Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Wydatki na biznesplan mogą być kosztem podatkowym

Sukces prowadzonej działalności gospodarczej zależy w głównej mierze od zastosowania pewnych przesłanek dotyczących zarządzania strategicznego. Jednym z jego podstawowych elementów jest proces planowania. Najczęstszym narzędziem wykorzystywanym do tworzenia planów dotyczących m.in. nowych inwestycji lub poszerzenia profilu działalności jest biznesplan.

Podatnicy zamierzający rozwijać swoje przedsiębiorstwo w praktyce potrzebują znacznych nakładów inwestycyjnych, np. kredytów. Najczęściej, aby je zdobyć instytucje finansowe wymagają od nich szczegółowej analizy w postaci sformalizowanego dokumentu - biznesplanu. Zatem czy wydatki poniesione na jego utworzenie mogą powiększyć koszty przedsiębiorstwa?

W jakim celu tworzyć biznesplan?

Słowo biznesplan wywodzi się z języka angielskiego i oznacza nic innego, jak plan biznesowy bądź plan biznesu. Jest podstawowym narzędziem wykorzystywanym przy planowaniu działań strategicznych przedsiębiorstw. Celem jego powstawania jest głównie zaplanowanie wewnętrznych oraz zewnętrznych potrzeb firmy, aby sprawnie ocenić opłacalność założonych do realizacji przedsięwzięć.

Biznesplan osiągnie zamierzone skutki jedynie w przypadku, gdy jest wykonany w sposób jasny i rzetelny oraz opisuje dokładnie zarówno obecną, jak i przyszłą sytuację przedsiębiorstwa. W zależności od celu, w jakim plan jest sporządzany, powinny się w nim znaleźć m.in. analizy szans i zagrożeń dla działalności, prognozy finansowe oraz wszelkie plany strategiczne dotyczące przyszłości organizacji. Ważne jest, aby zawierać w nim informacje istotne jedynie z punku widzenia adresata, do którego dokument będzie skierowany, ponieważ to on w efekcie ocenia prawdopodobieństwo sukcesu przedsięwzięcia.

Biznesplan może zostać sporządzony przez samego przedsiębiorcę, który dobrze zna swoją organizację oraz dokładnie wie, w jakim kierunku zamierza ją rozwijać. Innym wyjściem będzie zlecenie wykonania planu firmie zewnętrznej, zajmującej się danym zagadnieniem profesjonalnie. Zaletą takiego rozwiązania może być przede wszystkim dokładniejsze przeprowadzanie analiz rynku oraz zachowanie obiektywizmu, który w tej kwestii jest niezbędny. Zastosowanie drugiego rozwiązania wiąże się niestety z wydatkami, które mogą osiągnąć poziom nawet do kilkunastu tysięcy złotych. Wartość zlecenia zależy głównie od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości firmy, zakresu oraz rodzaju planowanej inwestycji.

Wydatki na biznesplan do kosztów?

Jak wiadomo, aby móc zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów należy dokonać analizy, czy spełnia on przesłanki kosztów wynikające z ustawy o PIT. Zgodnie z art. 22. ust. 1 kosztami podatkowymi mogą być wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów lub zabezpieczenia bądź zachowania źródła tych przychodów.

Wyjątek stanowią wydatki wymienione w art. 23, które nawet jeżeli spełnią powyższe warunki, to według ustawodawcy kosztami być nie mogą. Na korzyść podatników przemawia zatem brak zawarcia w katalogu tych wyłączeń wydatków na sporządzenie biznesplanu. Zatem przedsiębiorcy zlecający jego wykonanie firmie zewnętrznej bez obaw mogą powiększyć koszty podatkowe o nakłady poniesione na ten cel. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy jest stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 25 czerwca 2012 roku (sygn. IPTPB1/415-199/12-4/AG), który w przedmiotowej sprawie uznał za koszty uzyskania przychodów wydatki poniesione na sporządzenie biznesplanu w celu uzyskania dotacji unijnych. Jednocześnie podkreślił, iż “obowiązek wskazania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem a przychodem uzyskanym z działalności gospodarczej, zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów, spoczywa na podatniku”.