Poradnik Przedsiębiorcy

Prawo do odliczenia podatku VAT w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

Przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej na czas określony lub nieokreślony, nie może być on jednak krótszy niż 30 dni. Zmiany w tym zakresie zostały wprowadzone na podstawie ustawy - Prawo przedsiębiorców, która obowiązuje od 30 kwietnia 2018 r. Czy przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku VAT w okresie zawieszenia wykonywania działalności? Sprawdź, jakie konsekwencje wywołuje zawieszenie działalności gospodarczej.

Prawa i obowiązki przedsiębiorcy - zawieszenie działalności

W celu zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca składa wypełniony druk CEIDG-1 w dowolnym urzędzie gminy bądź urzędzie miasta. Podatnik ma cztery możliwości złożenia druku:

 • osobiście w urzędzie miasta lub gminy,
 • elektronicznie przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu kwalifikowanego,
 • elektronicznie bez bezpiecznego podpisu kwalifikowanego - przez profil zaufany,
 • listem poleconym (podpis poświadczony notarialnie).

Art. 25 ust. 2 ustawy - Prawo przedsiębiorców określa prawa i obowiązki ciążące na podatniku zawieszającym działalność. Zgodnie z jego treścią przedsiębiorca:

 • może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;
 • może przyjmować należności i jest zobowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
 • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
 • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
 • może osiągać przychody finansowe, również z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
 • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą;
 • może powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw.

Obowiązek regulowania zobowiązań - zawieszenie działalności gospodarczej

Jak wspomniano powyżej, ustawa narzuca na przedsiębiorcę obowiązek regulowania zobowiązań powstałych przed dniem zawieszenia działalności gospodarczej. Z pewnością będą to płatności za towary czy materiały, które przypadły po terminie zawieszenia. Dodatkowo wśród nich można wymienić:

 • raty leasingowe,
 • abonament telefoniczny (telefon firmowy),
 • czynsz za lokal,
 • opłata za Internet itd.

Co do zasady, tego typu wydatki będą mogły stanowić koszt podatkowy pod warunkiem, że mają związek z działalnością gospodarczą oraz zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT.

Odliczenie VAT od wydatków poniesionych podczas zawieszenia działalności

Jeżeli przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT co do zasady może odliczyć podatek VAT od wydatków poniesionych w okresie zawieszenia. Co ważne, musi spełniać jeden z podstawowych wymogów określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z jego treścią podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od nabytych towarów oraz usług pod warunkiem, że służą one opodatkowanej działalności gospodarczej.

Co do zasady znajdą tutaj zastosowanie regulacje ogólne, zgodnie z którymi podatnik może dokonać odliczenia podatku w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy u dostawcy, jednak nie wcześniej niż w okresie, w którym otrzymał fakturę, lub w jednym z dwóch kolejnych.

Przedsiębiorca, chcąc odliczyć VAT od tych zakupów, będzie zobligowany do składania deklaracji w odpowiednich ustawowych terminach. Co ciekawe, podatnik będzie mógł ubiegać się o zwrot bezpośredni nadpłaconego podatku. Jednak na zwrot będzie musiał oczekiwać maksymalny dopuszczany okres, tj. 180 dni, licząc od dnia złożenia deklaracji, w której zadeklarowano chęć odzyskania nadpłaconego podatku. Termin ten może ulec skróceniu do 60 dni w przypadku zbycia własnych środków trwałych bądź wyposażenia.

Poza powyższą możliwością istnieje jeszcze jedno rozwiązanie, zgodnie z którym podatnik będzie mógł dokonać odliczenia podatku VAT naliczonego po odwieszeniu działalności gospodarczej, poprzez złożenie korekt deklaracji VAT za cały okres zawieszenia.