy w poniższym artykule.

Kapitał obrotowy - definicja

Kapitał obrotowy to wartość, którą otrzymamy, odejmując bieżące zobowiązania w stosunku do:

 • dostawców - z tytułu nieuregulowanych rachunków za zrealizowane dostawy,

 • pracowników - z tytułu wynagrodzeń,

 • banków - z tytułu kredytów krótkoterminowych,

 • systemu finansowania państwa - z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, opłat oraz inne bieżące zobowiązania

 • od wartości majątku obrotowego firmy.

Wartość brutto tego rodzaju kapitału stanowią bieżące aktywa firmy (majątek obrotowy), których używa się w aktualnej działalności. Natomiast wartość netto definiuje się jako różnicę między kapitałem stałym a majątkiem trwałym lub jako różnicę aktywów bieżących i zobowiązań krótkoterminowych.

 

Pamiętaj!

Kapitał obrotowy netto stanowi także tę część kapitałów stałych firmy, która finansuje aktywa obrotowe, ale nie finansuje aktywów trwałych.

 

W składzie kapitału obrotowego przedsiębiorstwa mogą znaleźć się tylko te aktywa, które znajdują się w firmie krócej niż 12 miesięcy.

Przykładowo w skład kapitału obrotowego netto (zwanego również kapitałem pracującym) mogą wchodzić: zapasy (towary, produkty gotowe, materiały, półprodukty i produkty w toku, zaliczki na dostawy), należności krótkoterminowe (z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń, inne, z tytułu dostaw i usług, dochodzone na drodze sądowej, inne) inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, inne inwestycje krótkoterminowe).

Dlaczego kapitał obrotowy jest ważny?

Kapitał obrotowy pomaga firmie zachowywać płynność finansową. Może się okazać szczególnie przydatny, gdy klienci będą zalegać z płatnościami lub gdy przedsiębiorca będzie miał problemy ze sprzedażą swoich towarów. Obecność kapitału pracującego sprawia, że można kontynuować prowadzenie swojej działalności bez konieczności brania kredytów. Ponadto jest on zabezpieczeniem przed konsekwencjami utraty finansowej, które mogą się okazać bardzo niebezpieczne dla przedsiębiorstwa.

Jeśli firma posiada dodatni kapitał obrotowy, świadczy to o tym, że ma ona pewien margines wypłacalności, dzięki któremu będzie mogła uregulować swoje zobowiązania, nawet w przypadku gorszej sytuacji finansowej.

Należy dbać o utrzymywanie odpowiedniego poziomu kapitału obrotowego netto w celu zachowania odpowiednich proporcji pomiędzy tempem wzrostu firmy, jej sprzedażą a poziomem majątku obrotowego.

 

Ważne!

Aby zwiększyć poziom kapitału obrotowego firmy, należy:

 • zmniejszyć stan jej majątku trwałego poprzez upłynnienie zbędnych środków, zlikwidowanie zużytych środków lub w wyniku ograniczenia inwestycji wiążących środki własne na dłuższy czas,

 • zwiększyć kapitały stałe, przeznaczając sporą część zysku na rozwój,

 • zwiększyć kapitały własne przez emisję akcji,

 • zwiększyć poziom zobowiązań długoterminowych.


Aby zmniejszyć poziom kapitału obrotowego, należy:

 • zwiększyć majątek trwały (np. poprzez zakup akcji i obligacji, zakup wartości niematerialnych i trwałych, udzielenie długoterminowych pożyczek),

 • zmniejszyć kapitały stałe (np. spłacając zadłużenia długoterminowe, pokrywając straty z kapitały zapasowego lub wycofując akcje).

 

Zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na kapitał obrotowy - jak obliczyć?

Aby obliczyć zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na kapitał obrotowy, należy odjąć od wartości kapitału obrotowego saldo netto środków pieniężnych.

Wysokość zapotrzebowania na kapitał obrotowy zależy od sytuacji rynkowej danej firmy.

Większe zapotrzebowanie może wystąpić, jeśli:

 • zostaną wydłużone terminy płatności przez klientów firmy,  

 • ulegną skróceniu terminy regulowania zobowiązań,

 • wzrośnie sprzedaż towarów.