0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup samochodu elektrycznego z dotacji "Mój elektryk" a podatek dochodowy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W ramach dotacji związanych z ekologią przewidziana jest możliwość dofinansowania osoby, która decyduje się na zakup samochodu zeroemisyjnego. Beneficjentami programu mogą być zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy. W zakresie obu tych grup warto zastanowić się nad skutkami podatkowymi osób, które decydują się na zakup samochodu elektrycznego z dotacji "Mój elektryk". W naszym artykule odniesiemy się do podatku dochodowego PIT.

Zakup samochodu elektrycznego z dotacji "Mój elektryk" a zwolnienie od podatku

Jak wskazaliśmy na wstępie, dotacja obejmuje dofinansowanie zakupu pojazdów wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną. Dofinansowanie obejmuje nie tylko sam zakup, lecz także leasing tego rodzaju pojazdów.

W programie przewidziano dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji ze środków udostępnionych bankom z przeznaczeniem na dopłatę do opłat ustalanych w umowach leasingu.

Nie ulega wątpliwości, że kwota otrzymanej dotacji stanowi przychód w rozumieniu podatku dochodowego. Jeżeli mówimy o działalności gospodarczej, to w tym zakresie wskażmy, że w myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy PIT za przychód z tego źródła uważa się dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a–22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

W tym miejscu warto jednak zwrócić uwagę na zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy PIT. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, otrzymane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięcia, w tym otrzymane ze środków udostępnionych bankom zgodnie z art. 411 ust. 10 ustawy – Prawo ochrony środowiska. 

Celem działania wojewódzkich funduszy jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza.

Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mogą udostępniać środki finansowe bankom z przeznaczeniem na udzielanie gwarancji lub poręczeń, kredytów bankowych, pożyczek lub dotacji na wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii.

Mając powyższe na uwadze, należy wskazać, że program dotyczący dofinansowania przedsięwzięcia dotacją ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pod nazwą „Mój elektryk”, spełnia kryteria zwolnienia określone w art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy PIT:

  • obejmuje dotacje udzielane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  • środki z tytułu dotacji są wypłacone przez bank;
  • pojazd stanowi pojazd elektryczny w rozumieniu art. 2 pkt 12 Ustawy z 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych;

W konsekwencji środki otrzymane w ramach tej dotacji są dla beneficjentów zwolnione od podatku PIT. Na marginesie wskażmy, że analogiczne zwolnienie przewidziano w art. 17 ust. 1 pkt 60 ustawy CIT.

Dotacja otrzymana w ramach programu „Mój elektryk” korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Dotacja z programu „Mój elektryk” a leasing pojazdu

W przypadku zawarcia umowy leasingu operacyjnego dla leasingobiorcy kosztami podatkowymi są comiesięczne raty. Tutaj zatem pojawia się pytanie, czy cała rata może stanowić koszt podatkowy czy też w części pokrytej dotacją podatnik powinien dokonać wykluczenia wydatku z kosztu podatkowego.

W tym zakresie wskażmy, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy PIT nie uważa się za koszt podatkowy wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29b, 46, 47a, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137.

Zacytowany przepis nie wymienia zwolnienia określonego w pkt 129a ustawy PIT. W związku z tym należy uznać, że nie dochodzi do wykluczenia z kosztu części raty sfinansowanej dotacją „Mój elektryk”.

Powyższe oznacza, że cała rata leasingowa będzie stanowić dla przedsiębiorcy koszt podatkowy. Otrzymanie dotacji z omawianego programu pozostaje zatem bez wpływu na kwestie zaliczania do kosztów miesięcznych opłat związanych z leasingiem.

Ponadto, jak wynika z treści interpretacji Dyrektora KIS z 17 sierpnia 2023 roku (nr 0111-KDIB1-2.4010.303.2023.2.MC), również cała kwota netto opłat wstępnej leasingowej wpłacanej w momencie zawierania umowy będzie stanowić koszt podatkowy.

Wydatkowanie środków pochodzących z programu „Mój elektryk” zwolnionych od podatku daje prawo do zaliczenia ich w poczet kosztów podatkowych w pełnej wysokości. Reguła ta obejmuje zarówno opłatę wstępną leasingową, jak i raty leasingu.

Dotacja „Mój elektryk” a przychód osoby prywatnej

Jeżeli przedmiotową dotację otrzymuje osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, to nie możemy mówić o powstaniu przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przychód jednak występuje, z tym że będzie on kwalifikowany do innego źródła. Pamiętajmy, że za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną, jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Dla celów podatkowych przyjmuje się, że nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności podmiotów, których skutkiem jest przysporzenie majątku innej osoby mające konkretny wymiar finansowy.

Otrzymanie dotacji w ramach programu „Mój elektryk” oznaczać będzie powstanie przychodu z tzw. innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy PIT), który na ogół podlega opodatkowaniu według skali podatkowej.

Jednakże również w tym zakresie znajdzie zastosowanie omawiane zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy PIT. 

To stanowisko potwierdza treść interpretacji Dyrektora KIS z 11 lipca 2022 roku (nr 0113-KDIPT2-1.4011.381.2022.2.ISL), w której to organ wskazał, że otrzymana dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu pod nazwą „Mój elektryk” dotyczącego dofinansowania leasingu operacyjnego na pojazd elektryczny stanowi przychód z innych źródeł określony w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

To oznacza, że osoba fizyczna nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z otrzymaniem ww. dotacji i nie ma obowiązku deklarowania kwoty otrzymanej dotacji w rocznym zeznaniu podatkowym.

Środki otrzymane w ramach dotacji „Mój elektryk” są zwolnione również dla beneficjentów nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej. Analogicznie będą to przychody zwolnione od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy PIT.

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że program „Mój elektryk” oraz otrzymane w tym zakresie środki są neutralne podatkowo, ponieważ nie generują przychodu podlegającego opodatkowaniu oraz nie wpływają na wysokość możliwych do zaliczenia kosztów podatkowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów