0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż towarów z odwrotnym obciążeniem - rozliczenie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W ustawie o VAT w załączniku 11 zostały wymienione towary, w stosunku do których należy rozliczyć VAT w ramach procedury odwrotnego obciążenia. Tym sposobem rozliczenie podatku VAT wynikającego z faktury będzie spoczywać na nabywcy. Sprawdź, jakie obowiązki powstają po stronie sprzedawcy oraz jak odbywa się sprzedaż towarów z odwrotnym obciążeniem!

Zakup towaru udokumentowanego fakturą z adnotacją “odwrotne obciążenie”

W sytuacji gdy przedsiębiorca zakupi towar udokumentowany fakturą oznaczoną jako “odwrotne obciążenie” oznacza to, że obowiązek naliczenia podatku VAT spoczywa na nabywcy. Tym samym nabywca staje się podmiotem uprawnionym do odliczenia podatku naliczonego od tej transakcji. 

Sprzedaż towarów z odwrotnym obciążeniem - kiedy jest możliwa?

Obowiązek rozliczania VAT spoczywa co do zasady na sprzedawcy towaru lub usługi. Jednak przepisy ustawy o VAT przewidziały pewne odstępstwa od tej zasady. Bowiem jeżeli przedmiotem sprzedaży krajowej jest towar wymieniony w załączniku 11 do wspomnianej ustawy, to podmiotem obowiązanym do rozliczenia podatku VAT będzie nabywca towaru. Dodatkowo, aby sprzedaż towarów z odwrotnym obciążeniem była możliwa, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • sprzedawcą jest podatnik, u którego sprzedaż nie jest zwolniona z podatku ze względu na wysokość obrotów do 200 tys. zł. rocznie,

  • nabywcą jest czynny podatnik VAT,

  • dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122 ustawy o VAT.

Podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy. W związku z tym, aby rozliczyć transakcję w ramach odwrotnego obciążenia nabywca powinien opodatkować kwotę wykazaną na fakturze.

Sprzedaż towarów z odwrotnym obciążeniem zostanie wykazana w deklaracji VAT w pozycji zatytułowanej "Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)". W tej sytuacji sprzedawca podaje jedynie wartość netto w deklaracji.

Sprzedaż towarów z odwrotnym obciążeniem

W roku 2017 został poszerzony katalog towarów objęty odwrotnym obciążeniem, o takie pozycje jak:

  • srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku,

  • platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku,

  • elektroniczne układy scalone - wyłącznie procesory (jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20.000 zł).

Dodatkowo należy pamiętać, że sprzedaż towarów z odwrotnym obciążeniem wymienionych w załączniku nr 11 ustawy o VAT, będzie stosowany jedynie w stosunku do czynnych podatników VAT.

Gdy nabywcą towaru objętego procedurą odwrotnego obciążenia będzie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub podatnik zwolniony w VAT, sprzedaż powinna zostać opodatkowana na zasadach ogólnych (sprzedawca opodatkowuje transakcję podstawową stawką podatku VAT).

Dodatkowo w przypadku, gdy ma miejsce sprzedaż towarów z odwrotnym obciążeniem, przedsiębiorcy są zobowiązani do sporządzenia informacji podsumowujących VAT-27 w zakresie sprzedaży tych towarów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów