0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Praca w godzinach nocnych, o czym należy pamiętać zanim ją zaplanujemy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Praca w godzinach nocnych według Kodeksu pracy to 8 godzin pracy pomiędzy 21:00 a 7:00. Godziny te dokładnie powinny zostać opisane w Regulaminie pracy spisanym w zakładzie pracy. Każdemu pracownikowi za pracę w godzinach nocnych przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Czy jednak każdy pracownik może tę pracę wykonywać? Na jakie przepisy BHP należy zwrócić szczególną uwagę, planując nocne zmiany?

Praca w godzinach nocnych definicja

Praca w godzinach nocnych regulowana jest przepisami Kodeksu pracy w szczególności przez art. 151⁷ i art. 151⁸ Kodeksu pracy. Określają one dokładne ramy czasowe, kiedy możemy mówić o pracy w porze nocnej, czyli przedział pomiędzy godziną 21:00 a 7:00 rano. Wyjaśniają także pojęcie pracownika pracującego w nocy, czyli takiego, którego czas pracy w każdej dobie obejmuje co najmniej 3 godziny pory nocnej.

Jeżeli pracownik wykonuje zawód szczególnie niebezpieczny bądź związany z dużym wysiłkiem fizycznym czy umysłowym, to jego czas pracy nie może być dłuższy niż 8 godzin w porze nocnej. Nie dotyczy to jednak pracowników zarządzających zakładem w imieniu pracodawcy oraz konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

Praca w godzinach nocnych a przeciwwskazania medyczne i inne obostrzenia

Pracodawca, kierując na badania medycyny pracy pracownika, który będzie pracował w godzinach nocnych, powinien poinformować o tym fakcie lekarza orzecznika poprzez odpowiednią adnotację na skierowaniu na badania medycyny pracy. Jeżeli wystąpią bowiem przeciwwskazania zdrowotne do pracy w godzinach nocnych, pracodawca nie może takowej powierzyć pracownikowi.

Praca w godzinach nocnych nie może także być planowana kobietom w ciąży i pracownikom młodocianym, natomiast kobiety wychowujące dziecko do lat 4 muszą na taką pracę wyrazić zgodę w formie pisemnej, bez takiego oświadczenia nie można planować pracy matkom małych dzieci.

Ocena ryzyka na stanowisku, na którym będzie wykonywana praca w godzinach nocnych

Praca w godzinach nocnych często wykonywana jest w pojedynkę, gdy na przykład chodzi o nadzór czy pełnienie dyżuru. Jeżeli w pomieszczeniu, gdzie wykonywana jest praca w godzinach nocnych przez jednego pracownika, istnieje zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników, w tym między innymi niebezpieczeństwo wystąpienia pożaru, porażenia prądem elektrycznym, wybuchu, wydzielania się gazów lub par substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne, powinien zostać wprowadzony obowiązek meldowania się w określony sposób i w określonych porach. W przypadku pracy grupy pracowników w porze nocnej, obowiązek ustalenia nadzoru odbywa się na takich samych zasadach jak podczas pracy w dzień. W przypadku wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych przez brygadę musi to być nadzór bezpośredni, natomiast nad pracą jednoosobową nadzór może sprawować osoba odbierająca meldunki. W przypadku braku meldunku o wyznaczonej porze, osoba odbierająca meldunki powinna sprawdzić przyczynę jego braku.

Praca w godzinach nocnych powinna zostać uwzględniona także w ocenie ryzyka na stanowisku pracy, którego podstawowym celem jest zapewnienie pracownikom skutecznej ochrony przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy.

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych wyrażone jest dodatkiem, którego wysokość to procent zależny od minimalnego wynagrodzenia określonego na dany rok. Procent ten wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z podzielenia kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę przez liczbę godzin, jaka przypada do przepracowania w miesiącu, w którym praca w godzinach nocnych miała miejsce.

Tabela z wysokością dodatku za pracę w porze nocnej w 2023 roku.

Miesiąc

Liczba godzin  pracy

Obliczenie wysokości dodatku

Wysokość dodatku brutto za 1 godz.

I

168 godz.

3490 zł / 168h x 20%

4,15 zł

II

160 godz.

3490 zł / 160h x 20%

4,36 zł

III

184 godz.

3490zł /184 h × 20%

3,79 zł

IV

152 godz.

3490 zł / 152h x 20%

4,59 zł

V

168 godz.

3490 zł / 168h x 20%

4,15 zł

VI

168 godz.

3490 zł / 168h x 20%

4,15 zł

VII

168 godz.

3600 zł / 168h x 20%

4,29 zł

VIII

176 godz.

 3600 zł / 176h x 20%

4,09 zł

IX

168 godz.

3600 zł / 168h x 20%

4,29 zł

X

176 godz.

3600 zł / 176h x 20%

4,09 zł

XI

160 godz.

3600 zł / 160h x 20%

4,50 zł

XII

152 godz.

3600 zł / 152h x 20%

4,74 zł

Planując pracę w nocy pracodawcy powinni pamiętać, że za jej wykonywanie pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia. Wysokość dodatku zależy od wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku i jest zmienna dla każdego miesiąca, bowiem zależy od dni roboczych przypadających w danym okresie. Finalnie pracownik otrzymuje dodatek za każdą przepracowaną w nocy godzinę.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów