Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Zakup CB radia może stanowić kost podatkowy

Jednym spośród niezbędnych urządzeń każdego zawodowego kierowcy jest CB radio. Pomaga nie tylko uniknąć korków i remontów na drogach, ale także pozwala zaplanować trasę w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń drogowych. Komunikacja pomiędzy kierowcami z pewnością usprawnia podróż pomiędzy miastami, jednak czy przedsiębiorca może zaliczyć wydatek na zakup CB radia do kosztów uzyskania przychodów? Jeżeli nabył przedmiot do samochodu firmowego, czy może również odliczyć podatek VAT? Odpowiedź poniżej.

CB radio a koszty uzyskania przychodów

W rozważaniach nad słusznością uznania za koszt poniesionego wydatku na zakup CB radia należy rozpocząć od definicji kosztów uzyskania przychodów określonej w ustawie o PIT. Zgodnie z art. 22 ust. 1 za koszt podatkowy można uznać wydatki, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:

  • pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i są poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia jego źródła,
  • nie znajdują się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ww. ustawy,
  • są właściwie udokumentowane.

W związku z powyższym, czy wydatek na zakup CB radia spełnia przytoczoną definicję kosztu? Tak, jeżeli został poniesiony na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Innymi słowy, wydatek nie zostanie zakwestionowany przez organy skarbowe, jeżeli przedmiot został nabyty w celu użytkowania podczas podróży samochodem służbowym - wprowadzonym do ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa. CB radio jako narzędzie służące do komunikacji pomiędzy kierowcami, obejmujące swoim zasięgiem nawet do kilkunastu kilometrów, pomaga w przewidzeniu warunków panujących na drodze. Użytkownicy przekazują sobie nawzajem wiele istotnych informacji dotyczących stanu dróg, remontów, czy nawet warunków atmosferycznych. Może to istotnie wpłynąć na efektywność oraz szybkość podróży, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia przychodów z działalności gospodarczej.

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 11 kwietnia 2011 roku (sygn. IBPBI/1/423-9/11/RM), dotyczącej nabycia CB radia przez wnioskodawcę dla pracowników, aby usprawnić ich pracę w podróży. Stwierdził iż: “Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego zakup CB radia Kierownikom ds. Sprzedaży pozwoli na komunikowanie się z innymi Kierownikami w zakresie warunków na drodze, robót, objazdów, zatorów oraz warunków atmosferycznych. CB radio przydatne będzie także do wezwania odpowiednich służb ratunkowych w razie kolizji lub innego zagrożenia. Z powyższego wynika zatem, iż zakup CB radia zostanie poniesiony w celu usprawnienia pracy pracowników firmy (ich przemieszczanie się), co jednocześnie może przełożyć się na efektywniejsze osiąganie przychodów Wnioskodawcy poprzez poprawę terminowości realizowanych przez pracowników Wnioskodawcy zadań, zwiększenie efektywności czasu spędzonego w podróży służbowej, czy też zmniejszenie kosztów tych podróży.

W związku z powyższym, stwierdzić należy, iż wydatki poniesione na zakup CB radia dla pracowników wykonujących podróże służbowe do placówek mieszczących się na terenie całego kraju, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności.”

Jednak poniesienie podobnego wydatku oraz jego związek przyczynowo-skutkowy z osiągnięciem przychodu powinno się za każdym razem rozpatrywać indywidualnie. Z obiektywnych rozważań musi wynikać, czy poniesienie wydatku na zakup CB radia przyczynia się rzeczywiście do osiągnięcia przychodu, czy też nie. Kwestia ta zależy głównie od rodzaju prowadzonej działalności, a podatnicy powinni pamiętać o tym, że to na nich spoczywa obowiązek uzasadnienia związku kosztu z uzyskanym przychodem.

W większości przypadków zakup CB radia nie przekracza kwoty 3.500 zł, zatem podatnik może ująć wydatek jednorazowo w kosztach uzyskania przychodów księgując go do kolumny 13 KPiR - “Pozostałe wydatki”. Jeżeli jednak wartość przekracza wspomnianą kwotę, konieczne będzie wprowadzenie urządzenia do ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa. Co istotne, nabywając CB radio przed wprowadzeniem pojazdu, w którym będzie użytkowane do ewidencji - jego cena nabycia powiększy wartość początkową samochodu.

Odliczenie podatku VAT

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku rozliczeń podatku od towarów i usług naliczonego przy nabyciu CB radia. Jeżeli podatnik będzie wykorzystywał urządzenie w samochodzie, który służy wykonywaniu czynności opodatkowanych VAT, wówczas ma prawo do odliczenia kwoty podatku wykazanego na dowodzie zakupu.