0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Uzyskanie tej decyzji jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Sprawdź, co się zmienia po nowelizacji dotyczącej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach!

Zmiana zasad podawania do wiadomości publicznej informacji przed wydaniem decyzji wymagających udziału społeczeństwa

Przed wydaniem i zmianą decyzji wymagających udziału społeczeństwa organ właściwy do wydania decyzji, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości informacje o:

 • przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 • wszczęciu postępowania;
 • przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie;
 • organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień;
 • możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu;
 • możliwości składania uwag i wniosków;
 • sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 30-dniowy termin ich składania;
 • organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków;
 • terminie i miejscu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, jeżeli ma być ona przeprowadzona;
 • postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest prowadzone.

Informacje te zgodnie z nowelizacją podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej:

 • organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, najpóźniej do końca dnia roboczego następującego po dniu wystąpienia okoliczności uzasadniających podanie tych informacji do publicznej wiadomości;
 • organ gminy właściwej miejscowo ze względu na przedmiot postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, najpóźniej do końca dnia roboczego następującego po dniu doręczenia wystąpienia o podanie informacji do publicznej wiadomości skierowanego przez organ właściwy do wydania tej decyzji.

Organy te udostępniają informacje na swoich stronach podmiotowych w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres nie krótszy niż jeden rok.

Organ gminy właściwej miejscowo ze względu na przedmiot postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • podaje ww. informacje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości najpóźniej do końca dnia roboczego następującego po dniu doręczenia wystąpienia o podanie informacji do publicznej wiadomości skierowanego przez organ właściwy do wydania tej decyzji;
 • udostępnia informacje w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości przez okres 30 kolejnych dni od dnia pierwszego podania informacji. W przypadku przerwy w udostępnianiu informacji bieg terminu nie ulega przerwaniu, o ile informacje pozostają udostępnione przez co najmniej jeden z organów na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa bez zbędnej zwłoki podaje do publicznej wiadomości informację m.in. o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu.

Do niezbędnej dokumentacji sprawy należą:

 • założenia lub projekt dokumentu;
 • wymagane przez przepisy załączniki oraz stanowiska innych organów, jeżeli stanowiska są dostępne w terminie składania uwag i wniosków;
 • po nowelizacji także prognoza oddziaływania na środowisko – w przypadku, gdy dla projektu dokumentu jest przeprowadzana strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Zasady zawiadamiania stron

Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, do zawiadomienia stron innych niż podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

 • zawiadomienie to następuje w formie publicznego obwieszczenia w siedzibie organu właściwego w sprawie oraz
 • przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tego organu.

Analiza zgodności lokalizacji przedsięwzięcia

Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poprzedza analizą zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim – z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, jeżeli plany te zostały odpowiednio uchwalone albo przyjęte przystąpienie do:

 • przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 • analizy w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 • ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na podstawie wniosku.

Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia w przypadku:

 • stwierdzenia niezgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim – z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej;
 • naruszenia kryterium oceny lokalizacji przedsięwzięcia.

Powyższych zasad nie stosuje się do inwestycji strategicznych. Nowelizacja wprowadziła ich listę. Do inwestycji strategicznych zgodnie z ustawą zalicza się lokalizację:

 • drogi publicznej;
 • linii kolejowej, linii tramwajowej i metra;
 • publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę;
 • publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków;
 • przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin lub koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż objętych własnością górniczą, a także koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż;
 • inwestycji w zakresie terminalu oraz inwestycji towarzyszących;
 • inwestycji związanej z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi;
 • inwestycji realizowanej na podstawie Ustawy z dnia 8 lipca 2010 roku o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
 • inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszących realizowanych;
 • strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej oraz inwestycji towarzyszącej;
 • inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej realizowanej na podstawie Ustawy z dnia 24 lutego 2017 roku o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską;
 • Inwestycji lub Inwestycji Towarzyszącej realizowanych na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;
 • inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszących realizowanych na podstawie Ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących;
 • strategicznej inwestycji w sektorze naftowym;
 • inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku realizowanych na podstawie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku;
 • inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego realizowanej na podstawie Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 roku o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych;
 • inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie realizowanych na podstawie Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 roku o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie;
 • przedsięwzięć realizowanych na podstawie Ustawy z dnia 2 grudnia 2021 roku o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku;
 • inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego realizowanej na podstawie Ustawy z dnia 12 lutego 2009 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego;
 • inwestycji realizowanych w interesie bezpieczeństwa i obronności w rozumieniu art. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny na terenach zamkniętych określonych przez Ministra Obrony Narodowej;
 • inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowej realizowanej na podstawie Ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 roku o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących;
 • inwestycji w zakresie infrastruktury portowej przeznaczonej do obsługi budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych w rozumieniu Ustawy z dnia 17 grudnia 2020 roku o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych;
 • inwestycji w zakresie zespołów urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu Ustawy z dnia 17 grudnia 2020 roku o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach a zgodność z MPZP

Jeżeli była przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę:

 • wyniki uzgodnień i opinii;
 • ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
 • wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa;
 • wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone.

Przykład

W jakich przypadkach wydanie decyzji zależy od zgodności z MPZP? 

Po nowelizacji właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim – z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, jeżeli plany te zostały odpowiednio uchwalone albo przyjęte. Zgodności z ustaleniami MPZP nie wymaga natomiast inwestycja strategiczna.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów