0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy wiesz kiedy nie musisz składać rocznej deklaracji PIT?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

O obowiązku składania rocznej deklaracji podsumowującej dochody oraz wynikający z nich podatek, większość podatników doskonale pamięta. Nie wszyscy jednak wiedzą, że istnieje grupa dochodów, które sporządzenie rocznego PIT-a wcale nie wymagają. O jakie dochody chodzi? Czy wiesz kiedy nie musisz składać rocznej deklaracji PIT?

Przychody zwolnione z opodatkowania

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, które przychody podlegają opodatkowaniu, a które są z tego obowiązku zwolnione. Zwolnienia określa bardzo szeroko art. 21 wspomnianej ustawy - i tam właśnie należy szukać przychodów, które nie wymagają złożenia deklaracji rocznej. Lista wymienionych tam przychodów jest stosunkowo długa, warto jednak przyjrzeć się jej dokładnie.

Wśród najpopularniejszych zwolnień można wymienić:

 • świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 • zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków zawodowych;
 • ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność;
 • diety i inne należności za czas:
  a)podróży służbowej pracownika,
  b)podróży osoby niebędącej pracownikiem
  - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.

Powyższe zasady dotyczą tylko takich sytuacji, w których podatnik nie uzyskał w ciągu roku podatkowego żadnego innego przychodu, który byłby opodatkowany na gruncie ustawy o PIT. Jeśli jest inaczej, roczna deklaracja powinna zostać złożona - nie należy w niej jednak uwzględniać zwolnionych z podatku dochodów.

Świadczenia z ZUS i KRUS

W przypadku emerytów, pobierających świadczenia z ZUS bądź z KRUS, składanie rocznego PIT nie jest zazwyczaj konieczne. Przychody z tego tytułu są dokumentowane za pomocą wystawianych przez instytucje formularzy PIT-40, które następnie są przekazywane do urzędów skarbowych. W związku z tym indywidualne rozliczenie stanowiłoby po prostu zdublowanie działań poczynionych przez ZUS i KRUS.

Warto jednak wiedzieć, że emeryt może z własnej woli zdecydować się na złożenie PIT rocznego - jeśli np. chce przekazać 1,5% swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego bądź w dalszym ciągu pracuje zawodowo.

Kiedy nie musisz składać rocznej deklaracji PIT?

Przykład 1.

Pan Jan pobiera świadczenie emerytalne a dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Czy Pan Jan ma obowiązek samodzielnie dokonać rozliczenia uzyskiwanych przychodów z obydwóch źródeł?

Tak, w powyższym przypadku Pan Jan zobowiązany jest złożyć zeznanie na formularzu PIT-36, w którym wykazane zostaną przychody z emerytury na podstawie otrzymanego z ZUS PIT-40 oraz przychody uzyskiwane z działalności gospodarczej.

Warto dodać, że jeśli podatnik będący na emeryturze jest dodatkowo zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, to otrzymuje on od pracodawcy PIT-11. Mimo, że pracodawca zobowiązany jest przekazać PIT-11 do urzędu to fakt tez nie zwalnia podatnika z obowiązku złożenia zeznania rocznego.

Przykład 2.

Pani Anna pobiera świadczenie emerytalne oraz jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. W jaki sposób Pani Anna powinna rozliczyć uzyskiwane przychody?

Pani Anna zobowiązana jest złożyć zeznanie na formularzu PIT-37, na którym wykazane zostaną przychody z emerytury na podstawie PIT-40 oraz przychody ze stosunku pracy na podstawie otrzymanego od pracodawcy PIT-11.

Co z kwotą wolną od podatku?

Od 2022 roku na skutek Polskiego Ładu zwiększyła się wysokość kwoty wolnej od podatku z 8000 zł do 30 000 zł, oznacza to że dochód do tej kwoty nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Należy mieć jednak na uwadze, że uzyskanie dochodu do wspomnianej kwoty wolnej 30 000 zł nie zwalnia podatnika z obowiązku złożenia zeznania rocznego.

Co więcej, jeśli w trakcie roku zostały odprowadzone zaliczki za dane okresy rozliczeniowe a sumarycznie dochód roczny nie przekracza kwoty wolnej od podatku, wówczas podatnikowi przysługuje zwrot odprowadzonych uprzednio zaliczek.

Podsumowując, jeśli podatnik uzyskuje przychody, których rozliczenie w zeznaniu rocznym nie jest obowiązkowe, wówczas deklaracji nie składa się. Niemniej w przypadku pozostałych podatników niezłożenie zeznania rocznego będzie skutkować karą grzywny z uwagi na popełnione wykroczenie skarbowe jakim jest niedopełnienie obowiązku z tytułu złożenia zeznania rocznego.

FAQ - Roczna deklaracja PIT

 • Kto jest zobowiązany do składania rocznej deklaracji PIT?

  Z reguły osoby, które uzyskały w danym roku dochody podlegające opodatkowaniu, są zobowiązane do złożenia rocznej deklaracji podatkowej PIT.
 • Jeśli otrzymałeś tylko PIT-40 i poza nim nie uzyskałeś innych przychodów nie masz obowiązku składania PIT rocznego.
 • Nie w takiej sytuacji nie jest wymagane złożenie deklaracji rocznej, jeśli tylko takie przychody zostały osiągnięte.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów