0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawieszenie działalności na czas urlopu a składki ZUS

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zawiesiłam działalność na okres wakacyjnego urlopu, który trwał 14 dni, a dokładnie 10 dni roboczych. Jak opłacić składki ZUS za ten okres, w którym miało miejsce zawieszenie działalności?

Anna, Leszno

Zawieszenie działalności

Zawieszenie działalności gospodarczej oznacza wstrzymanie się od wykonywania prac w jej ramach. Przedsiębiorca przez okres trwającego zawieszenia, co do zasady, nie może uzyskiwać przychodów z tytułu działalności gospodarczej oraz dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych. Dlatego bardzo istotnym jest oszacowanie, czy zawieszenie działalności jest procederem opłacalnym z punktu widzenia przedsiębiorcy.

Okres zawieszenia działalności nie jest wliczany do lat pracy uprawniających do otrzymania emerytury!

Kto może dokonać zawieszenia działalności?

Zawieszenia działalności gospodarczej mogą dokonywać przedsiębiorcy, do których odnoszą się przepisy prawa przedsiębiorców.

Art. 22 ustawy Prawo przedsiębiorców
1. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach określonych w niniejszej ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych.
2. Z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, może skorzystać również przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu [...]”.

Powyższe zapisy odnoszą się również do wspólnika spółki cywilnej wykonującego działalność gospodarczą. Co istotne, w sytuacji wykonywania działalności w spółce cywilnej zawieszenie działalności gospodarczej będzie skuteczne tylko, gdy jej zawieszenia dokonają wszyscy wspólnicy.

Okres zawieszenia działalności

Czas zawieszenia działalności gospodarczej może być:

 • określony lub
 • nieokreślony.

Jednakże żeby zawieszenie działalności doszło do skutku, powinno ono trwać nie mniej niż 30 dni.

Skuteczne zawieszenie działalności gospodarczej ma miejsce, gdy jego okres jest nie krótszy niż 30 dni. Wyjątek stanowi miesiąc luty.

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

W celu zawieszenia działalności gospodarczej należy złożyć wniosek CEIDG-1 o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej. Złożenie wniosku może się odbyć poprzez:

 • osobiste dostarczenie go do Urzędu Gminy,
 • dostarczenie go do Urzędu Gminy przez pełnomocnika,
 • drogę pocztową,
 • drogę elektroniczną (z wykorzystaniem podpisu elektronicznego).

W przypadku składania wniosków bezpośrednio w urzędzie, czy to przez przedsiębiorcę, czy pełnomocnika, osoba składająca musi się wylegitymować dowodem osobistym.

Zawieszenie działalności a ZUS

To czy i jakie składki ZUS należy opłacać w trakcie trwania okresu zawieszenia działalności jest zależne od kilku aspektów, m.in od tego:

 • czy działalność została zawieszona na okres dłuższy niż 30 dni oraz
 • jaka jest wola przedsiębiorcy dot. posiadanych ubezpieczeń.

W przypadku, gdy działalność została zawieszona na okres krótszy niż 30 dni, formalnie nie dochodzi do zawieszenia działalności w świetle prawa. W związku z powyższym, składki ZUS powinny być odprowadzane w standardowych wysokościach.

Jeżeli zawieszenie działalności było skuteczne, to przedsiębiorca decyduje o tym, czy i jakie składki ZUS będzie on płacił. W trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku ubezpieczeniowego:

Natomiast swobodę wyboru przedsiębiorca ma w odniesieniu do opłacania składek za ubezpieczenia:

 • emerytalne, 
 • rentowe oraz
 • zdrowotne.

Jeżeli przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności gospodarczej (min. 30 dni) nie opłaca składek na ubezpieczenie zdrowotne, to traci prawo do świadczeń z tego tytułu.

W odpowiedzi na pytanie czytelnika: tak jak zostało to wspomniane powyżej, minimalny okres zawieszenia działalności gospodarczej zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców wynosi 30 dni. Tylko po spełnieniu tego warunku zawieszenie działalności można uznać za skuteczne prawnie. Jeżeli zawieszenie firmy nie obejmowało minimalnego ustawowego okresu, składki (społeczne i zdrowotne) opłaca się w wysokości pełnej za dany miesiąc, ponieważ nie ma podstaw prawnych do ich obniżenia. W związku z powyższym, zawieszenie działalności gospodarczej na okres dwutygodniowego urlopu nie przyniesie przedsiębiorcy żadnych oszczędności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów