0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korygowanie błędnej nazwy dostawcy w pliku JPK V7

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy podatku VAT ciągle są zaskakiwani nowymi wymogami ustawowymi. Na przestrzeni lat rozliczenie podatku bardzo ewoluowało. Na początku ewidencja podatku VAT była prosta i można było ją prowadzić ręcznie. Obecnie podatnicy muszą ją prowadzić elektronicznie, a także przesyłać ją co miesiąc w postaci plików JPK_V7M do organu podatkowego. Ciągłe zwiększanie wymagań, jakie stawia ustawodawca przed podatnikami podatku VAT, powoduje, że łatwo w ewidencjach popełnić błąd. Sprawdzamy, jak przybiega korygowanie błędnej nazwy dostawcy w pliku JPK V7!

Podstawowe informacje o JPK V7

Od 1 października 2020 roku obowiązują przepisy przewidujące składanie nowego dokumentu elektronicznego wspólnego dla przesyłania deklaracji VAT i informacji o ewidencji VAT. Podatnicy, którzy rozliczają się miesięcznie, przesyłają JPK_V7M. Przypomnijmy, że są obowiązani składać właśnie ten dokument – nie później niż 25. dnia miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu.

Plik JPK_V7 zawiera:

  • zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres;
  • pozycje z dotychczasowej deklaracji VAT-7;
  • dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

Ponadto te dane winny być uzupełnione, zgodnie z wytycznymi z rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. 

Podatnicy poza częścią ewidencyjną wysyłają także część deklaratoryjną. Służy ona do wyliczenia wartości podatku do zapłaty lub jego zwrotu. Wynika z niej łączna wartość transakcji wykonywanych w danym okresie miesiąca. Cześć tę wypełnia się co miesiąc na podstawie danych z części ewidencyjnej. Tym samym zarówno dane z części ewidencyjnej, jak i deklaratoryjnej winny być tożsame. 

Mimo że przepisy dotyczące JPK wprowadzono w 2020 roku, już ulegały zmianom. Ostatnia zmiana dotycząca zasad wypełniania JPK_V7 obowiązuje od 1 lipca 2021 roku. Zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 29 czerwca 2021 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. 

Najkorzystniejsze zmiany dotyczą oznaczenie „MPP”. Od lipca podatnicy nie stosują już w JPK tego oznaczenia. Druga pozytywna zmiana, która w sposób korzystny wpłynęła na podatników, dotyczy faktur uproszczonych, czyli paragonów z NIP-em do 450 zł.

Wprowadzono możliwość zbiorczego wykazywania paragonów z NIP-em do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone, bez konieczności wykazywania każdego takiego paragonu w ewidencji odrębnie. Podobne uregulowania wprowadzono w zakresie dokumentów dotyczących opłat za przejazd autostradami.

Korygowanie błędnej nazwy dostawcy w pliku JPK V7

Wypełniając pliki JPK_V7M podatnicy często zastanawiają się, jak wykazać faktury korygujące, które jedynie dotyczą zmiany dostawcy.

Przykład 1.

Podatnik otrzymał fakturę korygującą dotyczącą sprzedaży z maja 2021 roku. Korekta jest na 0,00 zł i dotyczy wyłącznie zmiany danych sprzedawcy. W pierwotnej fakturze nazwa sprzedawcy była nieprawidłowa, ponieważ podatnik się przekształcił. W związku z tym zmieniła się jego nazwa, jednak NIP pozostał taki sam. Jak taką fakturę wykazać w JPK?

W analizowanym przypadku faktura winna być skorygowana poprzez podanie właściwych danych nabywcy. Zmiana błędnych danych nabywcy może zostać dokonana poprzez:

  • wystawienie przez nabywcę noty korygującej (nota wymaga akceptacji wystawcy faktury);
  • wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Na fakturze korygującej powinny być wskazane prawidłowe dane nabywcy. Skorygowanie faktury przez sprzedawcę nie powinno polegać na jej „wyzerowaniu”, lecz na zastąpieniu błędnych danych danymi poprawnymi.

Co istotne, faktura, w której występują błędy jedynie w nazwie nabywcy, natomiast NIP oraz adres są prawidłowe, pozwala podatnikowi odliczyć podatek VAT

W takiej sytuacji nabywca wykazuje fakturę w swojej ewidencji oraz informacji JPK_V7. Błąd w nazwie nabywcy jest błędem formalnym i nie ma wpływu na ważność faktury, pod warunkiem, że inne elementy zawarte na fakturze jednoznacznie pozwalają określić strony transakcji. 

Nabywca w przypadku nieprawidłowej nazwy winien wystawić notę korygującą i przekazać ją do akceptacji odbiorcy. Ma wówczas prawo do odliczenia podatku naliczonego z wadliwie wystawionej faktury w terminach przewidzianych w ustawie o VAT, nawet gdy w tych terminach nabywca nie otrzyma podpisanej przez wystawcę faktury noty korygującej, ponieważ tego rodzaju wady techniczne nie mają wpływu na możliwość odliczenia podatku naliczonego przez nabywcę, przy spełnieniu przesłanek z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Dostawca jest zobowiązany wykazać w ewidencji oraz informacji JPK_V7 fakturę z błędną nazwą nabywcy. Błąd taki nie ma bowiem wpływu na obowiązek rozliczenia podatku z tytułu zrealizowanej transakcji. Następnie sprzedawca jest obowiązany wystawić fakturę korygującą. 

W sytuacji, gdy faktura korygująca została wystawiona już po złożeniu informacji JPK_V7, a w przesłanym JPK_V7 sprzedawca wykazał błędne dane nabywcy wynikające z wystawionej faktury pierwotnej – należy złożyć korektę JPK_V7. 

W poprawnie sporządzonej korekcie JPK_V7 poza błędnie wykazana fakturą należy wykazać storno tej błędnej faktury z kwotami na „-”, podając numery faktury pierwotnej (błędnej) oraz wprowadzić kolejny zapis z prawidłowymi danymi nabywcy z numerem faktury pierwotnej.

Zapisy powyższe można byłoby zastąpić jednym poprawnym zapisem jedynie w sytuacji, gdy wystawienie faktury pierwotnej i korygującej miałoby miejsce jeszcze przed przesłaniem JPK_V7 za dany okres. W sytuacji, gdy opisywana zmiana dotycząca danych nabywcy nastąpiła już po złożeniu JPK_V7, należy postąpić tak, jak opisano powyżej.

W przypadku braku możliwości takiego rozliczenia ze względu na posiadane oprogramowanie może to spowodować konieczność złożenia wyjaśnień organom podatkowym.

Podsumowując, podatnik, dokonując rozliczeń podatku VAT, musi bardzo dokładnie analizować obowiązujące przepisy. W przypadku zmian dotyczących sprzedawcy nie zawsze trzeba korygować w całości wcześniejszy wpis. Co ważne, mniejsze błędy w nazwie nie powodują brak możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktury z błędami w nazwie dostawcy. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów