0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składka doradcy podatkowego w kosztach uzyskania przychodów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W niektórych przypadkach w celu samodzielnego wykonywania zawodu konieczne jest uzyskanie odpowiednich uprawnień oraz opłacanie składek. Jednym z takich przykładów może być zawód doradcy podatkowego. Mają oni obowiązek opłacać składki na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Sprawdź, czy składka doradcy podatkowego na Krajową Izbę Doradców Podatkowych może zostać zaliczona do kosztów firmowych! Odpowiedź w artykule!

Jakie warunki należy spełnić, aby zostać doradcą podatkowym?

Doradcą podatkowym może zostać podmiot, który:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

 • korzysta z pełni praw publicznych,

 • posiada wykształcenie wyższe,

 • posiada nieskazitelny charakter i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię do prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego,

 • zdał egzamin na doradcę prawnego,

 • odbył w Polsce sześciomiesięczną praktykę zawodową,

 • złożył wniosek o wpis na listę radców prawnych - nie później niż w terminie 3 lat od zdania egzaminu.

Istnieje również drugi sposób, aby zostać doradcą podatkowym, w takiej sytuacji należy:

 • posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego nauk nauk ekonomicznych w zakresie prawa finansowego albo finansów lub nauk prawnych bądź

 • być członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Dodatkowo na listę doradców podatkowych można wpisać osoby fizyczne, które posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy podatkowego zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, jeśli:

 • korzystają z pełni praw publicznych,

 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

 • złożyli wniosek o wpis na listę nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o uznaniu kwalifikacji.

Składka doradcy podatkowego na Krajową Izbę Doradców Podatkowych

Doradcy podatkowi posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu tworzą samorząd zawodowy, czyli Krajową Izbę Doradców Podatkowych. Przynależność do Izby jest obowiązkowa. Dodatkowo każdy z członków musi opłacać składki członkowskie w trybie miesięcznym. Do 20. dnia każdego miesiąca doradca ma obowiązek uiścić opłatę w wysokości 80 zł na przydzielony numer rachunku bankowego.

Zwolnieniu z opłacania składek podlegają doradcy posiadający status seniora zgodnie z § 8 ust. 7 Statutu KIDP. Zwolnienie obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu uzyskania statusu seniora.

Kwestia opłacania składek doradcy na rzecz Izby uregulowana jest w:

 • ustawie o doradztwie podatkowym (art. 36 pkt 3)

 • uchwale nr 36/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych,

 • uchwale 35/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych w sprawie wysokości składek członkowskich,

 • uchwale nr 1638/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych w sprawie rozkładania na raty zaległych składek członkowskich.

Składka doradcy podatkowego na Krajową Izbę Doradców Podatkowych jako koszt podatkowy

W celu wykonywania zawodu doradcy podatkowego konieczne jest posiadanie uprawnień. Po spełnieniu szeregu warunków, aby je utrzymać konieczne jest opłacanie składki członkowskiej. Wykonywanie zawodu doradcy bez opłaconych składek członkowskich grozi karą grzywny w wysokości do 50 000 zł. Bez opłacenia składki na rzecz KIDP nie byłoby możliwe wykonywanie zawodu doradcy. Zatem w związku z tym, że jest to opłata niezbędna do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, może ona zostać zaliczona do kosztów firmowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Dodatkowo doradcy podatkowi często umową zobligowani są do wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie ma na celu chronić klientów doradcy przed ewentualnymi błędami w zakresie niedotrzymania terminów. Jest to wydatek ponoszony w celu osiągnięcia przychodu, w związku z czym on również może zostać zaliczony do kosztów firmowych.

Potwierdzenie tego stanowiska znajdziemy w interpretacji podatkowej o sygnaturze IPTPB1/415-590/14-4/AG wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 19 stycznia 2015 roku, gdzie czytamy: wydatki ponoszone przez doradcę podatkowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tj. wydatki na:

 1. obligatoryjne składki członkowskie w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych - zdarzenie przyszłe,

 2. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych czynności doradztwa podatkowego zarówno w zakresie obligatoryjnym (KIDP wymaga ubezpieczenia na kwotę minimum 60 000 zł), jak i fakultatywnym (na wyższą kwotę) – zdarzenie przyszłe,

 3. opłaty rocznej za studia doktoranckie niestacjonarne z dziedziny nauk prawnych (prawo finansów publicznych) – stan faktyczny,

mogą stanowić dla Niego koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki te nie zostały ujęte w katalogu wydatków, które kosztami uzyskania przychodu być nie mogą, o którym mowa w art. 23 ww. ustawy.

Składkę doradcy podatkowego na rzecz KIDP należy zaksięgować na podstawie potwierdzenia zapłaty, z kolei ubezpieczenie OC księguje się na podstawie zawartej polisy ubezpieczeniowej i potwierdzenia jej zapłaty. Oba wydatki należy wprowadzić do KPiR przy pomocy dowodu wewnętrznego. W systemie wFirma.pl schemat ten został zawarty w artykule: Dowody wewnętrzne dokumentujące wydatki.

Składka doradcy podatkowego - podsumowanie

Zarówno składka doradcy podatkowego na rzecz KIDP, jak i ubezpieczenie OC mogą zostać zaliczone do kosztów firmowych, ponieważ bez ich opłacenia nie byłoby możliwe wykonywanie zawodu. Ich poniesienie jest zatem bezpośrednio związane z kosztami uzyskania przychodów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów