Usługa Twój e-PIT czyli rozliczenie zeznania rocznego przez urząd

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rozliczenie roczne z podatków staje się coraz prostsze. Z roku na rok zwiększa się liczba podatników korzystających z elektronicznego rozliczania deklaracji rocznych PIT. Od 2019 r. część podatników nie musi samodzielnie sporządzać zeznań rocznych, bowiem Ministerstwo Finansów udostępniło usługę Twój e-PIT, która pozwala rozliczyć się z podatku na podstawie deklaracji rocznej sporządzonej przez urząd skarbowy. Rozliczenie roczne osoby fizycznej za pomocą usługi Twój e-PIT jest możliwe na formularzach PIT-37, PIT-38 a w kolejnych latach ma być możliwe również na formularzach PIT-28, PIT-36 i PIT-36L składanych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Wyjaśniamy, na czym polega oraz w jaki sposób realizowana jest usługa Twój e-PIT!

Na czym polega usługa Twój e-PIT?

Usługa Twój e-PIT polega na tym, że Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wypełnia zeznanie roczne za podatnika w wersji elektronicznej, a następnie udostępnia mu je do wglądu, z możliwością uzupełnienia. Podatnik otrzymuje do niego dostęp na Portalu Podatkowym, gdzie może dokonać w nim zmian, w tym rozliczyć ulgi czy wskazać lub zmienić organizację pożytku publicznego, na której rzecz przekaże 1% podatku, a następnie zaakceptować bądź odrzucić zeznanie i rozliczyć się samodzielnie. Jeżeli podatnik nie zrobi nic w zakresie wypełnionego przez KAS zeznania rocznego, zostanie ono uznane za zaakceptowane. Ostateczne działania podatnika w tym zakresie będą skuteczne, jeżeli dokona ich przed upływem terminu złożenia zeznania rocznego, czyli 30 kwietnia.

Aby KAS wypełniła elektroniczne zeznanie roczne podatnika, nie musi on składać żadnych wniosków. KAS z automatu przygotuje zeznanie roczne za każdego podatnika, który rozlicza się na formularzu PIT-37 i PIT-38.

Za 2019 r. rozliczenie roczne w usłudze Twój e-PIT jest możliwe wyłącznie na formularzach PIT-37 i PIT-38, czyli dla osób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej. Od 2020 r. miało nastąpić rozszerzenie zakresu usługi Twój e-PIT o wypełnianie kolejnych formularzy deklaracji rocznych PIT-36 i PIT-36L, dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz PIT-28, dla płatników zryczałtowanego podatku dochodowego. Natomiast Ministerstwo Finansów wycofało się z tej możliwości jeszcze w odniesieniu do rozliczeń za 2019 r., gdyż nie zdążyło przygotować usługi Twój e-PIT w tym zakresie.

Wycofanie wdrożenia rozliczeń PIT-36, PIT-36L i PIT-28 za 2019 r. w usłudze Twój e-PIT następuje na skutek rządowego projektu ustawy o z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Obecnie projekt jest na etapie przekazania do Senatu. W uzasadnieniu projektu został wskazany powód niedotrzymania terminów:

"(...) biorąc pod uwagę wprowadzone w ostatnim czasie zmiany w otoczeniu legislacyjnym, które nie zostały przewidziane przy realizacji pierwszego etapu usługi, a które w pierwszej kolejności wpływają na konstrukcję udostępnionych za pośrednictwem portalu podatkowego formularzy podatkowych PIT-37 i PIT-38, oraz równoległą implementację 3 kolejnych formularzy, w tym PIT-36 i PIT-28, stwierdzić należy, że istnieje ryzyko niedotrzymania terminów realizacji drugiego etapu oraz powstania dużej ilości błędów, co z punktu widzenia odpowiedzialności administracji podatkowej za bezpieczeństwo danych udostępnionych podatnikowi, jest niedopuszczalne."

Ustawa z 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadza możliwość sporządzenia korekty zeznania rocznego za pomocą usługi Twój e-PIT od 1 lipca 2020 r. Zaakceptowanie wprowadzonych zmian w zeznaniu rocznym jest równoznaczne ze złożoną przez podatnika korektą.

Jakie konsekwencje wniosła usługa Twój e-PIT?

Krajowa Administracja Skarbowa zobowiązała się udostępnić deklaracje roczne podatnikom na Portalu Podatkowym w terminie od 15 lutego, co oznacza, że drugi rok z kolei do podatników szybciej niż dotychczas musi trafić PIT-11 lub PIT-8C. Wszyscy płatnicy muszą więc je sporządzić i wysłać elektronicznie do skarbówki do końca stycznia 2019 r. Od 1 do 14 lutego KAS ma bowiem czas na przetworzenie danych z informacji złożonych przez płatników, w tym wyjaśnienie przez urzędy skarbowe ewentualnych rozbieżności z płatnikami, danych zgromadzonych w rejestrach KAS oraz pochodzących z innych rejestrów administracji publicznej, a następnie przygotowanie deklaracji rocznych dla podatników, tak aby mieli oni dostęp do swoich e-PIT-ów sporządzonych przez organ podatkowy od 15 lutego.

Z ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów informacji wynika, że za 2018 r. podatnicy złożyli 19,9 mln deklaracji, z czego 16,1 mln to deklaracje złożone elektronicznie. Natomiast poprzez samą usługę Twój e-PIT złożono 7 mln deklaracji. Wliczając wspólne deklaracje roczne złożone przez małżonków można liczyć, że z usługi Twój e-PIT skorzystało w 2019 r. 8,8 mln osób. Oznacza to, że popularność usługi wzrasta i z roku na rok coraz więcej podatników będzie z niej korzystać, gdyż jest sporym ułatwieniem w spełnieniu obowiązku rozliczeń rocznych.

Korzyści złożenia zeznań podatkowych w usłudze Twój e-PIT

W praktyce dzięki usłudze Twój e-PIT rozliczenie roczne osób fizycznych na wskazanych formularzach może się odbyć całkowicie bez ich ingerencji bądź ograniczyć się do dwóch małych kroków – zaznaczenia dodatkowych opcji i zaakceptowania wypełnionego przez KAS formularza. W razie potrzeby podatnik ma oczywiście możliwość modyfikacji własnego zeznania rocznego przed jego akceptacją czy też jego odrzucenia. Natomiast tradycyjna, papierowa wersja składania zeznania rocznego nie została zlikwidowana przez wprowadzenie usługi Twój e-PIT, nadal można z niej skorzystać.

Od 2020 r. usługa Twój e-PIT jest zintegrowana w pełni z zewnętrznymi rejestrami m.in. PESEL i szkolnictwa wyższego. Dzięki temu ulga na dzieci automatycznie będzie uwzględniona w deklaracji rocznej wraz z danymi dzieci, których ulga obejmuje.

Korzyściami ze złożenia deklaracji rocznej w usłudze Twój e-PIT dla podatnika jest również:

 • brak opóźnienia w złożeniu zeznania rocznego do urzędu skarbowego,
 • łatwiejsze wspólne rozliczenie z małżonkiem,
 • nieograniczony dostęp do złożonych zeznań podatkowych wraz z UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) na Portalu Podatkowym,
 • możliwość otrzymania informacji o sporządzonym zeznaniu na Portalu Podatkowym, jeżeli KAS posiada dane kontaktowe podatnika (adres e-mail, numer telefonu),
 • krótszy termin na zwrot podatku, który wynosi zaledwie 45 dni (dla zeznań rocznych składanych w wersji papierowej nadal obowiązuje termin na 3 miesięcy),
 • możliwość wskazania lub aktualizacji numeru rachunku osobistego zgłoszonego w urzędzie skarbowym do zwrotu nadpłaty podatku.

Czy usługa Twój e-PIT ma pierwszeństwo nad zeznaniem złożonym w inny sposób?

Przy wprowadzeniu usługi Twój e-PIT powstaje pytanie – co jeżeli podatnik złoży zeznanie roczne w terminie w inny sposób, elektronicznie bądź tradycyjnie w wersji papierowej? Która deklaracja roczna będzie uznana wówczas przez urząd skarbowy? W takim przypadku urząd weźmie pod uwagę zeznanie roczne złożone samodzielnie przez podatnika. Natomiast wersja elektroniczna zeznania podatkowego dostępna na Portalu Podatkowym nie będzie brana pod uwagę. Podatnik nie ma bowiem obowiązku korzystania z usługi Twój e-PIT – jest ona dobrowolnym rozwiązaniem udostępnionym dla podatników.

Terminy złożenia zeznań rocznych za 2019 r.

Zeznanie roczne podatnik może sporządzić i wysłać elektronicznie bądź w wersji papierowej w okresie składania deklaracji rocznych. Natomiast w usłudze Twój e-PIT udostępnionej przez Ministerstwo Finansów podatnicy mogą zweryfikować, zaakceptować bądź odrzucić własne rozliczenie roczne w ściśle określonym terminie od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r.

Terminy rozliczeń za 2019 r. w usłudze Twój e-PIT

15 lutego 2020 r.

Podatnicy mogą od tego dnia logować się do Portalu Podatkowego i weryfikować przygotowany dla nich PIT-37 i PIT-38

15 lutego–30 kwietnia 2020 r.

Podatnicy w tym terminie mają czas na modyfikację, akceptację lub odrzucenie sporządzonego przez KAS zeznania rocznego PIT-37 i PIT-38

15 lutego–2 marca 2020 r.

Podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego (składający PIT-28) zobowiązani są w tym terminie do złożenia deklaracji rocznej poza usługą Twój e-PIT

30 kwietnia 2020 r.

 • automatyczna akceptacja zeznań rocznych PIT-37 i PIT-38, jeżeli podatnik samodzielnie nie złoży deklaracji bądź nie dokona jej akceptacji na Portalu Podatkowym

 • ostateczny termin złożenia zeznania rocznego PIT-36 i PIT-36L oraz PIT-37 i PIT-38, z pominięciem usługi Twój e-PIT (nie dotyczy PIT-28)

Wysyłka zeznań rocznych z systemu wfirma

Prowadząc księgowość online w systemie wfirma.pl można prosty sposób sporządzić i wysłać elektronicznie zeznanie roczne z prowadzonej działalności gospodarczej. W celu przygotowania zeznania rocznego należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ i następnie wybrać odpowiedni formularz, zgodny z przyjętą formą opodatkowania:

 • Roczna deklaracja podatku dochodowego na zasadach ogólnych (PIT 36),
 • Roczna deklaracja liniowego podatku dochodowego (PIT 36L),
 • Roczna deklaracja zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT 28).

Usługa Twój e-PIT - jak sporządzić zeznanie roczne na wfirma?

Następnie należy określić rok i cel złożenia deklaracji.

Usługa Twój e-PIT - generowanie zeznania rocznego

W kolejnych krokach wyświetlone zostanie podsumowanie osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów w danym roku, jak również ustalanie osiągniętego dochodu z roku podatkowego.

Usługa Twój e-PIT - wartość przychodów i kosztów

Zeznanie roczne jest uzupełniane automatycznie w oparciu o dane wprowadzone w systemie, w tym zaliczki na podatek dochodowy, składki ZUS oraz ich rozliczenia. Natomiast przed wygenerowaniem zeznania rocznego użytkownik ma możliwość ich weryfikacji i w razie potrzeby zmiany.

Usługa Twój e-PIT - wartość zaliczek i składek ZUS

Sporządzone zeznanie roczne z działalności można elektronicznie wysłać do urzędu skarbowego bezpośrednio z systemu wfirma. Aby tego dokonać należy w zakładce START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE zaznaczyć na liście przygotowane zeznanie i następnie wybrać opcję WYŚLIJ DO URZĘDU.

Usługa Twój e-PIT - wysyłka deklaracji

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów